Kroniska och inflammatoriska sjukdomar

Sju av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen är icke-smittsamma sjukdomar enligt WHO. För en stor del av befolkningen orsakar dessa sjukdomar död, funktionsnedsättning och sjuklighet, vilket leder till stor påverkan på samhället, vårdsektorn och det personliga välbefinnandet.

Europa har den högsta förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar och därför behövs åtgärder för att mildra, förebygga och kontrollera dessa sjukdomar. I Europa står en relativt liten grupp icke-smittsamma sjukdomar; diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer för uppskattningsvis 86% av alla dödsfall och 77% av sjukdomsbördan. Läkemedel är en nyckelfaktor för att förhindra förtidig död och sjuklighet och farmakoepidemiologi spelar en viktig roll när det gäller att undersöka läkemedels effektivitet, säkerhet och användning, både för nya som etablerade läkemedel.

Kardiovaskulär sjukdom

Kardiovaskulär sjukdom, t.ex. kranskärlssjukdom och stroke, är den vanligaste icke-smittsamma sjukdomen och dessa orsakar uppskattningsvis 17 miljoner dödsfall per år globalt. En stor andel av befolkningen påverkas av kardiovaskulär sjukdom, vilket medför stor inverkan på vårdsektorn och samhället samt erbjuder stor potential att minska förtidig död och funktionsnedsättning genom forskning inom kardiovaskulär farmakoepidemiologi. CPE arbetar inom det kardiovaskulära forskningsområdet med utvärdering av läkemedel som används för att förebygga eller behandla kardiovaskulära sjukdomar, t.ex. antitrombotika och lipidsänkande läkemedel, samt även med utvärdering av kardiovaskulär säkerhet hos behandlingar för andra sjukdomar.

Cancer

Cancer är en grupp av heterogena sjukdomar som orsakas av okontrollerad cellproliferation och tillväxt. Förekomsten av cancer förutspås öka under de kommande två decennierna. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Europa efter hjärtkärlsjukdom och orsakar 20% av alla dödsfall. Många typer av cancer kan förebyggas och tidig upptäckt ökar väsentligt chansen att bota sjukdomen. Eftersom cancer är en av de viktigaste hälsoprioriteringarna inkluderar nyckelområden inom forskningen förbättringar i förebyggande arbete, tidig upptäckt, diagnos och behandling, livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare. Faktorer som intensifierad utveckling av nya cancerterapier, långvarig behandling och ökad överlevnad på grund av förbättrad vård skulle kunna orsaka en ökning av sena biverkningar, vilket kräver ytterligare forskning. Cancerfarmakoepidemiologi vid CPE täcker forskning för att undersöka effekterna av olika läkemedel på cancerrisk, effekt av cancerbehandlingar och även negativa eller sena effekter av läkemedel som används för att behandla cancer.

Kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar är en bred kategori, som omfattar många olika sjukdomar t.ex. diabetes och astma, samt även inflammatoriska tillstånd som psoriasis. Kroniska sjukdomar påverkar sjuklighet, livskvalitet och dödlighet. År 2019 hade uppskattningsvis 262 miljoner människor världen över astma. Den globala diabetesprevalensen 2019 beräknas vara 463 miljoner människor och är ökande. Psoriasis drabbar upp till 8% av den nordiska befolkningen. Med tanke på den åldrande befolkningen i Europa så ökar effekterna på samhället t.ex. kostnader för hälso- och sjukvård. Alla kroniska sjukdomar kräver varaktiga livsstilsförändringar och läkemedelsbehandlingar. Nya biologiska läkemedel har utvecklats för att behandla kroniska sjukdomar och deras komplikationer, t.ex. anti-TNF-medel utvecklade för att behandla autoimmuna sjukdomar. Forskningen om kroniska sjukdomar vid CPE inkluderar farmakoepidemiologiska metoder för att skatta effekterna av långvarig behandling, förstå användningsmönster och ge information för att förbättra risk-nytta balansen för de komplexa kroniska sjukdomarna. CPE har utfört och utför många studier av biologiska läkemedel med avseende på effekt och säkerhet.

Profilområdet leds av:

Marie Linder

Statistiker

Diego Hernan Giunta

Epidemiolog
Innehållsgranskare:
2024-02-01