Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum

Vid avdelningen studerar vi lipidmetabolism med syfte att utveckla nya behandlingar mot vanliga folksjukdomar såsom övervikt/fetma, diabetes och blodfettsrubbningar. Avdelningen består av en våtlabsdel, samt en klinisk forskningsdel med fyra självständiga forskningsgrupper vilka driver egna projekt men med en utbredd samverkan.

Avdelningen för endokrinologi

Forskningen vid avdelningen syftar till att studera lipidmetabolism och utveckla nya behandlingar mot vanliga folksjukdomar såsom övervikt/fetma, diabetes och blodfettsrubbningar. Avdelningen samarbetar såväl lokalt som nationellt och internationellt med grupper inom metabol forskning, och har en världsledande roll inom studier på fettväv hos människa.

Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum

Avdelningen för endokrinologi är uppdelad i en våtlabsdel som heter ”Lipidlaboratoriet” i Neo-huset, KI Campus Flemingsberg samt en klinisk forskningsdel som kallas ”Patientforskningscentrum”, vars lokaler är integrerade med Endokrinmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Patientforskningscentrum ingår som en core facilitet inom det Strategiska Forskningsprogrammet i Diabetes

Forskning om fettvävens funktion och behandling

Avdelningen studerar fettvävens funktion och dess koppling till utveckling av insulinresistens, typ 2 diabetes, förhöjda blodfetter och åderförkalkning. Syftet med forskningen är att hitta nya behandlingsmål i den mänskliga fettväven som kan minska risken för utveckling av komplikationer till övervikt/fetma.

Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum är fullt utrustade för kliniska, cellulära och molekylära studier, och omfattar ett 20-tal forskare (etablerade och doktorander), samt personal såsom biomedicinska analytiker, forskningssköterskor och sekreterare. Forskarna är organiserade i fyra självständiga forskningsgrupper med egna projekt men med en utbredd samverkan.

För mer information om forskningen vid avdelningen för endokrinologi och Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum, hänvisar vi till forskargruppernas sidor, i huvudsak på engelska.

Kardiometabola enheten CME/CMU

Kardiometabola enheten (Cardio Metabolic Unit) CMU, är en forskningskonstellation som driver innovativ forskning och utbildning inom det kardiometabola området. Enheten är kopplad till institutionen för medicin, Huddinge och institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet, och är nära integrerad med specialiserad hälso- och sjukvård.

Mer information om Cardio Metabolic Unit finns på engelska på sidan för KI forskning.

ANOVA

ANOVA är ett så kallat akademiskt specialistcentrum för klinisk utredning och behandling på vetenskaplig grund inom områdena andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Centret tillhör Karolinska Universitetssjukhuset, men bedriver också forskning inom en mängd olika områden i samarbete med bland annat institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet.

Journalgranskningsstudie om könsdysfori vid ANOVA

Kontakt:

Kliniska forskningsstudier

Under de senaste decennierna har kliniskt metabolt forskningscentrum och lipidlaboratoriet utfört flera stora kliniska studier och undersökt över 3000 försökspersoner. Nedan följer en kort beskrivning av några aktuella kliniska studier, samt ett urval av publicerade vetenskapliga artiklar.

1). LOSHAT (inklusion 2018-pågår)

Klinisk observationsstudie där försökspersoner som tidigare genomgått undersökningar på lipidlaboratoriet följs upp för att studera förekomsten av både metabol och hjärtkärlsjukdom. Studien innebär att forskningspersonerna får svara på ett frågeformulär och lämna enkla blodprov via sin vårdcentral.

Studien undersöker om det finns faktorer i fettvävens förmåga att frisätta fettsyror, lipolys, som har en primär effekt på och kan förutsäga viktutveckling och dess koppling till utveckling av glukosintolerans/typ 2 diabetes över lång tid. I nuläget har cirka 300 accepterat att delta i studien med en medeluppföljningstid på 14 år. Målet är att kontakta 3000 försökspersoner för eventuellt deltagande. Analys av insamlade data kommer att påbörjas under 2020.

2). Adipo-SCAPIS (inklusion 2017-pågår)

Klinisk observationsstudie där försökspersoner som tidigare ingått i den världsunika studien SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study http://scapis.se/) inkluderas i en substudie där små fettvävsprov från underhudsfettet kring naveln tas. Genom att analysera försökspersoner som delats in i 4 olika grupper baserat på om de har är friska och/eller uppvisar tecken på åderförkalkning och/eller typ 2 diabetes ska studien försöka besvara frågan om fettvävsstörningar och typ 2 diabetes är kopplade till kardiovaskulär sjukdom oberoende av varandra. I nuläget är 130 av planerade 400 personer inkluderade. Under år 2020 kommer analys av insamlade data att påbörjas.

3). GETS (inklusion 2015-pågår)

Klinisk observationsstudie på försökspersoner som genomgår hormonellt könsbyte från man till kvinna eller kvinna till man med 1 års uppföljningstid. I nuläget har 31 försökspersoner av planerade 40 inkluderats och uppföljning fortgår.

4). NEFA (inklusion 2011-2014)

Klinisk observationsstudie som innefattar män och kvinnor i 5 olika grupper av försökspersoner; 1. friska överviktiga som ska genomgå viktreducerande gastric bypassoperation, 2. patienter som ska genomgå gallkirurgi, 3. patienter med olika stadier av njursvikt, 4. patienter med typ 2 diabetes och 5. friska försökspersoner. Försökspersoner i den första gruppen har undersökts före operation samt efter 2- och 5-år efter operation. Ett fåtal försökspersoner väntar på 5-årsuppföljning och analysarbetet av data pågår.

5). SOWOT (inklusion 2014-2016) 

Klinisk observationsstudie där 105 försökspersoner som tidigare undersökts på lipidlaboratoriet följdes upp i genomsnitt 13 år efter första undersökningen med ny klinisk undersökning och fettbiopsi. Analyser av insamlade data pågår.

6). Benmärgstransplanterade försökspersoner (inklusion 2010-2012)

Klinik observationsstudie där sextiofem försökspersoner som tidigare genomgått benmärg- eller stamcellstransplantation undersöktes i genomsnitt 15 år efter transplantationen.

7). DEOSH 

Randomiserad klinisk prövning där 81 kvinnor inkluderades och lottades till att antingen genomgå viktreducerande gastric bypass-operation på normalt sätt eller gastric bypass-operation i kombination med att man även tog bort en del av det inre bukfettet (omentet). Hypotesen var att det senare skulle förbättra utfallet av operationen. Försökspersonerna har genomgått uppföljande undersökningar 2-, 5- och 10 år efter operationen. Inom denna studie undersöktes även 33 viktstabila kontrollpersoner som inte genomgick någon kirurgi. Vid 5-årsuppföljningen kunde man inte se någon fördel av att en del av bukfettet togs bort. Analyser av 10-årsuppföljningen pågår.

8). Cancer cachexi (inklusion 2004-2005)

Klinisk observationsstudie av 59 försökspersoner med gastrointestinal cancer och med eller utan uttalad viktnedgång.

Avdelningschef 

Profile image

Mikael Ryden

Professor/Överläkare
+46852482922

Mikael Rydén är Professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning. Han är avdelningschef för endokrinologi och Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum, samt samt delar gruppledarskapet för Rydén & Mejhert forskargrupp tillsammans med Niklas Mejhert.

Avdelningsadministratör

Lena Lindberg

Administratör

Adress

Lipidlaboratoriet, Medicinaren 25, NEO, Våning 7, Hälsovägen 7 C, Campus Flemingsberg, Huddinge

Forskargrupper

Mer information om gruppernas forskning finns på engelska.

Jan Bolinder 

Ingrid Dahlman forskargrupp

Studier av kopplingen mellan bukfett, diabetes och åderförkalkning

Alastair Kerrs forskargrupp

Långa icke-kodande RNA i fettceller

Jurga Laurencikiene forskargrupp

Regulation of transcription in adipose tissue (på engelska)

Rydén & Mejhert forskargrupp

Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab 

Paul Petrus forskargrupp

Petrus lab

Preventell

Publikationer i urval

 1. Adipose lipid turnover and long-term changes in body weight.
  Arner P, Bernard S, Appelsved L, Fu KY, Andersson DP, Salehpour M, Thorell A, Rydén M, Spalding KL*
  Nat Med 2019 09;25(9):1385-1389
   
 2. Insulin action is severely impaired in adipocytes of apparently healthy overweight and obese subjects.
  Rydén M, Petrus P, Andersson DP, Medina-Gómez G, Escasany E, Corrales Cordón P, Dahlman I, Kulyté A, Arner P
  J Intern Med 2019 05;285(5):578-588
   
 3. Transforming Growth Factor-β3 Regulates Adipocyte Number in Subcutaneous White Adipose Tissue.
  Petrus P, Mejhert N, Corrales P, Lecoutre S, Li Q, Maldonado E, et al Cell Rep 2018 10;25(3):551-560.e5
   
 4. Improved metabolism and body composition beyond normal levels following gastric bypass surgery: a longitudinal study.Andersson DP, Dahlman I, Eriksson Hogling D, Bäckdahl J, Toft E, Qvisth V, Näslund E, Thorell A, Rydén M, Arner P J Intern Med 2019 01;285(1):92-101
   
 5. Weight Gain and Impaired Glucose Metabolism in Women Are Predicted by Inefficient Subcutaneous Fat Cell Lipolysis.Arner P, Andersson DP, Bäckdahl J, Dahlman I, Rydén M. Cell Metab. 2018 Jul;28(1):45-54.e3
   
 6. Long Non-Coding RNAs Associated with Metabolic Traits in Human White Adipose Tissue.
  Gao H, Kerr A, Jiao H, Hon CC, Rydén M, Dahlman I, et alEBioMedicine 2018 Apr;30():248-260
   
 7. Impact of fat mass and distribution on lipid turnover in human adipose tissue.
  Spalding KL, Bernard S, Näslund E, Salehpour M, Possnert G, Appelsved L, et alNat Commun 2017 05;8():15253
   
 8. The Adipose Transcriptional Response to Insulin Is Determined by Obesity, Not Insulin Sensitivity.
  Rydén M, Hrydziuszko O, Mileti E, Raman A, Bornholdt J, Boyd M, et alCell Rep 2016 08;16(9):2317-26
   
 9. Transplanted Bone Marrow-Derived Cells Contribute to Human Adipogenesis.
  Rydén M, Uzunel M, Hård JL, Borgström E, Mold JE, Arner E, et al Cell Metab. 2015 Sep;22(3):408-17
   
 10. Early B cell factor 1 regulates adipocyte morphology and lipolysis in white adipose tissue.
  Gao H, Mejhert N, Fretz JA, Arner E, Lorente-Cebrián S, Ehrlund A, et alCell Metab. 2014 Jun;19(6):981-92