Grundutbildning vid MEB

Institutionen bedriver grundutbildning inom läkarprogrammet och psykologprogrammet.

Det är prefekten vid respektive institution som ansvarar för att utbildningsuppdraget genomförs såsom det beställts av programnämnden. En institution är kursgivande institution och därmed ansvarig för kursen som helhet. Kurser genomförs vanligen i samverkan mellan flera institutioner och den kursgivande institutionen har ett administrativt samordnande ansvar.

För mer information om de utbildningsuppdrag som MEB utför se respektive kurswebb.

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Riitta Möller

Lektor/överläkare
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Läkarprogrammet

Institutionen är ansvarig för utbildningsmomentet vetenskaplig utveckling (VetU) inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. VetU undervisningen är delvis integrerad i programmets kurser men ges även som två separata kurser och examineras då för sig. En viktig del i VetU introducerar studenten till vetenskapligt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt som en modern läkare behöver i sin dagliga verksamhet, samt förbereder studenten för ett livslångt självstyrd lärande.

Kursen Medicinsk Vetenskaplig Metodologi genomförs under de sista 3 veckorna på termin 5 och är på avancerad nivå omfattande 4.5 högskolepoäng. Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kritiskt kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

Kursen Examensarbete i medicin är på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng och genomförs under termin 8. Det övergripande målet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper genom att självständigt och individuellt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete inom huvudområdet medicin. Syftet med examensarbetet är att ge studenterna en god grund för att kunna bedöma nya vetenskapliga rön som ligger till grund för dagens moderna medicin. Undervisningen skall också inspirera och motivera den blivande läkaren till en fortsatt nyfikenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt i den framtida yrkesverksamheten.

Psykologprogrammet

Institutionen medverkar i kursen Differentiell psykologi som är en kurs på grundnivå (15 högskolepoäng) och genomförs under programmets termin 3. Kursens innehåll omfattar konstruktion av psykologiska mätinstrument och grundläggande begrepp inom psykometri, en orientering i statistiska metoder och forskningstraditioner inom den differentiella psykologins områden och en fördjupning kring frågor om arvets och miljöns betydelse för skillnader mellan människor.

Kursen är uppdelad på följande tre moment:
Psykometri och statistik, 6 hp
Intelligens och personlighet, 4.5 hp
Beteendegenetik, 4.5 hp

Institutionen medverkar genom att ansvara för momentet Beteendegenetik.

Kontakta oss

Skicka ett mail till UN@meb.ki.se

Kurswebb

Läkarprogrammet:
Examensarbete i medicin (30 hp)
Vetenskaplig utveckling
Medicinsk vetenskaplig metodologi (4.5 hp)

Psykologprogrammet:
Differentiell psykologi (15 hp)

KL
Innehållsgranskare:
2023-02-08