Lokalt djurskyddsorgan (DO)

Djurskyddsorganet (DO) vid Karolinska Institutet är ett oberoende organ som har som syfte att stärka djurskyddet för försöksdjuren på institutionen.

Djurskyddsorganet (DO) vid KI bildades 1 januari 2013 och rapporterar till Tillståndshavaren för försöksdjursfaciliteterna vid Komparativ medicin samt till Kommittén för forskning. Nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är rådgivande organ till DO.

Mandat och arbetsuppgifter

DO:s mandat och arbetsuppgifter beskrivs i L150 - SJVFS 2019:9, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur (Kap 5).

Jordbruksverkets författningar om djurskydd.

Djurbaserad forskning utanför EU

Kommer du att bedriva djurbaserad forskning utanför EU (sk "tredje land")?

Använd denna mal för att avgöra om djurskyddsorgandet behöver kontaktas eller ej.

Tilläggsansökningar

DO kan ta beslut rörande vissa typer av tilläggsansökningar från forskare vid Karolinska Institutet. En forskargruppsledare med ett giltigt godkänt djurförsöksetiskt tillstånd kan vid behov ansöka om ändringar i tillståndet under förutsättning att:

 1. ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd,
 2. ändringen inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket,
 3. ändringen inte negativt påverkar
  a. försökets svårhetsgrad,
  b. slut- eller avbrytningspunkt,
  c. försökstider,
  d. försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt
  e. inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Skicka in tilläggsansökan 

Använd blanketten nedan och skicka till awb@ki.se. Ytterligare instruktioner hittar du i ansökningsblanketten. Ofullständiga ansökningar kan fördröja hanteringen av ärendet.

Ansökan ska vara DO tillhanda 21 dagar innan kommande möte för beredning av ärendet.

I anslutning till beslutsmötet skickar DO diariefört beslut till sökande, regional djurförsöksetiska nämnden i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, samt tillståndshavaren vid Karolinska Institutet.

Tilläggsansökan

Ansvar

Den sökande har direkt ansvar för alla detaljer i sitt godkända djurförsöksetiska tillstånd inklusive tillägg, och ansvarar för att informera alla berörda i verksamheten om beslutet.

Mötesdatum för beslut

2024

25 januari

22 februari

21 mars

25 april

23 maj

27 juni

25 juli

22 augusti

Med reservation för ändringar.

Ledamöter

Ledamöter i lokala djurskyddsorganet från och med 16 september 2022:

 • Ordförande: Lars Bräutigam. Suppleant: Elisabet Andersson
 • Föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel (NACWO): Elisabet Andersson
 • Veterinär: ordinarie ledamot Bengt Eriksson, suppleant Maria Averstad
 • Forskare: ordinarie ledamot Camilla Svensson, suppleant Lars Bräutigam
 • Djurtekniker: ordinarie ledamot Caroline Lindqvist, suppleant Sara Ferm.
 • Mikaela Sandbacka, etolog (deltar vid frågor rörande primatärenden)
 • Adjungerad: Lars Bräutigam (deltar vid frågor rörande akvatiska organismer)

Ledamöter i DO utnämns av Kommittén för forskning på Karolinska Institutet.

Kontakta DO

E-post: awb@ki.se

Årsrapporter

Komparativ Medicin
2024-04-24