Skip to main content

Lokalt djurskyddsorgan (DO)

Djurskyddsorganet (DO) vid Karolinska Institutet bildades den 1 januari 2013*. Det lokala djurskyddsorganet på Karolinska Institutet har som syfte att stärka djurskyddet för försöksdjuren på KI.

DO vid KI är ett oberoende organ som rapporterar till verksamhetsansvarig på Komparativ medicin och till Styrelsen för forskning. Nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är rådgivande organ till djurskyddsorganet.

* Enligt EU-direktiv 2010/63 för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2012:26; Saknr L 150 (se nedan).

DO:s årsrapport för 2017

Tilläggsansökningar beslutas av DO

Sedan juli 2018 finns en uppdaterad föreskrift av L150 -SJVFS 2017:40, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur, beslutad den 21 dec 2017. Nytt är att djurskyddsorganet tar emot tilläggsansökningar från forskare vid Karolinska Institutet när det gäller tilläggsansökningar som inte innebär lidande för djuret. Tidigare har dessa beslutas av regionala djurförsöksetiska nämnden i Stockholm. Se vidare Kapitel 5 i föreskriften.

En forskargruppsledare (PI) som redan har ett giltigt godkänt djurförsöksetiskt tillstånd kan vid behov ansöka om ändringar i tillståndet hos det lokala djurskyddsorganet, om ändringen inte har någon negativ inverkan på djuret.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett som skickas till awb@ki.se.

Som rutin behöver ansökningar som kräver beredning inkomma 21 dagar innan Djurskyddsorganets möte, för att beslut ska kunna tas. Diariefört beslut kommer att skickas till PI, regional djurförsöksetiska nämnden i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt tillståndshavare vid Karolinska Institutet i anslutning till beslutsmötet.

Eftersom den sökande (PI) har ett direkt ansvar för alla detaljer i sitt godkända djuretiska tillstånd samt tilläggsansökan kommer vi inte att skicka ut beslut från djurskyddsorganet till andra involverade i verksamheten.

Mötesdatum för beslut 2019

 • 11 januari
 • 30 januari
 • 20 februari
 • 13 mars
 • 2 april
 • 24 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 7 augusti
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 11 oktober
 • 30 oktober
 • 20 november
 • 12 december

Med reservation för ändringar.

E-post: awb@ki.se

Ledamöter

Ledamöter i DO från och med 1 januari 2019:

 • Ordförande: Margareta Some, suppleant Elisabet Andersson
 • Föreståndare för djurens välbefinnande (AWO): Elisabet Andersson
 • Veterinär: ordinarie ledamot Bengt Eriksson, suppleant vakant
 • Forskare: ordinarie ledamot Camilla Svensson, suppleant Dagmar Galter
 • Djurtekniker: ordinarie ledamot Josefin Andréasson, suppleant Caroline Lindqvist
 • Mikaela Sandbacka, etolog (deltar endast vid primatärenden)
 • Adjungerad: Lars Bräutigam adjungeras vid frågor rörande akvatiska organismer

Ledamöter i DO utnämns av Styrelsen för forskning på Karolinska Institutet.

Kontakt

E-post: awb@ki.se

Råd från DO

Råd nr. 1: Inducering av experimentiell SLE

Råd nr. 2: Märkning och genotypning av smågnagare

Råd nr. 3: Implementations of the 3Rs in research

Råd nr. 4: Hantering av möss inom forskning

Texturval från Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

SJVFS 2017:40 Saknr L 150

5 Kap. DJURSKYDDSORGAN

Djurskyddsorganets syfte och sammansättning
1 § Bestämmelser om djurskyddsorganets övergripande uppgifter finns i 20 §4 djurskyddslagen (1988:534).
2 § Djurskyddsorganet ska minst bestå av
föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel,
veterinär eller expert,
i förekommande fall en etolog,
en forskare, samt
en representant för den personal som sköter djuren.
Vid uppfödning, tillhandahållande eller förvaring av försöksdjur behöver inte någon forskare ingå.

För att fatta beslut enligt 6 § ska alla kompetenser enligt första stycket vara delaktiga i röstningen. Beslut fattas med enkel majoritet av de kompetenser som anges i första stycket. Tillståndshavaren ska ge djurskyddsorganet instruktioner för hur beslut ska fattas när enkel majoritet inte kan uppnås.

Djurskyddsorganets uppgifter
3 § Djurskyddsorganet ska ge den personal som hanterar försöksdjur råd i djurskyddsfrågor i samband med inskaffande, hållande, skötsel och användning avförsöksdjur.
Djurskyddsorganet ska ta fram respektive granska interna rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av försöksdjurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten.


Allmänna råd till 3 § andra stycket
Djurskyddsorganet bör granska de planer som avses i 16 kap. 5-7 och 20 §§.

4 § Djurskyddsorganet ska aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.
Djurskyddsorganet ska ge personalen råd om hur de ska tillämpa 3R-principen samt informera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område.
Djurskyddsorganet ska följa utvecklingen och resultatet av de djurförsök som bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de försöksdjur som används. I samband med detta ska djurskyddsorganet identifiera och ge råd om de faktorer som ytterligare bidrar till 3R-principerna.

5 § Djurskyddsorganet ska ge råd vid utplacering av försöksdjur i hem, inklusive lämpliga metoder för socialisering av de försöksdjuren.

6 § Djurskyddsorganet får efter ansökan från försöksledaren, besluta om ändringar av ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök under förutsättning att ändringen
inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd,
inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket,
inte negativt påverkar
a) försökets svårhetsgrad,
b) slut- eller avbrytningspunkt,
c) försökstider,
d) försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt
e) inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.
Om djurskyddsorganet bedömer att ändringen av det etiska godkännandet inte uppfyller förutsättningarna i första stycket ska djurskyddsorganet avslå ärendet.