Lokalt djurskyddsorgan (DO)

Djurskyddsorganet (DO) vid Karolinska Institutet är ett oberoende organ som har som syfte att stärka djurskyddet för försöksdjuren på institutionen.

Djurskyddsorganet (DO) vid KI bildades 1 januari 2013 och rapporterar till Tillståndshavaren för försöksdjursfaciliteterna vid Komparativ medicin samt till Kommittén för forskning. Nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är rådgivande organ till DO.

Mandat och arbetsuppgifter

DO:s mandat och arbetsuppgifter beskrivs i L150 - SJVFS 2019:9, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur (Kap 5). Utvalda sektioner finns som text längre ner på denna sidan.

Jordbruksverkets alla författningar om djurskydd.

Kontakta DO

E-post: awb@ki.se

Tilläggsansökningar

DO kan ta beslut rörande vissa typer av tilläggsansökningar från forskare vid Karolinska Institutet. En forskargruppsledare med ett giltigt godkänt djurförsöksetiskt tillstånd kan vid behov ansöka om ändringar i tillståndet under förutsättning att:

 1. ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd,
 2. ändringen inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket,
 3. ändringen inte negativt påverkar
  a. försökets svårhetsgrad,
  b. slut- eller avbrytningspunkt,
  c. försökstider,
  d. försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt
  e. inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Skicka in tilläggsansökan 

Använd blanketten nedan och skicka till awb@ki.se. Ytterligare instruktioner hittar du i ansökningsblanketten. Ofullständiga ansökningar kan fördröja hanteringen av ärendet.

Ansökan ska vara DO tillhanda 21 dagar innan kommande möte för beredning av ärendet.

I anslutning till beslutsmötet skickar DO diariefört beslut till sökande, regional djurförsöksetiska nämnden i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, samt tillståndshavaren vid Karolinska Institutet.

Tilläggsansökan

Ansvar

Den sökande har direkt ansvar för alla detaljer i sitt godkända djurförsöksetiska tillstånd inklusive tillägg, och ansvarar för att informera alla berörda i verksamheten om beslutet.

Mötesdatum för beslut

2022

 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Med reservation för ändringar.

Ledamöter

Ledamöter i lokala djurskyddsorganet från och med 16 september 2022:

 • Ordförande: Lars Bräutigam. Suppleant: Elisabet Andersson
 • Föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel (NACWO): Elisabet Andersson
 • Veterinär: ordinarie ledamot Bengt Eriksson, suppleant Maria Averstad
 • Forskare: ordinarie ledamot Camilla Svensson, suppleant Lars Bräutigam
 • Djurtekniker: ordinarie ledamot Caroline Lindqvist, suppleant Sara Ferm.
 • Mikaela Sandbacka, etolog (deltar vid frågor rörande primatärenden)
 • Adjungerad: Lars Bräutigam (deltar vid frågor rörande akvatiska organismer)

Ledamöter i DO utnämns av Kommittén för forskning på Karolinska Institutet.

Texturval: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

5 Kap. DJURSKYDDSORGAN

Djurskyddsorganets syfte och sammansättning
1 § Bestämmelser om djurskyddsorganets övergripande uppgifter finns i 7 kap. 7 § 4 djurskyddslagen (2018:1192).

2 § Djurskyddsorganet ska minst bestå av

 1. föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel,
 2. veterinär eller expert,
 3. i förekommande fall en etolog,
 4. en forskare,
 5. samt en representant för den personal som sköter djuren.

Vid uppfödning, tillhandahållande eller förvaring av försöksdjur behöver inte någon forskare ingå.

För att fatta beslut enligt 6 § ska alla kompetenser enligt första stycket vara delaktiga i röstningen. Beslut fattas med enkel majoritet av de kompetenser som anges i första stycket. Tillståndshavaren ska ge djurskyddsorganet instruktioner för hur beslut ska fattas när enkel majoritet inte kan uppnås.

Djurskyddsorganets uppgifter
3 § Djurskyddsorganet ska ge den personal som hanterar försöksdjur råd i djurskyddsfrågor i samband med inskaffande, hållande, skötsel och användning av försöksdjur.
Djurskyddsorganet ska ta fram respektive granska interna rutinbeskrivningar för övervakning, rapportering och uppföljning av försöksdjurens välfärd samt för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten.
Allmänna råd till 3 § andra stycket Djurskyddsorganet bör granska de planer som avses i 16 kap. 5-7 och 20 §§.

4 § Djurskyddsorganet ska aktivt verka för att god djuromsorg prioriteras inom verksamheten.
Djurskyddsorganet ska ge personalen råd om hur de ska tillämpa 3R-principen samt informera om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen på detta område.
Djurskyddsorganet ska följa utvecklingen och resultatet av de djurförsök som bedrivs inom verksamheten avseende djurskyddseffekterna för de försöksdjur som används. I samband med detta ska djurskyddsorganet identifiera och ge råd om de faktorer som ytterligare bidrar till 3R-principerna.

5 § Djurskyddsorganet ska ge råd vid utplacering av försöksdjur i hem, inklusive lämpliga metoder för socialisering av de försöksdjuren. 

6 § Djurskyddsorganet får efter ansökan från försöksledaren, besluta om ändringar av ett befintligt etiskt godkännande av djurförsök under förutsättning att ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd, inte påverkar möjligheten att uppnå syftet eller målet med försöket, inte negativt påverkar

a) försökets svårhetsgrad,
b) slut- eller avbrytningspunkt,
c) försökstider,
d) försöksdjurens övervakning under djurförsöket, samt
e) inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Om djurskyddsorganet bedömer att ändringen av det etiska godkännandet inte uppfyller förutsättningarna i första stycket ska djurskyddsorganet avslå ärendet.

Årsrapporter

KM
Komparativ Medicin
2022-12-05