Registrering och tillgodoräknande KI SÖS

Regler för rapportering av poäng i Ladok vid KI SÖS.

Forskarutbildningskurser

Deltagande i av KI anordnade forskarutbildningskurser registreras med automatik enligt den poängsättning som fastställts för respektive kurs. När det gäller forskarutbildningskurser anordnade av andra universitet och övriga adekvata kurser (exempelvis SK-kurser) sker ej automatisk registrering av poäng. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för forskarutbildningen för granskning och poängsättning. Fyll i, skriv under och skicka Blankett 13 samt fullständigt underlag till forskarutbildning@kisos.ki.se.

Vetenskaplig kongress

Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp). Spara dokumentation som styrker ditt deltagande och din aktivitet på konferensen. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för granskning. Deltagande i kongress eller del av kongress utan egen presentation kan redovisas under seminarieverksamhet, om ämnesområdet ligger inom det aktuella forskningsområdet (se nedan). Fyll i fullständigt namn på konferensen, plats och datum och skicka Blankett 16 samt fullständigt underlag till forskarutbildning@kisos.ki.se.

Forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet

Spara tydlig dokumentation och beskrivning av din vistelse. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om tidsomfång och aktivitet. Dokumentationen skall vara underskriven av en representant för den besökta forskargruppen. Fyll i och skicka Blankett 16 samt fullständigt underlag till forskarutbildning@kisos.ki.se.

Undervisningsaktivitet

Poäng ges för undervisning under grundutbildning. Spara kursschema och/eller ett intyg från studierektor eller annan kursansvarig som visar ditt undervisningsengagemang.

Seminarier, journal clubs och workshops

Poäng inom seminarieverksamhet är obligatoriskt inom forskarutbildning vid KI. En tumregel är att 20 seminarier eller 12 journal clubs ger 1,5 högskolepoäng. Poängsättningen beror delvis även på innehåll och omfattning.

Följande aktiviteter föreslås, men begränsas inte till

  • forskningsseminarium vid KI eller sjukhus
  • ISP seminarium
  • deltagande vid annans disputation eller halvtidsseminarium
  • journal clubs
  • annat schemalagt (annonserat) möte med vetenskaplig inriktning

De seminarieaktiviteter du deltagit i antecknas i ett dokument under rubrikerna seminarier, journal clubs och workshops och vidimeras av din huvudhandledare. 

Fyll i och skicka Blankett 16 samt fullständigt underlag till forskarutbildning@kisos.ki.se.

Övrigt

Salma ihop dina poänggivande aktiviteter för årlig genomgång tillsammans med dina handledare. Du kan lämna handlingarna vidare till studierektorn för poängsättning och registrering antingen årligen eller inför halvtidskontroll och disputation. Om du väljer det senare är det ändå viktigt att du årligen ser över din plan avseende forskarutbildningspoäng. Om de faktiska förhållandena skiljer sig påtagligt från din studieplan måste studieplanen revideras.

Tveka inte att kontakta institutionens studierektor om det föreligger oklarheter angående dina forskarutbildningspoäng, Tveka inte att kontakta institutionens studierektor om det föreligger oklarheter angående dina forskarutbildningspoäng forskarutbildning@kisos.ki.se. Registerutdrag som visar dina registrerade poäng kan hämtas ur LADOK.

AN
Innehållsgranskare:
2024-01-29