Halvtidskontroll KI SÖS

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. 

Syfte

Syftet med halvtidskontrollen är

 • att doktoranden, från erfarna forskare utan koppling till projekt eller handledare, får återkoppling på det som är gjort och det som planeras.
 • att fånga upp eventuella områden för förbättring. 
 • att utgöra ett lärandemoment för doktoranden.
 • att institutionen blir medveten om doktorandens progress.

Halvtidskontrollen är inte en examination. Fokus ligger på progress, återkoppling och lärande, snarare än på resultat, bedömning och kontroll. 

Tidpunkt

Notera att tidpunkten är viktig! Halvtidskontrollen ska genomföras då doktoranden kommit halvvägs. Det finns inga krav på att något/några delarbeten ska vara färdigställda för att få göra halvtid. Det kan tvärtom vara ännu viktigare med en halvtidsåterkoppling om projektet av någon anledning kört fast.

Det är viktigt för doktorandens lärande att vissa kurser tas i början av utbildningen. Därför finns ett krav att vissa kurser ska vara gjorda innan halvtid, gärna redan under första året. Se den allmänna studieplanen för vilka kurser det gäller. Om doktoranden inte uppfyller kurskravet för halvtid behöver detta lyftas till studierektorn i samband med halvtidsanmälan. 

Översikt över rutinerna kring halvtidskontroll

Cirka 2 månader före halvtidsseminariet

 • Doktorandens skriver en halvtidsrapport.
 • Litteraturöversikten körs i iThenticate.
 • Doktorand och handledare diskuterar vetenskapligt skrivande samt etik och etiktillstånd.

Cirka 5 veckor före halvtidsseminariet

Minst 2 veckor före halvtidsseminariet

 • Doktorand skickar underlaget till halvtidskommittén.
 • Institutionen annonserar om halvtidsseminariet.

Halvtidsseminarium

Efter halvtidsseminariet

 • Doktorand och handledare följer upp kommentarer från seminariet.
 • Revidera ISP.
 • Ladda upp till ISP-systemet:
  Doktorandens halvtidsrapport 
  Halvtidsprotokollet
 • Doktoranden skickar det underskrivna protokollet (Del 1 och Del 2) till forskarutbildning@kisos.ki.se, för registrering i Ladok.

Se även flödesbild

Anmälan av halvtidskontroll

För anmälan av halvtidskontroll används del 1 av Blankett 5, Half-time review (anmälan och protokoll). Blanketten skickas till forskarutbildning@kisos.ki.se.

Halvtidsrapport

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidsrapport. Rapporten skrivs i denna mall (följ instruktionerna i mallen).

Halvtidsrapporten innehåller

 • en litteraturöversikt av forskningsområdet.
 • en lägesbeskrivning av forskarutbildningsprojektet. 
 • en lägesbeskrivning av progressen i doktorandens lärande i relation till målen för doktorsexamen. 
 • en plan för resten av forskarutbildningen. 
 • en reflektion över etiska överväganden.

iThenticate

Doktoranderna ska köra litteraturöversikten, dvs. den som ingår i halvtidsrapporten, i antiplagieringsverktyget iThenticate. Den rapport som systemet genererar ska ligga till grund för en diskussion mellan doktorand och handledare rörande vetenskapligt skrivande, inklusive källhantering, plagiat, självplagiat och upphovsrätt. Observera att denna diskussion görs innan anmälan om halvtidskontroll lämnas in (se flödesbild). 

Notera att resultatet från plagiatgranskningen inte ingår i de handlingar doktoranden skickar till halvtidskommittén, men att doktoranden ändå uppmanas att förbereda sig på frågor från halvtidskommittén rörande vetenskapligt skrivande och plagiat.

Handlingar till halvtidskommittén

Handledare och doktorand ser till att kommittén får handlingar minst två veckor före halvtidsseminariet. Dessa handlingar ska bestå av

 • Halvtidsrapporten.
 • Pdf-utskrift av den individuella studieplanen (ISP). ISP måste vara i revideringsläge för att de senaste registreringarna i Ladok ska komma med.
 • Forskningsplan.
 • Kopia av aktuella etiktillstånd (endast beslut, ej ansökan).
 • Eventuellt färdiga publikationer och manuskript som ska ingå i avhandlingen.
 • Dokumentet Information till halvtidskommitté. 
 • Kopia på godkänd anmälan om halvtidskontroll, se Anmälan av halvtidskontroll ovan. 

*Den digitala studieplanen uppdateras automatiskt med de senaste registreringarna i Ladok när en ny version skapas. ISP:n ska sedan behållas i revideringsläge tills efter halvtidskontrollen (se Efter halvtidskontrollen nedan). Studieplanen är i revideringsläge tills både doktorand och handledare har godkänt den. Notera att det endast är huvudhandledaren som kan skapa en ny version i ISP-systemet.

Halvtidskommitté

Efter förslag från doktorand och handledare utser studierektor på institutionen en kommitté bestående av tre, från projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap. Minst en ledamot ska tillhöra en annan institution än doktoranden. Det är en fördel om någon av ledamöterna i halvtidskommittén sedan också ingår i doktorandens betygsnämnd vid disputation.

Rutiner vid KI SÖS efter genomgången halvtidskontroll

Doktoranden skickar efter genomgången halvtidskontroll det underskrivna protokollet (Del 1 och Del 2) Blankett 5 , Half-time review (anmälan och protokoll), till forskarutbildning@kisos.ki.se, för registrering i Ladok.

AN
Innehållsgranskare:
2024-01-29