Forskarutbildning KI SÖS

This page in English

Det finns ca 80 registrerade doktorander som bedriver forskning inom allt från pedagogik till katastrofmedicin.

Många av våra doktorander är registrerade inom ämnesområden som berör många människor som förlossningskomplikationer, stroke, diabetes, allergi och HIV.

Information om forskarutbildning på KI

Innan ansökan till forskarutbildningen är det viktigt att läsa om bland annat regelverk och rutiner. KI:s webbsidor om forskarutbildning

Ny rutin fr o m HT17 "Grönt ljus" - godkännande av huvudhandledare inför start av nytt doktorandprojekt

Innan en ansökan till forskarutbildning lämnas in skall den blivande huvudhandledaren ha fått "grönt ljus" av institutionen vilket innebär att institutionen gett sitt godkännande för handledaren angående det planerade doktorandprojektet. En ansökan görs på angiven blankett och lämnas in för beslut till institutionens handläggare innan en ansökan om antagning lämnas in (beslutet skall bifogas ansökan). Mer information om "Grönt ljus".

Antagning

Ansökan om antagning till forskarutbildning lämnas till institutionens handläggare senast något av de nedan angivna datumen.

Ansök om bedömning av behörighet på blankett 1 i god tid innan din ansökan om antagning till forskarutbildning skall lämnas in (handläggningstid ca 3 veckor). Denna blankett skall skickas till KI centralt och efter godkännande bifogas din ansökan till institutionen.

För att göra en komplett ansökan till forskarutbildningen behöver du blankett 1, 2 och 3 (med bilagor). Blanketter och dokument inom forskarutbildning.

Sista datum för ansökan VT18 Antagningsseminarium VT18
18 januari 1 mars
5 april 24 maj

Inkomna ansökningar granskas av Antagningsnämnden inför varje antagningsseminarium. Vid antagningsseminariet ska huvudhandledaren närvara.

Antagningsnämnd

Buster Mannheimer, ordförande, Internmedicin

Patrik Lyngå, Kardiologi

Anna Lindholm Olinder, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Axel Mie, Forskningscentrum

Eva Joelsson Alm, Anestesi

Hans Pettersson/Michael Andersson Franko, Statistiker

Cesare Patrone, Forskningscentrum

Christer Svensén, Anestesi/IVA

Nyantagna doktorander

2018

Irene Santos Pardo, Kardiologi

Halvtidskontroll

Regelverket vid halvtidskontroll är detsamma för Karolinska Institutets alla institutioner. Läs mer om halvtidskontroll vid Karolinska Institutet. 

Vissa rutiner och blanketter är dock unika för KI SÖS. Doktorandens handledare ska senast sex veckor innan halvtiden lämna förslag med en kort motivering på tre nämndsledamöter. Ansökningsblankett för genomförande av halvtidskontroll vid KI SÖS

Registrering av poäng

Forskarutbildningskurser: Deltagande i av KI anordnade forskarutbildningskurser registreras med automatik enligt den poängsättning som fastställts för respektive kurs. När det gäller forskarutbildningskurser anordnade av andra universitet och övriga adekvata kurser (exempelvis SK-kurser) sker ej automatisk registrering av poäng. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för forskarutbildningen för granskning och poängsättning.

Vetenskaplig kongress: Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp). Spara dokumentation som styrker ditt deltagande och din aktivitet på konferensen. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för granskning. Deltagande i kongress eller del av kongress utan egen presentation kan redovisas under seminarieverksamhet, om ämnesområdet ligger inom det aktuella forskningsområdet (se nedan).

Forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet: Spara tydlig dokumentation och beskrivning av din vistelse. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om tidsomfång och aktivitet. Dokumentationen skall vara underskriven av en representant för den besökta forskargruppen. 

Undervisningsaktivitet: Poäng ges för undervisning under grundutbildning. Spara kursschema och/eller ett intyg från studierektor eller annan kursansvarig som visar ditt undervisningsengagemang.

Seminarieverksamhet: Poäng inom seminarieverksamhet är obligatoriskt inom forskarutbildning vid KI. En tumregel är att 15 seminarier ger 1,5 högskolepoäng. Poängsättningen beror delvis även på innehåll och omfattning.

Följande aktiviteter föreslås, men begränsas ej, till:

  • forskningsforum vid KI-SöS
  • forskningsseminarium vid annat sjukhus eller KI institution
  • doktorandregistreringsseminarium
  • deltagande vid annans disputation eller halvtidsseminarium
  • studiecirkel eller journal club
  • metodinriktat studiebesök vid annat laboratorium eller motsvarande
  • annat schemalagt (annonserat) möte med vetenskaplig inriktning

De seminarieaktiviteter du deltagit i antecknas i ditt poänghäfte och vidimeras av din huvudhandledare. Lämpligen lämnar du poänghäftet för registrering av poäng när det är fullt, dvs. ca 20 seminarieaktiviteter och du kan då påbörja ett nytt.

Övrigt: Samla ihop dina poänggivande aktiviteter för årlig genomgång tillsammans med dina handledare. Du kan lämna handlingarna vidare till studierektorn för poängsättning och registrering antingen årligen eller inför halvtidskontroll och disputation. Om du väljer det senare är det ändå viktigt att du årligen ser över din plan avseende forskarutbildningspoäng. Om de faktiska förhållandena skiljer sig påtagligt från din studieplan måste studieplanen revideras.

Tveka inte att kontakta institutionens studierektor om det föreligger oklarheter angående dina forskarutbildningspoäng. Registerutdrag (Ladok) som visar dina registrerade poäng kan beställas hos institutionens doktorandadministratör.

Kurser

Forskarutbildningskurserna annonseras två gånger per år med sista ansökningsdag 15 maj (till höstterminens kurser) respektive 15 november (till vårterminens kurser). Forskarutbildningskatalog Karolinska InstitutetKI SÖS ger några av dessa kurser, bland annat i statistik, grunderna i kvalitativ forskning och KI SÖS kliniska forskarskola

Doktorandrepresentanter

Vid KI SÖS finns två doktorandrepresentanter, vars syfte är att främja ett forskningsvänligt klimat på KI SÖS och tillvarata doktorandernas intressen i beslutsprocessen via t ex. Beredningsgruppen för forskning samt Institutionsrådet.

Kontakt

Kontakta gärna KI SÖS studierektor för forskarutbildningen Buster Mannheimer, Christer Svensén eller forskarutbildningsadministratör Jeanette Öhrman.

Studierektor, PhD

Buster Mannheimer

E-post: buster.mannheimer@sll.se

Professor, senior

Christer Svensen

E-post: Christer.Svensen@ki.se

Administratör

Jeanette Öhrman

Telefon: 08-524 875 16
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: jeanette.ohrman@ki.se

Forskarutbildning