Forskarutbildning KI SÖS

Det finns ca 80 registrerade doktorander som bedriver forskning inom allt från pedagogik till barnallergi.

PhD students

Många av våra doktorander är registrerade inom ämnesområden som berör många människor som förlossningskomplikationer, stroke, diabetes, allergi och HIV.

Antagningsprocess

Från och med 1 juli 2018 sker antagning till utbildning på forskarnivå ske i enlighet med en ny ordning som överensstämmer med klargöranden från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anledningen till förändringen var att den gamla ordningen bedömdes strida mot högskoleförordningen och högskolelagen. Information om den nya antagningsordningen med dess tillhörande fyra steg har utformats centralt på KI. En viktig skillnad från tidigare antagningsordning är att den individuella studieplanen (ISP), vilken formulerar hur doktoranden skall uppnå målen för forskarutbildningen, nu upprättas efter det att doktoranden är antagen. Antagningsordningen nås här, såväl som tillhörande blanketter. På KI SÖS vill vi redan vid deadline för inlämning av ansökan att steg 1 tom 3 inkluderas i sin helhet. Vi ber Er alltså att redan i det initiala skedet inkludera blanketter med samtliga bilagor rörande såväl inrättande av doktorandplats (1), rekrytering (2) såväl som beslut om antagning (3).

En referensgrupp (Nämnden för forskarutbildningsfrågor), ledd av studierektor, kommer att bedöma huruvida förutsättningar föreligger för inrättande av doktorandplats och följande antagning. På Södersjukhuset (KI SÖS) har de allra flesta presumtiva doktoranderna sedan tidigare en anställning som de efter antagning behåller och skiljer sig därmed från de icke kliniska doktoranderna. Detta innebär exempelvis att sökande på KI SÖS som regel undantas från kravet på utlysning av tjänst under Steg 2. Efter det att ISP är fastställd påbörjas genomförs ett ISP-seminarium genom vilket den nya doktoranden inför referensgruppen kort, ca 10 minuter, på engelska, presenterar sitt projekt och får möjlighet till återkoppling (Steg 4). KI SÖS kommer två gånger per termin att ordna med antagningsmöten och ISP-seminarier.

Ansökan VT21

Tillfälle 1

Deadline inlämning av ansökan 10/2

ISP-seminarium 30/3

Tillfälle 2

Deadline inlämning av ansökan 7/4

ISP-seminarium 18/5

Nämnden för forskarutbildningsfrågor vid KI SÖS

Buster Mannheimer, ordförande, Internmedicin

Eva Joelsson Alm, Anestesi

Anna Lindholm Olinder, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Patrik Lyngå, Kardiologi

Axel Mie, Forskningscentrum

Caroline Nilsson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Martina Persson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Hans Pettersson/Michael Andersson Franko, Statistiker

Nyantagna doktorander 2019

Anna Augustsén, Vo Ane/IVA SÖS
Handledare: Maria Cronhjort

Cecilia Fahlén-Bergh, Vo Internmedicin
Handledare: Buster Mannheimer

Denise Golmann, Vo Kvinnosjukvård och förlossning
Handledare: Corinne Pedroletti

Katarina Mars, Vo Kardiologi
Handledare: Robin Hofmann

Lana Zelic, Vo Kirurgi
Handledare: Anders Sondén

Oscar Winnberg, Capio S:t Görans Sjukhus
Handledare: Jens Jensen

Julia Savchenko, Vo Kvinnosjukvård och förlossning
Handledare: Sophia Brismar Wendel

Halvtidskontroll

Regelverket vid halvtidskontroll är detsamma för Karolinska Institutets alla institutioner.

Vissa rutiner och blanketter är dock unika för KI SÖS. Doktorandens handledare ska senast sex veckor innan halvtiden lämna förslag med en kort motivering på tre nämndsledamöter. Ansökningsblankett halvtidskontroll KI SÖS.

Registrering av poäng

Forskarutbildningskurser: Deltagande i av KI anordnade forskarutbildningskurser registreras med automatik enligt den poängsättning som fastställts för respektive kurs. När det gäller forskarutbildningskurser anordnade av andra universitet och övriga adekvata kurser (exempelvis SK-kurser) sker ej automatisk registrering av poäng. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för forskarutbildningen för granskning och poängsättning.

Vetenskaplig kongress: Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp). Spara dokumentation som styrker ditt deltagande och din aktivitet på konferensen. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för granskning. Deltagande i kongress eller del av kongress utan egen presentation kan redovisas under seminarieverksamhet, om ämnesområdet ligger inom det aktuella forskningsområdet (se nedan).

Forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet: Spara tydlig dokumentation och beskrivning av din vistelse. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om tidsomfång och aktivitet. Dokumentationen skall vara underskriven av en representant för den besökta forskargruppen.

Undervisningsaktivitet: Poäng ges för undervisning under grundutbildning. Spara kursschema och/eller ett intyg från studierektor eller annan kursansvarig som visar ditt undervisningsengagemang.

Seminarieverksamhet: Poäng inom seminarieverksamhet är obligatoriskt inom forskarutbildning vid KI. En tumregel är att 15 seminarier ger 1,5 högskolepoäng. Poängsättningen beror delvis även på innehåll och omfattning.

Följande aktiviteter föreslås, men begränsas ej, till:

  • forskningsforum vid KI-SöS
  • forskningsseminarium vid annat sjukhus eller KI institution
  • doktorandregistreringsseminarium
  • deltagande vid annans disputation eller halvtidsseminarium
  • studiecirkel eller journal club
  • metodinriktat studiebesök vid annat laboratorium eller motsvarande
  • annat schemalagt (annonserat) möte med vetenskaplig inriktning

De seminarieaktiviteter du deltagit i antecknas i ditt poänghäfte och vidimeras av din huvudhandledare. Lämpligen lämnar du poänghäftet för registrering av poäng när det är fullt, dvs. ca 20 seminarieaktiviteter och du kan då påbörja ett nytt.

Övrigt: Samla ihop dina poänggivande aktiviteter för årlig genomgång tillsammans med dina handledare. Du kan lämna handlingarna vidare till studierektorn för poängsättning och registrering antingen årligen eller inför halvtidskontroll och disputation. Om du väljer det senare är det ändå viktigt att du årligen ser över din plan avseende forskarutbildningspoäng. Om de faktiska förhållandena skiljer sig påtagligt från din studieplan måste studieplanen revideras.

Tveka inte att kontakta institutionens studierektor om det föreligger oklarheter angående dina forskarutbildningspoäng. Registerutdrag (Ladok) som visar dina registrerade poäng kan beställas hos institutionens doktorandadministratör.

Kurser

Forskarutbildningskurserna annonseras två gånger per år med sista ansökningsdag 15 maj (till höstterminens kurser) respektive 15 november (till vårterminens kurser). Forskarutbildningskatalog Karolinska Institutet. KI SÖS ger några av dessa kurser, bland annat i statistik, grunderna i kvalitativ forskning och Forskarskolan i allmänvetenskap för kliniker (tidigare KI SÖS Kliniska forskarskola).

Doktorandrepresentanter

Vid KI SÖS finns två doktorandrepresentanter, vars syfte är att främja ett forskningsvänligt klimat på KI SÖS och tillvarata doktorandernas intressen i beslutsprocessen via t ex. Beredningsgruppen för forskning samt Institutionsrådet.

Kontakt

Buster Mannheimer

Studierektor, PhD

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör