Forskarutbildning KI SÖS

Det finns ca 100 registrerade doktorander som bedriver forskning inom allt från pedagogik till barnallergi.

PhD students

Många av våra doktorander är registrerade inom ämnesområden som berör många människor som förlossningskomplikationer, stroke, diabetes, allergi och HIV.

Antagningsprocess

Från och med 1 juli 2018 sker antagning till utbildning på forskarnivå ske i enlighet med en ny ordning som överensstämmer med klargöranden från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anledningen till förändringen var att den gamla ordningen bedömdes strida mot högskoleförordningen och högskolelagen. Information om den nya antagningsordningen med dess tillhörande fyra steg har utformats centralt på KI. En viktig skillnad från tidigare antagningsordning är att den individuella studieplanen (ISP), vilken formulerar hur doktoranden skall uppnå målen för forskarutbildningen, nu upprättas digitalt efter det att doktoranden är antagen. Antagningsordningen nås här, såväl som tillhörande blanketter.

På KI SÖS vill vi redan vid deadline för inlämning av ansökan att steg 1 tom 3 inkluderas i sin helhet. Vi ber Er alltså att redan i det initiala skedet inkludera blanketter med samtliga bilagor rörande såväl inrättande av doktorandplats (1), rekrytering (2) såväl som beslut om antagning (3).

En referensgrupp (Nämnden för forskarutbildningsfrågor), ledd av studierektor, kommer att bedöma huruvida förutsättningar föreligger för inrättande av doktorandplats och följande antagning. På Södersjukhuset (KI SÖS) har de allra flesta presumtiva doktoranderna sedan tidigare en anställning som de efter antagning behåller och skiljer sig därmed från de icke kliniska doktoranderna. Detta innebär exempelvis att sökande på KI SÖS som regel undantas från kravet på utlysning av tjänst under Steg 2. Efter beslut om antagning (Steg 3) genomförs ett ISP-seminarium vid vilket den nya doktoranden inför referensgruppen kort, ca 10 minuter, på engelska, presenterar sitt projekt och får möjlighet till återkoppling. Därefter upprättas och fastställs ISP digitalt (Steg 4). Detta skall vara klart senast en månad efter ISP-seminariet. KI SÖS anordnar antagningsmöten och ISP-seminarier två gånger per termin.

Ansökan VT21

Tillfälle 1

Deadline inlämning av ansökan 10/2

ISP-seminarium 30/3

Tillfälle 2

Deadline inlämning av ansökan 7/4

ISP-seminarium 18/5

Ansökan HT21

Tillfälle 3

Deadline inlämning av ansökan 1/9

ISP-seminarium 12/10

Tillfälle 4

Deadline inlämning av ansökan 12/10

ISP-seminarium 7/12

Nämnden för forskarutbildningsfrågor vid KI SÖS

Anna Nopp Scherman, ordförande, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Eva Joelsson Alm, Anestesi

Anna Lindholm Olinder, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Patrik Lyngå, Kardiologi

Caroline Nilsson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Martina Persson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Hans Pettersson/Michael Andersson Franko, Statistiker

Nyantagna doktorander 2020

Annika Tiliander
Handledare: Ami Fagerdahl

Evangelos Patavoukas
Handledare: Eva Wiberg-Itzel

Henrik Alfort
Handledare: Johanna von Kieseritzky

Eyvind Johansson
Handledare: Gabriel Sandblom

Åsa Edergren
Handledare: Gona Jaafar

Linda Evertsson
Handledare: Marianne Arner

Kajsa Evans
Handledare: Maria Wilcke

Katja Wallander
Handledare: Sari Ponzer

Dimitra Karampatsi
Handledare: Cesare Patrone

Jekaterina Patrova
Handledare: Henrik Falhammar

Jens Christensen
Handledare: Maria Cronhjort

Lara Reeves
Handledare: Victoria Vicente

Tomas Karlsson
Handledare: Mattias Günter

Halvtidskontroll

Regelverket vid halvtidskontroll är detsamma för Karolinska Institutets alla institutioner.

Vissa rutiner och blanketter är dock unika för KI SÖS. Doktorandens handledare ska senast sex veckor innan halvtiden lämna förslag med en kort motivering på tre nämndsledamöter. Ansökningsblankett halvtidskontroll KI SÖS.

Registrering av poäng

Forskarutbildningskurser: Deltagande i av KI anordnade forskarutbildningskurser registreras med automatik enligt den poängsättning som fastställts för respektive kurs. När det gäller forskarutbildningskurser anordnade av andra universitet och övriga adekvata kurser (exempelvis SK-kurser) sker ej automatisk registrering av poäng. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för forskarutbildningen för granskning och poängsättning.

Vetenskaplig kongress: Deltagande i internationell konferens med egen presentation ger 1,5 högskolepoäng (hp). Spara dokumentation som styrker ditt deltagande och din aktivitet på konferensen. För tillgodoräknande måste dokumentation lämnas till studierektorn för granskning. Deltagande i kongress eller del av kongress utan egen presentation kan redovisas under seminarieverksamhet, om ämnesområdet ligger inom det aktuella forskningsområdet (se nedan).

Forskningsvistelse hos forskargrupp vid annat universitet: Spara tydlig dokumentation och beskrivning av din vistelse. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om tidsomfång och aktivitet. Dokumentationen skall vara underskriven av en representant för den besökta forskargruppen.

Undervisningsaktivitet: Poäng ges för undervisning under grundutbildning. Spara kursschema och/eller ett intyg från studierektor eller annan kursansvarig som visar ditt undervisningsengagemang.

Seminarieverksamhet: Poäng inom seminarieverksamhet är obligatoriskt inom forskarutbildning vid KI. En tumregel är att 15 seminarier ger 1,5 högskolepoäng. Poängsättningen beror delvis även på innehåll och omfattning.

Följande aktiviteter föreslås, men begränsas ej, till:

  • forskningsforum vid KI-SöS
  • forskningsseminarium vid annat sjukhus eller KI institution
  • doktorandregistreringsseminarium
  • deltagande vid annans disputation eller halvtidsseminarium
  • studiecirkel eller journal club
  • metodinriktat studiebesök vid annat laboratorium eller motsvarande
  • annat schemalagt (annonserat) möte med vetenskaplig inriktning

De seminarieaktiviteter du deltagit i antecknas i ditt poänghäfte och vidimeras av din huvudhandledare. Lämpligen lämnar du poänghäftet för registrering av poäng när det är fullt, dvs. ca 20 seminarieaktiviteter och du kan då påbörja ett nytt.

Övrigt: Samla ihop dina poänggivande aktiviteter för årlig genomgång tillsammans med dina handledare. Du kan lämna handlingarna vidare till studierektorn för poängsättning och registrering antingen årligen eller inför halvtidskontroll och disputation. Om du väljer det senare är det ändå viktigt att du årligen ser över din plan avseende forskarutbildningspoäng. Om de faktiska förhållandena skiljer sig påtagligt från din studieplan måste studieplanen revideras.

Tveka inte att kontakta institutionens studierektor om det föreligger oklarheter angående dina forskarutbildningspoäng. Registerutdrag (Ladok) som visar dina registrerade poäng kan beställas hos institutionens doktorandadministratör.

Kurser

Forskarutbildningskurserna annonseras två gånger per år med sista ansökningsdag 15 maj (till höstterminens kurser) respektive 15 november (till vårterminens kurser). Forskarutbildningskatalog Karolinska Institutet. KI SÖS ger en av dessa kurser, Forskarskola i klinisk behandlingsforskning

Doktorandrepresentanter

Vid KI SÖS finns två doktorandrepresentanter, vars syfte är att främja ett forskningsvänligt klimat på KI SÖS och tillvarata doktorandernas intressen i beslutsprocessen via t ex. Beredningsgruppen för forskning samt Institutionsrådet.

Kontakt

Anna Nopp Scherman

Studierektor, PhD
08-524 875 69

Malin Holm Blomquist

Forskningsadministratör