Projektet KONTAKT

Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie

Stort tack till alla som deltagit i forskningsprojekt KONTAKT, social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST!

Rekryteringen till KONTAKT-projektet är nu avslutad. Sedan vi startade projektet hösten 2012 har över 400 familjer hört av sig och uttryckt sitt intresse. Alla har tyvärr inte kunnat erbjudas plats men många barn och tonåringar har gått i våra KONTAKT-grupper på olika mottagningar i Stockholms län. Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla er som visat ert intresse och därmed möjliggjort denna studie.

Vad är KONTAKT?

KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl föräldrar som lärare. Gruppbehandlingen innehåller övningar i sociala färdigheter samt diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion och beskrivning av sig själv och andra.

Barnet tränar sig i att ta kontakt, att förstå och följa sociala regler, att uppfatta verbala och icke-verbala signaler i en kommunikation, att utveckla problemlösningsförmåga och coping-strategier för att hantera konfliktsituationer samt övar upp förmågan till medvetenhet om sig själv och andra. Som en följd av detta stärks självförtroendet. 

Avhandling om KONTAKT

Våren 2016 disputerade psykolog Nora Choque Olsson på en avhandling om projektet.

Vi som arbetar med projektet

Sven Bölte

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Psykolog

Organisatorisk tillhörighet: Bölte

Institution: K6 Kvinnors och barns hälsa

Christina Coco

Leg psykolog
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa