Projektet KONTAKT

Genotyp och beteendeeffekter av social färdighetsträning för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: en RCT multicenterstudie

Stort tack till alla som deltagit i forskningsprojekt KONTAKT, social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST!

Rekryteringen till KONTAKT-projektet är nu avslutad. Sedan vi startade projektet hösten 2012 har över 400 familjer hört av sig och uttryckt sitt intresse. Alla har tyvärr inte kunnat erbjudas plats men många barn och tonåringar har gått i våra KONTAKT-grupper på olika mottagningar i Stockholms län. Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla er som visat ert intresse och därmed möjliggjort denna studie.

Vad är KONTAKT?

KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Programmet baseras på beteenderiktade principer och utgår från barnets valda problembeteenden, kunskaper om social kognition och samarbete med såväl föräldrar som lärare. Gruppbehandlingen innehåller övningar i sociala färdigheter samt diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion och beskrivning av sig själv och andra.

Barnet tränar sig i att ta kontakt, att förstå och följa sociala regler, att uppfatta verbala och icke-verbala signaler i en kommunikation, att utveckla problemlösningsförmåga och coping-strategier för att hantera konfliktsituationer samt övar upp förmågan till medvetenhet om sig själv och andra. Som en följd av detta stärks självförtroendet. 

Avhandling om KONTAKT

Våren 2016 disputerade psykolog Nora Choque Olsson på en avhandling om projektet.

 

För vårdpersonal

KONTAKT: klinisk utbildning

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån kognitiv beteende terapeutiska-principer genomförs övningar och diskussioner rörande social kognition, socialt samspel och reflektion över sig själv och andra i en återkommande struktur. Deltagarna genomför antingen ett kort (12 sessioner) eller långt (24 sessioner) förlopp i grupp (ca 8 deltagare) med minst två grupptränare.

För att bli grupptränare i KONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. Utbildningen har tidigare haft namnet ”KONTAKT-grundutbildning” men heter nu ”KONTAKT: klinisk utbildning”. Upplägget för KONTAKT: klinisk utbildning uppdateras under höstterminen 2021 och kommer erbjudas ungefär två gånger per år. Från och med våren 2022 innefattar KONTAKT: klinisk utbildning blandad inlärning via lärplattformen Canvas över en månad samt vid ett Booster-tillfälle ungefär 3 månader efter grundkursen. Kursdeltagare går igenom utbildningen i sin egen takt men närvarar vid ett gemensamt seminarium på utsatt datum och tid vid månadens slut. Sammanhängande kurstid beräknas till ca 2 heldagar samt en halvdag för kursens seminarium (obligatorisk närvaro) och en ytterligare halvdag för Booster-tillfället (obligatorisk närvaro). Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd KONTAKT: klinisk utbildning. Intyg som utfärdats innan hösten 2021 anses likvärdiga intygen som utfärdats efter hösten 2021.

Det kommer vara möjligt för deltagare som tidigare genomfört KONTAKT:klinisk utbildning att anmäla sig endast till ett Booster-tillfälle. Se nedan för mer information om anmälan till KONTAKT Booster.

Vänligen se vårt kursutbud överst på denna sida för att få mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

Certifierad KONTAKT-tränare

För att bli certifierad KONTAKT-tränare krävs utbildning och handledning i metoden. KIND ansvarar för utbildning samt certifiering. Efter avklarad klinisk utbildning på KIND krävs att grupptränaren leder en grupp i KONTAKT under handledning enligt utsatt struktur (ca 3 tim/månad). Därefter ska en KONTAKT-grupp genomföras självständigt, det vill säga utan strukturerad handledning. Under denna period skickas även en film in till KIND för bedömning där grupptränaren leder en session. Därefter kan certifikat utses från KIND. En certifierad KONTAKT-tränare får leda KONTAKT-grupper självständigt och  erbjuda andra kliniker inom sin enhet KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: klinisk handledning

Det är möjligt att efterfråga endast metodhandledning i utförande av KONTAKT efter avslutad kurs i  KONTAKT: klinisk utbildning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

Certifierad KONTAKT-utbildare

För att bli certifierad KONTAKT-utbildare uttrycker man intresse till KIND. Om det blir aktuellt kommer KIND genomföra en observation av ett tillfälle där kandidaten genomför KONTAKT: klinisk utbildning. En certifierad KONTAKT-utbildare får leda KONTAKT-grupper självständigt och erbjuda andra kliniker, inom såväl som utanför sin organisation, KONTAKT: klinisk utbildning och handledning. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information.

KONTAKT: booster

KIND kommer erbjuda fördjupad handledning för KONTAKT-tränare och certifierade KONTAKT- tränare i KONTAKT Booster 2 gånger per år. Primärt ingår dessa i utbildningspaketet för KONTAKT: klinisk utbildning från och med våren 2022. Däremot kan deltagare som tidigare (innan hösten 2021) gått den grundläggande utbildningen anmäla sig till endast KONTAKT Booster vid intresse under en begränsad tidsperiod.

Vänligen se vårt kursutbud överst på denna sida för att få mer information om kommande utbildningar i metoden KONTAKT.

Vi som arbetar med projektet

Sven Bölte

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Psykolog

Organisatorisk tillhörighet: Bölte

Institution: K6 Kvinnors och barns hälsa

Christina Coco

Leg psykolog
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa