KONTAKT – En metod för social färdighetsträning i grupp för autistiska unga

Social färdighetsträning i grupp med KONTAKT™ är en klinisk insats för autistiska barn och ungdomar i skolåldern. Efter en stor forskningsstudie vid KIND används metoden i regionerna Västra Götaland och Stockholm. KONTAKT har vidareutvecklats för användning av skolpersonal utifrån den anpassade versionen SKOLKONTAKT. Nästa steg är vidareutvecklingen av KONTAKT online.

Socialstyrelsen rekommenderar social färdighetsträning i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. En rapport från KIND visar att föräldrar efterfrågar social färdighetsträning för barn och ungdomar med autism.  

Bild av omslag till KONTAKT

Vad är KONTAKT?

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för autistiska barn (8–12 år) respektive ungdomar (13–18 år) utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utvecklades av bland annat KINDs föreståndare Sven Bölte i Tyskland och har sedan dess anpassats samt utprövats i svensk klinisk verksamhet. KONTAKT erbjuds i kliniska verksamheter i små grupper om fyra till åtta gruppdeltagare. Deltagare genomför antingen en kort (12 sessioner) eller lång (24 sessioner) insats och vårdnadshavare eller annan supporter medverkar i parallella träffar vid flera sessioner. Gruppen träffas 1 timme (barn) eller 1,5 timmar (ungdomar) veckovis. Varje grupp leds av två till tre kliniker med erfarenhet av att ha jobbat med målgruppen och av arbete utifrån kognitiv beteendeterapeutiska principer. Dessa principer genomsyras i gruppsessionernas aktiviteter, såsom temadiskussioner och gruppövningar samt i en återkommande och förutsägbar struktur. Deltagarnas enskilda behov, önskemål och intressen tillvaratas i individuella målformuleringar och veckovisa hemuppgifter. Gruppens gemensamma mål, tillika syftet med insatsen är, ökad grad av social medvetenhet, problemlösning och övning för att närma sig sina, unika sociala mål gemensamt med andra i grupp.

Forskningen om KONTAKT

En storskalig, multicenter, randomiserad kontrollerad studie där KONTAKT jämfördes med sedvanliga insatser koordinerades vid KIND och avslutades 2016. Det huvudsakliga syftet var att undersöka om insatsen kan påverka sociala färdigheter hos gruppdeltagarna. Resultaten påvisade att den korta insatsen framför allt har goda effekter på flickor och ungdomar. Den långa varianten har dock väldigt goda effekter på både barn och ungdomar. I denna studie samlade forskare även in prover med deltagares genetiska uppsättning i syfte att undersöka om genetiska faktorer kunde hjälpa dem att förstå vilka som skulle dra mer fördelar av att gå KONTAKT. Det visade sig att det sällan var någon specifik gen som kunde det. Däremot kunde vissa genetiska profiler associeras med hur väl insatsen togs emot. Även om detta inte är något som används i KONTAKT idag, kan det bli värdefull information i framtiden för att precisera insatser för autistiska unga.

Omslag SKOLKONTAKT

Vad är SKOLKONTAKT?

SKOLKONTAKT™ utgår ifrån samma grundprinciper som KONTAKT men har utvecklats för skolans förutsättningar. Utvecklingen genomfördes i dialog med skolpersonal, utifrån en mindre utvecklingsstudie på ett gymnasium, och i samarbete med specialpedagog och tidigare rektor Anna Borg (anknuten till KIND). Insatsen har anpassats och det har skett vissa förändringar av bland annat innehåll (fler skolrelaterade sociala situationer), ökad frekvens av gruppträffar och något kortare träffar för att bättre passa elevens schema. Veckovisa uppgifter genomförs under gruppträffarna. En markant anpassning från KONTAKT är att insatsen helt genomförs i skolan och grupperna leds av skolpersonal.

Forskningen om SKOLKONTAKT

Anpassningen av KONTAKT till skolan, i formatet SKOLKONTAKT, har utvärderats i en kontrollerad, randomiserad pilotstudie vid ett gymnasium i Stockholm. Det övergripande syftet var att undersöka acceptans, säkerhet och preliminära effekter av SKOLKONTAKT i jämförelse med en aktiv kontrollgrupp. I en intervjustudie förmedlades att SKOLKONTAKT ungdomarna, skolpersonalen som utförde insatsen, men även skolledningen upplevts väl placerad i skolans miljö. I formulär framkom att vissa sociala färdigheter utvecklats och att ungdomarnas självupplevda livskvalitet förbättrats, mer för deltagare i SKOLKONTAKT-grupperna är aktiva kontrollgruppsdeltagare. Dessutom uppnåddes fler personligt formulerade, sociala mål om ungdomen gått i SKOLKONTAKT.

Christina Coco berättar om KONTAKT

Internationella samarbeten

KONTAKT finns tillgängligt på flera språk och utprövas i många olika länder. KIND har ett nära samarbete med Australien (Curtin University, Perth) där manual och övrigt arbetsmaterial har översatts till engelska. I detta samarbete utvecklades ett mellanlångt förlopp (16 sessioner) vilket har utprövats med ungdomar. Även den engelska upplagan av KONTAKT har påvisat goda effekter för ungdomar i en randomiserad, kontrollerad studie med en aktiv kontrollgrupp. Det visade sig att deltagare som gått KONTAKT i högre grad kunde uppnå sina sociala mål och kände sig mindre oroliga i sociala sammanhang i jämförelse med ungdomar som varit med i en annan, social engagerande aktivitet. I Australien pågår just nu utprövning av den engelska varianten av KONTAKT för barn. Det pågår även ett arbete för att utveckla en engelsk version av insatsen SKOLKONTAKT.

Pågående forskning om KONTAKT

Vilka kan dra mest fördel av KONTAKT?

Tidigare studier av KONTAKT har visat att deltagare i insatsen får olika fördelar av att medverka. Sådant som språklig förmåga, kön, och ålder verkar spela roll för hur effektiv insatsen är på att förändra sociala färdigheter efter insatsen för autistiska unga. Detta vill vi veta mer om för att kunna erbjuda vård och stöd med god kvalitet men även utveckla insatsen för att den ska kunna erbjudas effektivt till fler som önskar delta.

Hur har KONTAKT-deltagare det på lång sikt efter insatsen?

Effekterna av gruppbaserad social färdighetsträning mäts vanligtvis direkt efter att insatsen avslutats eller vid några månaders uppföljning. Vi vet däremot väldigt lite om effekterna efter insatsen långt senare, kanske flera år, efter att insatsen avslutats. Det kan exempelvis vara så att en deltagarens sociala färdigheter, problemlösning eller inkludering märks först en tid efter insatsen. Vi vet inte heller om de effekter många visar efter insatsen håller i sig på sikt. Därför pågår det förberedelser för att undersöka tidigare KONTAKT-deltagares funktion flera år efter deras medverkan i KONTAKT.

Är KONTAKT-modellen effektiv i ett internet-baserat  format?

Tillgängligheten för stöd och insatser inom hälso- och sjukvården behöver förbättras för autistiska barn och ungdomar. Autistiska unga och deras familjer efterfrågar större flexibilitet från vården i hur stöd och insatser erbjuds. KIND vill undersöka om ett nytt, inte ännu tillgängligt format för autistiska unga, kan erbjudas säkert och effektivt online. Det är möjligt att ett sådant format minskar barriärer såsom geografiska avstånd till vårdgivaren och olika svårigheter för den autistiska unga att ta sig till, eller medverka i grupp på, en klinisk mottagning. Utöver det är det möjligt att formatet tillåter flera deltagare att erhålla insatsen samtidigt vilket kan minska väntetiden.

För mer information om dessa planerade projekt vid KIND, kontakta doktorand Anna Fridell (leg. psykolog): anna.fridell@ki.se

Om social färdighetsträning 

Social träning för autistiska unga har traditionellt sett utgått ifrån att individen behöver lära sig förväntade sociala beteenden för att fungera i sociala sammanhang. Numera utgår vi snarast ifrån att även om skillnader i barnets sätt att förstå, uttrycka och orientera sig i sociala situationer kan bidra till att det blir svårt i flera sociala situationer, har sammanhanget barnet befinner sig i stor betydelse för hens sociala funktion. Det är grundläggande i KONTAKT-modellen att enskilda deltagare har olika sociala behov, styrkor och utmaningar att beakta. Det är även grundläggande att, i de fall den unga upplever svårigheter att hantera sitt sociala liv, ska hen ha möjlighet att erbjudas stöd för att minska risker för negativa konsekvenser av detta i sitt liv. KONTAKT är ett pågående projekt vid KIND som kontinuerligt utvecklas i syfte att erbjuda detta stöd säkert och effektivt för autistiska unga.

Övrig information

Är du intresserad av utbildning, certifiering och handledning för grupptränare i metoderna KONTAKT eller SKOLKONTAKT?

Anmäl dig till en av KIND:s utbildningar.

Är du intresserad av att köpa in manual och arbetsböcker för metoderna KONTAKT eller SKOLKONTAKT?

Kontakta förlaget Hogrefe.

Kontakta oss

Vi som jobbar med KONTAKT och SKOLKONTAKT på KIND:

Profile image

Sven Bölte

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri
+46852482867

Anna Fridell

Psykolog

Organisatorisk tillhörighet: Bölte

Institution: K6 Kvinnors och barns hälsa

Profile image

Christina Coco

Leg psykolog
AF
Innehållsgranskare:
2024-02-27