Kirurgi och urologi vid KI DS

På enheten för kirurgi och urologi forskar vi inom följande områden:

Övre GI

Övre GI gruppen har ett flertal intresseområden: Resultat av behandling vid olika cancerformer i övre mag-tarmkanalen, resultat efter överviktskirurgi, effekt av olika gastrointestinala peptidhormoner på aptit och rörligheten i mag-tarmkanalen samt utvärdering av olika undersökningsmetoder vid sjukdom i levern. Forskningen är dels basalvetenskaplig och dels klinisk där vi försöker tillämpa de fynd som gjorts i laboratoriet på patienter.

Vi har även projekt där vi studerar viktutveckling hos barn som är födda till mödrar som genomgått viktreduktionskirurgi på grund av kraftig övervikt.

Forskare: Professor Erik Näslund

Kolorektal

Kolorektalsektionen bedriver forskning inom flera områden: Kolorektal cancer, divertikulossjukdom och perioperativ vård inom ERAS (Enhanced Recovery After Surgery )-protokollet. 
Dessutom bedrivs studier inom modern kirurgisk teknik; titthålskirurgi och robotkirurgi. Sektionen har också i samarbete med Science for life Laboratory, Karolinska Institutet, startat upp en mycket stor studie som avser att kartlägga tjocktarmens bakteriella genom i förhållande till kolorektal sjukdom. 

Forskare: Ulf.O Gustafsson  

Galla

Gallgruppen har forskar om gallvägarnas fysiologi, gallstensbildning, lipidomsätting och epidemiologi rörande blodlipider och gallvägssjukdomar. Forskningen är både basvetenskaplig, epidemiologisk och klinisk där vi omsätter statistiska och laboratorieupptäckter i praktisk tillämpad klinisk forskning.

Bitr Överläkare, Med dr Ulf Gustafsson

Kärl

Kärlgruppen forskar framförallt om trombosprofylax i samband med kirurgi. Förutom medverkan i multicenterundersökningar har gruppen också varit verksam i SBU-arbete och med Socialstyrelsen rörande nationella riktlinjer.

Forskare:Docent Karl-Gösta Ljungström, e-post:karl‑gosta.ljungstrom@ds.se

Urologi

Urologsektionen bedriver forskning inom prostatacancer och nedre urinvägsbesvär hos kvinnor.

Inom området prostatacancer är forskningen inriktad mot att hitta genetiska tumörmarkörer som kan komplettera den relativt osäkra PSA provtagningen som idag används vid utredning av misstänkt malignitet i prostatakörteln. Målet är att hitta nya genetiska markörer för vilka män som behöver genomgå utredning och i ett längre perspektiv också vilka som behöver behandling för sin prostatacancer. Forskningen bedrivs i samarbete med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Tillsammans med forskare vid Enheten för obstetrik och gynekologi på KI DS bedrivs företrädesvis klinisk forskning med inriktning mot nya kirurgiska behandlingsprinciper vid bäckenbottenssjukdom och urininkontinens. Målet är att kunna erbjuda framtidens patienter säkra och effektiva kirurgiska behandlingar med minskad risk för recidiv vid framfallssjukdom och inkontinens.

Forskare:Docent Daniel Altman

KirurgiUrologi