Doktorandregistrering

This page in English

Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner. 

Regler och Allmän studieplan

Vissa rutiner är dock specifika för Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, t.ex:

 • Forskarutbildningskommitténs (FUK) mötestider för beslut om antagning till forskarutbildning
 • Ansökningsprocess inför halvtidskontroll
 • Ett årsuppföljning efter registrering
 • Tillägg av intyg och blanketter vid ansökan till doktorandutbildningen
 • Resebidrag

Ansökan om antagning till forskarutbildning, disputation och halvtidsansökan ska alltid lämnas till institutionens forskarutbildningsadministratör, som också är kontaktperson i dessa frågor och administrerar tidsbokning samt annonsering. Lokalbokning för dessa tillfällen hanteras av doktoranden själv eller kan bokas av avdelningssadministratör.  

’Grönt ljus’ – godkännande för att initiera ett nytt doktorandprojekt

Det måste finnas ett godkännande från huvudhandledarens institution för att få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand.

Syftet med ʽgrönt ljus’ är att säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet. ”Grönt ljus” är ett verktyg för att på ett tidigt stadium kunna avstyra doktorandprojekt om det saknas förutsättningar för en bra forskarutbildning.

Att ha fått ʽgrönt ljus’ innebär att institutionen har gett sitt godkännande till en blivande huvudhandledare att påbörja rekrytering av en doktorand.

Observera att detta gäller alla, även då doktorander rekryteras på annat sätt än genom annonsering. t.ex. gör sin forskarutbildning inom en anställning på SLL eller har ett externt stipendium.

ʽGrönt ljus’ ersätter inte antagningsseminariet eller fråntar antagningsnämnden sitt ansvar. Antagningsnämnden gör en helhetsbedömning av samtliga aspekter (doktorand, det vetenskapliga projektet, tidsplan, hela handledarkonstellationen etc.), medan ʽgrönt ljus’ går in i ett mycket tidigare skede och med fokus på huvudhandledaren.

Det ʽgröna ljuset’ är i normalfallet kopplat till ett specifikt doktorandprojekt och ska inte ses som ett allmänt godkännande av handledarskap. En ansökan krävs för varje tänkt ny doktorand.

Ansökningsblankett för grönt ljus vid KBH

Ansökan och bedömning

Ansökan om ’grönt ljus’ lämnas in av den blivande huvudhandledaren så tidigt som möjligt i den process som så småningom leder fram till antagning av en ny doktorand.

Kontakta studierektor för forskarutbildning, forskarutbilningsadministratör eller HR-administratör på aktuell institution för mer information.

Bedömningen görs av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna.

Beslut

Ett ’grönt ljus’-beslut fattas av prefekt tillsammans med minst två andra person på institutionen (vanligtvis studierektor för forskarutbildning och administrativ chef).

Beslutet måste bifogas ansökan om antagning till forskarutbildning för att doktoranden ska kunna bli antagen (obligatoriskt från 1 januari 2018).

Länk till blanketter och dokument för forskarutbildningen vid KI

Ansökan till forskarutbildningen vid KBH

Behörighet

För att bli antagen till en forskarutbildning vid KI krävs att din "Ansökan av bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå" har godkänts.

Prövning av behörighet görs av handläggare vid Karolinska Institutets centrala förvaltning. Handläggningstiden för behörighet är upp till tre veckor. Beslutet om behörighet ska bifogas "Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå". Mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå finns att läsa här.

Antagningsprocess doktorand KBH

Du som ska ansöka till forskarutbildningen vid KBH ska i ett tidigt skede kontakta forskarutbildningsadministratör vid institutionen för att underlätta ansökningsprocessen. För att kunna få så god hjälp som möjligt behöver vi få veta till vilket seminarium som presentationen ska framföras och om doktoranden planeras vara anställd vid KI. 

Intern översyn

Samtliga doktorandtjänster, inkl doktorandtjänster finansierade av KID-medel, ska granskas innan annonsering. För att vi ska kunna avgöra om tjänsten behöver annonseras ska den individuella studieplanen skickas till  forskarutbildningsadministratör vid KBH för granskning. Ansökan lämnas in ca 6 veckor före antagningsseminariet till forskarutbildningsadministratör vid institutionen. Prefektkansliet granskar ansökan för att säkerställa att KI:s regler uppfylls. Godkänd ansökan kan gå vidare för presentation vid antagningsseminarium vid KBH. 

Enligt KI:s Regler för utbildning på forskarnivå (fr. 2013), 2.3 "Utlysning av doktorandplats" måste alla nya doktorandplatser utannonseras och doktoranden måste söka denna plats i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess. Det är doktorandens forskarfinansiering som avgör vilken rekryteringsprocess som ska vara gällande. Doktoranden kan under sin studietid nyttja olika finansieringskällor.

​Finansiering av doktorand

 1. Anställning av KI, som finansieras av handledarens forskningsanslag eller nyansökta anslag i KI:s namn. Anställningen ska utlysas.
 2. Anställning av annan arbetsgivare ex. SLL. Försörjningsnivån ska inte understiga KI:s regler, doktorandstegen. Under ”belopp per månad”, ange minimum KI:s regler. Kopia på arbetsgivarintyg eller anställningsavtal ska bifogas. Om försörjningen understiger KI:s regler är det huvudhandledaren som i första hand är försörjningsskyldig. 
 3. Externa stipendier sökta av doktorand, utbetalade direkt till doktorand. Skulle försörjningsnivån understiga KI:s stipendieregler så behövs ett tilläggsstipendium utbetalas. Kan tecknas enligt överenskommelse med finansiär. Är inte en anställning och därmed inte berättigande till KI:s löneförmåner, ej SGI- eller pensionsgrundad inkomst. Under ”belopp per månad”, ange minimum KI:s regler. Kopia på stipendier ska bifogas. Om försörjningen understiger KI:s regler är det huvudhandledaren som i första hand är försörjningsskyldig. 

Annonsering 

Om du ska annonsera en doktorandtjänst ska du i god tid kontakta institutionens personalhandläggare som kan hjälpa till i annonseringsprocessen.

För person med licentiatexamen som ansöker om fortsatt utbildning till doktorsexamen, var vänlig kontakta forskarutbildningsadministratör för vidare information.

Information om hur du rekryterar doktorander hittar du på KI:s internwebb

Vid rekrytering ska nedanstående blanketter skickas in via e-post till personalhandläggare Emelie Ahlin eller Karin Björström.

 • Beslut om att rekrytera
 • Annonsunderlag (svenska och/eller engelska) finns på KBH intranät. KI ID Log in krävs.

Huvudhandledaren ansvarar för urval och intervjuer samt för att skriva motivering för vald sökande. Vald kandidat skickar in ansökan om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå till Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

Antagningsseminarium

Fullständig ansökan lämnas in senast en månad före antagningsseminariet till forskarutbildningsadministratör vid institutionen. Upp till fyra ansökningar behandlas per antagningsseminarium. Om fler ansökningar inkommer, flyttas de överskjutande ansökningarna till nästkommande sammanträde enligt överenskommelse. Det är således "först till kvarn" som gäller.

Antagningsseminariet går till så att sökande student gör en kort presentation (10 minuter) av forskningsprojektet på engelska inför institutionens antagningskommitté. Därefter följer en diskussion (ca 10 min) kring ansökan och projektet under ledning av ordförande i antagningskommittén. Huvudhandledare samt, om möjligt också bihandledare och extern mentor, skall vara närvarande och ombeds att delta i diskussionen tillsammans med den sökande. Därefter följer nästa presentation och diskussion osv tills alla kallade har presenterat och diskuterat sina projekt. 

Den sökande skall uppvisa giltig identitetshandling i samband med antagningsseminariet.

Ansökan vid KBH skall innehålla:

Ett komplett original i pappersformat (enkelsidig utskrift) av ansökan med samtliga underskrifter och bilagor, skickas till forskarutbildningsadministratör vid KBH. Innan ansökan lämnas till institutionen - boka tid hos handläggaren (se nedan) för genomgång av ansökan, att den uppfyller alla formalia.

 1. Godkänd ansökan om bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå (blankett 1)
 2. Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå (blankett 2).  
 3. Individuell studieplan - doktorsexamen eller licentiatexamen (blankett 3.1 & 3.2
 4. Projektplan (max ca 5 A4-sidor) som ska innehålla: bakgrund frågeställning/hypotes, ev. preliminära resultat, etiska reflektioner. Material och Metod. Den sökandes roll/insats i projektet ska beskrivas separat för varje delstudie. Referenser (i text och i lista). Planen bör skrivas på engelska.
 5. Curriculum vitae
 6. Kopia på godkänd ansökan om etikprövning för samtliga ingående delprojekt samt, i fall där godkännande saknas, en beskrivning av de tillstånd som behövs
 7. Kopia på intyg om att huvudhandledaren har genomgått KIs handledarutbildning (alternativt annan handledarutbildning godkänd av Styrelsen för forskarutbildning). Godkänt resultat från webbkurs för forskarhandledare får ej vara äldre än 5 år. 
 8. CV för samtliga handledare (max 4 sidor!)
 9. Dokument - Dialoginstrument för framgångsrik handledning. Dokumentets första sida ska vidimeras av huvudhandledare och ansökande och läggas till ansökan.   

OBS! Bokning av presentation på specifikt seminarium görs först när ansökan godkänts i den interna översynen. 

Forskningsplan

Forskningsplanen skall i detalj redogöra för det planerade doktorandprojektet och skrivs föredragsvis på engelska. 

Lärandemål

Läs mer om att formulera lärandemål på KI:s webbplats 

KI:s regler, allmän studieplan och blanketter 

Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, finns publicerade på Internwebben. Regelverket för antagning till forskarutbildning vid Karolinska Institutets är detsamma för alla institutioner. 

Vissa rutiner är dock specifika för Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa:

 • Antagningsnämndens (FUK) mötestider för beslut om antagning till forskarutbildning
 • Ansökningsprocess inför halvtidskontroll
 • Ett årsuppföljning efter registrering
 • Tillägg av intyg och blanketter vid ansökan till doktorandutbildningen
 • Resebidrag

Blanketter och dokument

Datum för antagningsseminarier våren 2018

 • 30 januari kl. 16.00
 • 27 februari kl. 16.00
 • 21 mars kl. 16.00
 • 25 april kl. 16.00
 • 23 maj kl. 16.00

Kontakt

Studierektor Angelica Lindén Hirschberg

Handläggare Anna Sandberg, tel. +46 (0)8 5248 23 66

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden handlägger i första hand ansökningar om antagning till forskarutbildning vid institutionen. Studierektorn är ordförande i nämnden och den som vid KBH är övergripande ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen. Administrativa frågor hanteras av handläggaren

Ledamöter i antagningsnämnden:

Doktorandrepresentanter:

Doktorand