Skip to main content

Toxiska effekter av nanopartiklar med fokus på genomisk instabilitet

Den allmänna befolkningen liksom personer i arbetsmiljön utsätts ofta för förhöjda halter av luftburna partiklar. Dessutom har införandet av nanoteknologin i samhället medfört en ökad risk för exponering för nanopartiklar (partiklar mindre än 100 nm) för arbetare och konsumenter. Detta forskningsprojekt är fokuserat på att förstå toxiska effekter och bakomliggande mekanismer som kan uppstå till följd av lungexponering för partiklar som innehåller metaller. Vi undersöker vilka partikelegenskaper som är mest avgörande för de olika toxiska effekterna, exempelvis partikelstorlek och frigörelse av metalljoner. Vi fokuserar framförallt på olika effekter som är kopplade till genomisk instabilitet och cancer, så som genotoxicitet, oxidativ stress, epigenetiska förändringar och cell-transformering. Dessa effekter studeras med hjälp av exponering av lungceller från människa in vitro, men också med exempelvis så kallade ”reporter cell lines” som har tillverkats av stamceller från möss. Ett mål med forskningen är att utveckla och använda in vitro metoder som bättre efterliknar en verklig exponeringssituation. Detta inkluderar exempelvis exponering av lungceller för luftburna partiklar då cellerna odlas i ”air-liquid interface”. Vi använder också långtidsexponeringar (flera veckor) och co-kulturer (flera celltyper odlas tillsammans).

Projektet är viktigt för faroidentifiering och riskbedömning av (nano)partiklar med det övergripande målet att undvika hälsoeffekter, speciellt cancer, till följd av exponering för (nano)partiklar.

Kontaktperson

Hanna Karlsson, Assist. Prof.

Finansiering

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
VR- Vetenskapsrådet
Karolinska Institutet
FP-7 NANoREG

Utvalda publikationer

25488706

25179117

24529161

23891735

22889118

19446243

18710264

Länkar

Reporter cell lines: toxys.com

Air liquid interface exposure: http://www.inhalation.se/

FP-7 NANoREG: http://nanoreg.eu/