Miljöhälsorapportering

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras var fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer. Rapporterna har tidigare sammanställts på uppdrag av Socialstyrelsen, men från och med 2014 är Folkhälsomyndigheten uppdragsgivare.

Rapporterna fokuserar omväxlande på barn och vuxna och utgör ett viktigt beslutsunderlag för myndigheters åtgärder och prioriteringar i arbetet med att minska miljörelaterade riskfaktorer samt för att främja befolkningens hälsa. Rapporterna utgör även ett viktigt underlag för utvärdering av Sveriges miljömål.

Innehållet bygger på en nationell enkätundersökning samt på vetenskapliga studier och nationella hälsodatabaser. Varje rapport är en uppdatering av föregående med fokus på nuläget och eventuella förändringar i utbredning och trender vad gäller den miljörelaterade ohälsan.

Den senaste rapporten fokuserar på barn och kom ut 2021.

Förteckning över Miljöhälsorapporter

Tryckta exemplar av Miljöhälsorapport 2001-2017 kan beställas från Folkhälsomyndigheten eller IMM.

 

Anna Persson
2023-12-14