Studie om stöd till oroliga föräldrar

Studien ”Prevention av ångestsyndrom hos barn till föräldrar med ångest” undersöker effekten av att ge stöd till föräldrar som lider av oro och ångest. Syftet är att undersöka om föräldrastöd kan minska risken för att barnen utvecklar liknande problem som sina föräldrar. Studien utförs vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Anmälan stängd

Anmälan till studien är inte längre möjlig, då studien har nått max antal deltagare. För frågor om studien, hör av dig till ansvarig för studien Johan Åhlén.

Mamma och dotter som går genom ett fält och håller handen i starkt motljus.
Föräldrar som ingår i studien kommer att få lära sig mer om vad man kan göra för att främja barns välmående och utveckling, och hur man kan förebygga att ens barn utvecklar problem med oro och ångest. Foto: Pixabay

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du:

  • lider av överdriven oro eller ångest
  • har barn i åldern 5-9 år

Du kan inte delta i studien om du:

  • har allvarliga psykiska problem som bedöms utgöra ett hinder för att delta. Till exempel psykos eller mani, substansbruk, eller svår depression.

  • har psykosocial problematik som bedöms utgöra ett hinder för att delta, som till exempel pågående utredning eller omfattande insatser vid socialtjänsten, våld i familjen, eller pågående vårdnadstvist.

  • har ett barn med pågående behandling för depression eller ångestsyndrom eller pågående neuropsykiatrisk utredning.

Kontakta gärna ansvarig för studien, Johan Åhlén, PhD, legitimerad psykolog, email johan.ahlen@ki.se för frågor om detta.

Vad händer efter att jag har anmält mig?

Efter att du har fyllt i anmälan kommer du i ett mejl få veta om du har gått vidare till nästa steg i bedömningen.

Om du har gått vidare, bokar vi en kortare telefonintervju för att ta reda på om du är en lämplig studiedeltagare.

Det sista steget i bedömningen är ytterligare ett bedömningssamtal. Detta samtal sker via videotjänsten Zoom. Först efter videointervjun kommer du att få besked om du kan delta i studien.

Deltagande är frivilligt

Att delta i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange något skäl.

Vad innebär det att delta i studien?

Du som deltar i studien kommer att lottas mellan två olika former av stöd:

  1. Självhjälp: Hälften av deltagarna i studien kommer att arbeta självständigt utifrån en självhjälpsbok om föräldraskap.
  2. Psykologledd föräldragrupp via videosamtal: Andra hälften av deltagarna kommer att ingå i en föräldragrupp som leds av legitimerade psykologer och som träffas via videosamtal vid sex tillfällen. Varje gruppträff är två timmar lång och mellan träffarna förväntas deltagarna arbeta med olika hemuppgifter. En månad efter den sista gruppträffen erbjuds deltagarna i denna grupp ett individuellt uppföljande videosamtal med psykolog.

Dessutom intervjuas du som deltar i studien vid tre tillfällen:

  1. inför läsning av självhjälpsbok/deltagande i föräldragrupp,
  2. vid uppföljning efter 12 månader och
  3. vid uppföljning efter 36 månader.

Under studien kommer du även att fylla i skattningsformulär om ditt eget och ditt/dina barns mående vid upprepade tillfällen (gäller barn mellan 5–9 år vid studiestart). Om det framkommer att du eller ditt barn är i behov av vård för psykiska besvär under studiens gång, erbjuder vi rådgivning kring var du kan söka hjälp.

Vad handlar studien om?

Forskning har visat att barn till föräldrar med oro och ångest själva har en större risk att utveckla ångestproblematik.

Forskningsprojektet vill därför undersöka effekten av att ge stöd till föräldrar som lider av oro och ångest. Syftet är att ta reda på om föräldrastöd kan minska risken för att barnen ska utveckla liknande problem som sina föräldrar.

Föräldrar som ingår i studien kommer att få lära sig mer om vad man kan göra för att främja barns välmående och utveckling, och hur man kan förebygga att ens barn utvecklar problem med oro och ångest.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas organisationen som är ansvarig för studien.

Vad händer med deltagares uppgifter i studien?

Utifrån studiens syfte att utvärdera effekten av det psykologledda föräldrastödet kommer vi att samla in och registrera information om deltagarna i studien. Vi samlar in information om föräldrarnas och barnens hälsa genom frågeformulär och intervjuer.

Uppgifterna skyddas genom att personnummer och namn ersätts med ID-nummer. Kodnyckeln som kopplar uppgifterna till personer förvaras så att inga obehöriga kan ta del av den. 10 år efter att studiens resultat har publicerats kommer kodnyckeln att förstöras. Studiens resultat kommer enbart att presenteras på gruppnivå.

Inom studien behandlas personuppgifter för forskningsändamål utifrån den rättsliga grunden allmänintresse. Ansvarig för personuppgifter är Karolinska Institutet (KI). Enligt EU:s dataskyddsförordning har deltagare rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om deltagaren som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Deltagaren kan också begära att uppgifter om deltagaren raderas samt att behandlingen av deltagarens personuppgifter begränsas.

Om du som deltagare vill ta del av uppgifterna, kontakta huvudansvarig forskare för studien, Johan Åhlén. För kontakt med KI:s dataskyddsombud Mats Gustavsson, mejla dataskyddsombud@ki.se eller ring 08-524 864 73.

Om du som deltagare är missnöjd med hur personuppgifter har behandlats har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Om du anmäler dig till studien kommer du att få detaljerad information om vår personuppgiftshantering och du får välja om du vill godkänna hanteringen. Om du inte godkänner hanteringen kommer vi inte spara några uppgifter om dig.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har frågor, är du välkommen att höra av dig till ansvarig för studien.

Ansvarig för studien

Johan Åhlen

PhD, legitimerad psykolog
076 886 54 46
Innehållsgranskare:
2023-04-12