Avhandling inom TINA-projektet

Ester Gubi diskuterar sin avhandling, "Mental health service use among refugee children, other migrant children, and children born in Sweden - what are the differences and why does it differ?"

Ester Gubi
Ester Gubi. Foto: Ulf Sirborn

"Som en del av bakgrundsarbetet till TINA genomfördes epidemiologiska undersökningar av vårdanvändning för psykisk ohälsa bland barn och unga i Stockholm, där vi jämförde hur utrikesfödda barns vårdanvändning skiljde sig åt från svenskfödda barns. Fokuset för dessa studier var att försöka förstå bakomliggande orsaker till skillnader i vårdutnyttjandet mellan olika grupper. Vi undersökte bland annat hur faktorer som ålder, kön, föräldrars inkomst, samt hur migrationsrelaterade faktorer som tid i Sverige, skäl för migration, huruvida barnet/ungdomen var ensamkommande eller ej, påverkade vårdanvändningen.

Resultaten visare att generellt använde utrikesfödda barn mindre psykiatrisk vård än svenskfödda barn, men att faktorer som tiden i Sverige och åldern påverkade användandet på olika vis för olika grupper. Bland annat såg vi att utrikesfödda tonåringar och unga vuxna med flyktingbakgrund använde signifikant mindre vård än deras svenskfödda jämförelsegrupp medan ensamkommande barn använde mer vård än svenskfödda de första två åren efter ankomst till Sverige.

Vi tror att en del av våra resultat kan bero på i vilken grad utrikesfödda får hjälp och stöd att få sina vårdbehov upptäckta och får möjlighet att bli refererade till vården, från instanser som förskola, grundskola och BVC."

Innehållsgranskare:
Hanna Johans
2024-04-08