Om KI Research Incubator (KIRI)

KI Research Incubator (KIRI) har skapats av Kommittén för forskning för att möta ambitionen i Strategi 2030 om att KI skall vara ett banbrytande universitet.

Foto: KI:s Strategi 2030.

Bakgrund

Enligt KI:s Strategi 2030 ska KI närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Yngre forskare ska ges mycket goda förutsättningar för att kunna utveckla sina talanger och nå sina målsättningar. Då ges möjligheten att tänka nytt och bryta ny mark.

Under 2020 gjorde en arbetsgrupp vid Kommittén för forskning en förstudie för att ta reda på vilka insatser som bäst kan stimulera nydanande forskning. Arbetsgruppen kom fram till att en ny forskningsmiljö behöver etableras för att kunna ge yngre forskare förutsättningar till att tänka nytt och bryta ny mark. Grunden för den ska vara att sammanföra forskare från olika vetenskapliga områden och discipliner som har en unik spetskompetens med ambitionen att driva fram nya genombrott. Genom en sådan miljö skapas förutsättningar för banbrytande upptäcker som kan möta de stora behov som finns inom medicin och hälsa för framtidens sjukvård. Resultatet från arbetet realiseras nu genom KI Research Incubator (KIRI) – en ny miljö för samarbeten, tvärvetenskap och interaktion.

Etablering av KIRI

Genom lanseringen av KIRI skapar KI en virtuell forskningsmiljö där en ny generation forskare kan samarbeta och utveckla gemensamma tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

KIRI kommer att byggas genom att yngre forskare, som uppfyller uppställda kriterier, bjuds in att söka medlemskap i forskningsinkubatorn. Detta kommer leda till ett successivt ökande antal medlemmar under de första åren. Vid ansökan om medlemskap läggs stor vikt på motivation och intresse av att arbeta tvärvetenskapligt. Ambitionen är att KIRI huvudsakligen ska vara medlemsdriven där medlemmarna själva får en aktiv roll i att bidra till innehåll och utveckling.

Målgrupp och medlemskap

Kärnan i forskningsinkubatorn är medlemmarna, de s.k. KIRI-Fellows. Målgruppen för medlemskap utgörs av främst av yngre forskare som befinner sig i början av karriären. Vilka forskare som kan söka medlemskap fastställs av styrgruppen för initiativet genom en årligen återkommande utlysning. Vid utlysningen inbjuds de forskare som är intresserade och som uppfyller kriterier att söka. Vid antagningen läggs stor vikt vid motivationen att arbeta tvärvetenskapligt.

Finansiering av tvärvetenskapliga forskningsprojekt

För att ge KIRI-Fellows nya möjligheter att samarbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt har finansieringsmöjligheter för ett begränsat antal samarbetsprojekt utlysts.

Ansökningstiden är nu stängd och projekten har utvärderats av KIRI:s styrgrupp. Anslaget kommer att täcka kostnaderna för en gemensam postdoc-tjänst mellan två KIRI-Fellows under 2 år. Detta förväntas leda till nya samarbeten och stödja banbrytande tvärvetenskaplig forskning.

Kontakt

E-mail: KIRI@ki.se


Styrgrupp

Styrgrupp utsedd av kommittén för forskning (KF):

  • Konstantinos Meletis, ordförande
  • Christian Giske, ledamot i KF
  • Jenny Mjösberg, ledamot i KF
  • Camilla Svensson, ledamot i KF
  • Georgios Sotiriou, KIRI-fellow, Junior faculty

Dokument

KS
Innehållsgranskare:
2023-05-16