Tre forskare om alternativ till djurförsök

Försök på djur är en del av den medicinska forskningen. Men arbetet med att minska antalet djur, förbättra teknikerna och ersätta djurförsök med andra metoder pågår hela tiden. Möt tre forskare som trampar upp nya stigar.

”Behandla djuren som patienter”

Namn: Anna Domogatskaya

Titel: Forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Forskar om: Att hitta bra läkemedel till diabetespatienter.

Anna Domogatskaya, credit: Annika af Klercker.
Anna Domogatskaya vill ta fram mänskliga mikroorgan på konstgjord väg och få dem att likna pankreasöar.

”Jag vill kunna säga till mina barn att jag jobbar med djurförsök utan att känna mig skyldig. Därför brukar jag tänka på att behandla djuren som om de vore små patienter. Det är viktigt att vi anstränger oss så att djuren inte behöver lida. Om djuren får samma omvårdnad som människor som opereras, så är det okej med djurförsök. Men även om vi har strikta lagar i Sverige kan det hända här och på andra håll i världen att djur används oetiskt. Om vi utvecklar bra och billigare alternativ till försöksdjur i vår forskning kan vi minska djurens lidande i hela världen.

Jag studerar de så kallade pankreasöarna, naturliga ”mikroorgan” inuti bukspottskörteln. De här mikroorganen, som vi tar ut från döda djur, har länge använts för diabetesforskning eftersom de producerar insulin. Nu vill jag ta fram mänskliga mikroorgan på konstgjord väg och få dem att likna pankreasöar. De tas fram ur vanliga hudceller som omprogrammerats till stamceller, så kallade ips-celler. Om vi lyckas kommer de att vara mer etiska, prisvärda och kanske även bättre på att förutsäga hur vi människor reagerar på läkemedel än vad mikroorgan som härstammar från möss är.

I dag behövs fortfarande djurförsök för läkemedelstester. Vi kan inte gärna säga till patienter att vi inte vet om medicinen som de får är säker och har effekt. Att göra djurförsök är en del av det kontrollsystem vi har idag."

”Att hitta alternativ ligger i tiden”

Namn: Lena Palmberg

Titel: Professor vid Institutet för miljömedicin.

Forskar om: Utvecklar en tredimensionell modell av lungan för att studera effekter av luftföroreningar.

Lena Palmberg, credit: Annika af Klercker.
Lena Palmberg har tagit fram en tredimensionell modell av mänskliga celler, med många av celltyperna i människans övre luftvägar.

”På senare år har det vuxit fram ett starkare samhällsengagemang mot djurförsök. Jag tycker själv att djurförsök är etiskt diskutabla och det ligger i tiden att hitta bra alternativ. Idag har vi ändå kommit långt med att undvika onödiga djurförsök.

För att förstå lungsjukdomarna kronisk bronkit och KOL har jag tagit fram en tredimensionell modell av mänskliga celler som innehåller många av de celltyper som vi har i de övre luftvägarna. I en studie använde jag små partiklar från bilavgaser som jag utsatte modellerna för. Partiklarna fördelades jämnt över ytan men efter ett tag kunde jag se hur de föstes ihop till en punkt, vilket tyder på att modellens försvarsmekanism fungerade. Jag tror att partiklarna fångades upp i slemlagret och puttades ihop av flimmerhåren.

Jag har inte gjort försök på djur sedan jag doktorerade. Men för att utvärdera våra tredimensionella modeller planerar jag att göra en jämförande studie där jag exponerar både försöksdjur och våra modeller för skadliga små partiklar från till exempel luftföroreningar och jämför med kända effekter som de kan ha på människor. Om mina modeller ger snarlika svar som djurmodellerna skulle djurförsöken kunna minskas. Men läkemedelstest i modeller av enskilda organ kan inte ersätta djurförsök fullt ut, eftersom man bara undersöker ett organ, inte en hel kropp.”

”Lever i provrör kan ersätta djurförsök”

Namn: Volker Lauschke

Titel: Docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Forskar om: Läkemedelseffekter, men också hur leversjukdomar uppstår och kan förebyggas.

Portrait of Volker Lauschke in his lab, credit: Annika af Klercker.
Volker Lauscke har tillsammans med kollegor skapat en tredimensionell modell som fungerar som en mänsklig lever.

”Jag vill minska riskerna när nya läkemedel testas på människor. Leverförgiftning är en av de vanligaste orsakerna till att mediciner dras in. Idag finns krav på att nya läkemedel ska testas på två sorters djur, till exempel råtta och kanin, innan de får användas på en människa. Men regelverken uppmuntrar också till utveckling av alternativa metoder som kan förutsäga vilka e ekter ett läkemedel har. För även om djuren tål läkemedlen ger det inte svar på hur de fungerar i en människas lever.

Genom att använda leverceller som har blivit över vid leverdonationer har jag och mina kollegor fått fram en tredimensionell modell som liknar en mänsklig lever rent funktionellt. Modellen kan användas i många veckor av oss forskare, som en alternativ metod till djurtester.

I förlängningen tror jag att man inte kommer behöva röra ett endaste djur för att få reda på hur ett läkemedel påverkar människans lever. I stället kommer vår metod med mänsklig lever i provrör eller liknande metoder att ersätta djurförsök. Men för att vi ska vara säkra på att våra tredimensionella leversystem är minst lika bra på att förutsäga läkemedelsrisker som djurförsök behövs mer forskning. Om djurförsök kan undvikas tycker jag att det är ett extra plus, men det är inte mitt primära mål. Det viktigaste är att hitta det säkraste sättet att kunna förutsäga effekter av ett läkemedel innan det provas på människor.”

Berättat för Maja Lundbäck

Foto: Annika af Klercker

Först publicerat i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 1, 2017.  Forskarnas titlar uppdaterade i maj 2019. 

Komparativ Medicin
2024-06-10