STODS

I projektet STODS (The Swedish Twin project of Disability pension and Sickness absence) är syftet att få ökad och mer detaljerad kunskap om riskfaktorer för att bli sjukskriven eller för att få sjuk- eller aktivitetsersättning, samt om eventuella konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning.

I studier om sjukfrånvaro diskuteras ofta betydelsen av selektion, t.ex. in i olika yrken, för resultaten. Kanske beror skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika yrken på att de som väljer vissa yrken är friskare från början? Kanske beror skillnader i sjukfrånvaro på ärftliga faktorer? Ett sätt att hantera selektion i forskningsstudier är att använda information om tvillingar och vi gör därför flera olika studier baserat på data från det svenska Tvillingregistret samt data från ett flertal andra nationella register.

Projektbeskrivning

Publikationer

Projektledare: Pia Svedberg, docent  pia.svedberg@ki.se

STODS ingår i infrastrukturen REWHARD, som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet.

Nätverk som vi deltar i: 

NorTwinDiSa - Nordic Twin study of Disability pension and Sickness absence

Detta nätverk bildades 2012 och syftar till att främja forskningssamarbete och kompetens när det gäller sjukfrånvaroforskning baserad på de Nordiska tvillingkohorterna. Forskare från följande grupper ingår i samarbetet: Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige (teamledare: Docent Pia Svedberg); Institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet och Arbetshälsoinstitutet (FIOH), Helsingfors, Finland (teamledare: Docent Annina Ropponen); Syddansk Universitet, Odense, Danmark (teamledare: Professor Jacob von Bornemann Hjelmborg); och Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo, Norge (teamledare: Seniorforskare Ragnhild E. Ørstavik).

Annika Evolahti
2024-01-24