Tal- och språkstörning hos vuxna

Efter stroke drabbas ofta förmågan att förstå och att använda språk. Det finns olika former av afasi. Det är också, liksom vid neurologisk sjukdom, vanligt att rörligheten begränsas i talorganet, att man inte kan kontrollera rösten eller talhastigheten eller tappar förmågan att planera talet, så att man inte ”hittar” ljudet eller säger fel. Kommunikationsstörningar följer i stort sett alltid av demens.

Kommunikationssvårigheter på grund av tal- och språkstörning får ofta stora konsekvenser för dem som drabbas och deras anhöriga. Det kan vara svårt att vara delaktig, att umgås och delta i aktiviteter tillsammans med andra eller att vara yrkesverksam. Det kan också vara svårt att förstå information och att förmedla vad man vill.

Logopeder visar hur svårigheterna kan underlättas. Man kan underlätta för personer med dessa svårigheter genom att använda ett förenklat språk, bildstöd, hemsidor med både talad och skriftlig, enkel information. Sådant stöd borde vara självklart i den offentliga sektorn för att underlätta för personer som har tal- eller språkstörning med nedsatt förmåga att ta till sig och ge information, inte minst inom vården. Logopeder har rätt kompetens för att avgöra vilka förmågor som bör stöttas och på vilken språklig nivå.

Tal- språk- och kommunikationsstörning drabbar åtminstone 400 000

Neurologiska skador i hjärnan vid stroke, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS) är de vanligaste orsakerna, jämte demenssjukdom, läs- och skrivsvårigheter samt stamning.

  • Stroke drabbar 30 000 människor per år. Hälften får otydligt tal och minst 12 000 får språksvårigheter (afasi). Det innebär en uppskattad förekomst på ca 65 000 personer samt ytterligare knappt 40 000 med problem att kommunicera i det akuta skedet.
  • MS, mellan 17-18 000 personer beräknas leva med sjukdomen och hälften får talstörningar när sjukdomen förvärras.
  • Parkinsons sjukdom, omkring 17 000 personer beräknas ha sjukdomen och 70-90 procent drabbas av talstörning.
  • Demenssjukdomar – minst 100 000 med demenssjukdom har nedsatt kommunikations-förmåga.
  • Läs- och skrivsvårigheter förekommer hos ca 150 000 personer i vuxen ålder.