Om logopedi

Logopedi beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och sväljförmåga och vilka konsekvenser svårigheterna kan få för människors hälsa och livskvalitet. Logopedi är ett tvärvetenskapligt ämne som kombinerar kunskap från lingvistik, psykologi och medicin.

Teckning av två personer som pratar
Foto: Shutterstock

Logopeder arbetar med personer i alla åldrar, och utreder, diagnosticerar samt planerar och genomför insatser för att förebygga, behandla och kompensera för kommunikations-svårigheter eller ät-/sväljsvårigheter. Logopeder kan till exempel möta och hjälpa barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk-, läs- eller skrivsvårigheter.

Dessa svårigheter kan vara medfödda eller ha funnits med från tidig utveckling (utvecklingsrelaterade svårigheter), som vid autism, språkstörning, gomspalt, celebral pares, eller taldyspraxi och andra talstörningar. Svårigheterna kan också vara en konsekvens av neurologisk sjukdom eller en senare hjärnskada, till exempel förvärvade talsvårigheter (dysartri) eller språksvårigheter (afasi) som följd av en stroke eller demenssjukdom.

Logopeder kan också hjälpa personer som har svårigheter med talflyt (stamning eller skenande tal), personer med olika typer av röstbesvär som svår heshet, stämbandsförlamning eller trötthet i rösten, eller personer som har svårigheter med ätande och sväljning, till exempel barn med selektivt ätande, personer med demens eller de som får sväljsvårigheter efter en cancerbehandling.

Beroende på arbetsområde arbetar logopeder i nära samarbete med exempelvis läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, dietister, arbetsterapeuter, förskolepersonal, lärare och specialpedagoger.

Läs mer om olika logopediska områden

För dig som vill läsa mer om de olika logopediska områdena tal- och språkstörningar och talflytsstörningar (både utvecklingsrelaterade och förvärvade), röststörningar hos vuxna och barn, förvärvade sväljsvårigheter och ätproblem hos spädbarn och små barn, finns en sammanfattning i rapporten "Kommunikations- och svä̈ljstörningar genom hela livet - ett logopediskt ståndpunktsdokument" skriven av forskare och representanter vid de sex lärosäten i Sverige som utbildar logopeder (Lohmander m.fl., 2017).

I denna rapport sammanställs också forskningsbaserade data kring hur vanliga olika funktionsnedsättningar som kan kräva logopediska insatser är. Sammanställningen visar att många personer får kommunikations- eller sväljsvårigheter under någon gång i livet – upp till 40% av barn upp till 10 år, och runt 12-13% av ungdomar och vuxna.