Skip to main content

Information till vårdpersonal om studien Mer och Mindre Europa.

Foto: Anna Ek

Mer och Mindre Europa – ny studie om barns vikt och föräldraskap

Behandling av fetma hos barn är svårt men mycket tyder på att bäst resultat uppnås vid tidig behandlingsstart och med engagerade föräldrar. Hur behandlingen bäst bör läggas upp och genomföras är dock oklart. Mer forskning behövs för att påvisa vilket föräldrastöd som ger bäst effekt, vid vilken ålder behandlingen bör påbörjas, vid vilken grad av övervikt och vilken uppföljning vi ska erbjuda.

Kort om Mer och Mindre Europa

Mer och Mindre-studien Europa (MoM) är en del av det EU-finansierade projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP). MoM har tidigare utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie i samarbete med barnhälsovården och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm. Studien visade att MoMs föräldraprogram gav bra effekter på barnens viktstatus (Ek A m fl Pediatrics 2019). Nu kommer vi genomföra MoM igen med liknande upplägg men denna gång inkluderar vi yngre barn samt barn med övervikt.

Till studien pågår nu rekrytering av familjer med barn i 2-6 års ålder som har övervikt eller fetma (n=100). Barnen kan remitterats från barnhälso- och sjukvården i Stockholms län eller så kan föräldrar själva höra av sig till oss. Två behandlingsalternativ kommer att utvärderas i studien. Hälften av familjerna lottas till behandling genom MoM föräldrastödsprogram i 10 veckor som efterföljs av användandet av en smartphone-applikation (app) som erbjuder fortsatt stöd i att upprätthålla bra vanor hos barnet. Den andra behandlingen är standardbehandling på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller kontakt med BVC. Dessa alternativ bygger på livsstilsråd. Studien pågår under 21 månader och barnet mäts och vägs vid start, efter 3 månader, 9 månader, 15 månader samt efter 21 månader. Se flödesschema. Studien kommer även utvärderas i Rumänien och i Spanien, läs mer om studiedesignen här.

Ett internationellt samarbete

Föräldrastödsprogrammet som används i MoM bygger på ett amerikanskt program, KEEP, som har utvecklats av forskare vid forskningsinstitutet Oregon Social Learning Center i USA och som tidigare har använts för fosterfamiljer i Sverige. Anledningen till varför vi har valt KEEP som modell är för att KEEP på ett systematiskt sätt introducerar olika föräldratekniker, såsom uppmuntran, tillsyn och gränssättning, vilket möjliggör en noggrann uppföljning av de olika teknikernas betydelse för barnets vikt och utveckling av hälsosamma livsstilsvanor. Utvecklingen av MoMs föräldrastödsprogram har skett i ett nära samarbete mellan KEEP-programmets skapare i USA och kliniska barnfetmaforskare vid Karolinska Institutet. MoM var det är första strukturerade föräldrastödsprogrammet som använts för behandling av barnfetma i Sverige.

5 syften med Mer och Mindre Europa

  • Syfte 1 Undersöka effekten på barnets viktstatus av två olika behandlingsmetoder för fetma i förskoleåldern: 1) en behandling som fokuserar på positivt föräldraskap med uppföljning via en app som stöder hälsosamma vanor, n=50 och 2) standardbehandling som fokuserar på rådgivning avseende kost och motion (behandling på BUMM eller kontakt med BVC), n=50. Genom denna studiedesign kan vi undersöka betydelsen av olika behandlingsfokus samt uppföljning.
  • Syfte 2 Undersöka skillnader i midjemått, ätbeteende, fysisk aktivitet samt föräldrars agerande och jämföra detta mellan grupperna.
  • Syfte 3 Undersöka om metabola markörer för fetma förändras under behandlingen.
  • Syfte 4 Undersöka hur barnets matintag ser ut genom att studera metabola markörer i urinprov.
  • Syfte 5 Studera vilka barriärer och underlättande faktorer som påverkar rekrytering av familjer till interventioner för barns övervikt/fetma.
Foto: My Sjunnestrand

Betydelse

Dagens forskning tyder på att insatser tidigt i barnets liv är effektivare än senare insatser när det gäller barnfetma. MoM har tidigare utvärderats i åldrarna 4-6 år med goda resultat och nu testas programmet även i yngre åldrar, från 2 år. Då projektet genomförs i nära samarbete med relevanta aktörer i vårdkedjan kan den kliniska betydelsen tydligt påvisas. Resultatet kommer kunna leda till bättre stöd till barn med fetma eller övervikt inom sjukvården.