Mer och Mindre Europa

Information till vårdpersonal om studien Mer och Mindre Europa.

Foto: Anna Ek

Mer och Mindre Europa – en studie om barns vikt och föräldraskap

Behandling av obesitas hos barn är svårt men mycket tyder på att bäst resultat uppnås vid tidig behandlingsstart och med engagerade föräldrar. Hur behandlingen bäst bör läggas upp och genomföras är dock oklart. Mer forskning behövs för att påvisa vilket föräldrastöd som ger bäst effekt, vid vilken ålder behandlingen bör påbörjas, vid vilken grad av övervikt och vilken uppföljning vi ska erbjuda.

Mer och Mindre Europa

Mer och Mindre-studien Europa (MoM) är en del av det EU-finansierade projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP). MoM har tidigare utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie i samarbete med barnhälsovården och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm. Studien visade att MoMs föräldraprogram gav bra effekter på barnens viktstatus (Ek A m fl Pediatrics 2019). Nu provar vi  MoM igen med liknande upplägg men denna gång inkluderar vi yngre barn samt barn med övervikt.

Studien pågår, men rekrytering till studien avslutades i september 2021. Deltagande familjer har barn i 2-6 års åldern som har övervikt eller obesitas (n=100). Barnen remitterades från barnhälso- och sjukvården i Stockholms län. Två behandlingsalternativ  utvärderas i studien. Hälften av familjerna lottades till behandling genom MoM föräldrastödsprogram i 10 veckor som efterföljs av användandet av en smartphone-applikation (app) som erbjuder fortsatt stöd i att upprätthålla bra vanor hos barnet. Den andra behandlingen är standardbehandling på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller kontakt med BVC. Dessa alternativ bygger på livsstilsråd.

Studien pågår under 21 månader och barnet mäts och vägs vid start, efter 3 månader, 9 månader, 15 månader samt efter 21 månader. Studien kommer även utvärderas i Rumänien och i Spanien, läs mer om studiedesignen här.

Ett internationellt samarbete

Föräldrastödsprogrammet som används i MoM bygger på ett amerikanskt program, KEEP, som har utvecklats av forskare vid forskningsinstitutet Oregon Social Learning Center i USA och som tidigare har använts för fosterfamiljer i Sverige. Anledningen till varför vi har valt KEEP som modell är för att KEEP på ett systematiskt sätt introducerar olika föräldratekniker, såsom uppmuntran, tillsyn och gränssättning, vilket möjliggör en noggrann uppföljning av de olika teknikernas betydelse för barnets vikt och utveckling av hälsosamma livsstilsvanor.

Utvecklingen av MoMs föräldrastödsprogram har skett i ett nära samarbete mellan KEEP-programmets skapare i USA och kliniska forskare inom barnobesitas vid Karolinska Institutet. MoM var det är första strukturerade föräldrastödsprogrammet som använts för behandling av barnobesitas i Sverige.

Syfte

  1. Undersöka effekten på barnets viktstatus av två olika behandlingsmetoder för obesitas i förskoleåldern: 1) en behandling som fokuserar på positivt föräldraskap med uppföljning via en app som stöder hälsosamma vanor, n=50 och 2) standardbehandling som fokuserar på rådgivning avseende kost och motion (behandling på BUMM eller kontakt med BVC), n=50. Genom denna studiedesign kan vi undersöka betydelsen av olika behandlingsfokus samt uppföljning.
  2. Undersöka skillnader i midjemått, ätbeteende, fysisk aktivitet samt föräldrars agerande och jämföra detta mellan grupperna.
  3. Undersöka om metabola markörer för obesitas förändras under behandlingen.
  4. Undersöka hur barnets matintag ser ut genom att studera metabola markörer i urinprov.
  5. Studera vilka barriärer och underlättande faktorer som påverkar rekrytering av familjer till interventioner för barns övervikt/obesitas.
Foto: My Sjunnestrand

Betydelse

Dagens forskning tyder på att insatser tidigt i barnets liv är effektivare än senare insatser när det gäller barnobesitas. MoM har tidigare utvärderats i åldrarna 4-6 år med goda resultat och nu testas programmet även i yngre åldrar, från 2 år. Då projektet genomförs i nära samarbete med relevanta aktörer i vårdkedjan kan den kliniska betydelsen tydligt påvisas. Resultatet kommer kunna leda till bättre stöd till barn med obesitas eller övervikt inom sjukvården.

Mer och Mindre gruppledarutbildning

Gruppledarutbildningen vänder sig till vårdpersonal som möter barn med övervikt och obesitas framför allt i de yngre åldrarna och upplever att de vill kunna erbjuda föräldrar ett bättre stöd. Under utbildningen går vi igenom den senaste forskningen på området barnobesitasbehandling samt hur du kan bemöta familjer i behandling på bästa sätt. Själva programmet fokuserar på att stärka föräldrar i sin föräldraroll för att kunna genomföra förändringar kring hälsosamma vanor och rutiner.

Utbildningen är lagd till fyra heldagar och hålls just nu online. Den första dagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring behandling av barnfobesitas och de följande tre dagarna genomförs programmets 10 föräldragruppsträffar på ett interaktivt sätt där alla deltagare själva får prova på att vara gruppledare (i par). Vi rekommenderar att man är minst två behandlare/gruppledare från samma verksamhet om man planerar att starta grupper efter utbildningens slut för att bli certifierad.

Så här säger en deltagare efter att ha deltagit i utbildningen:

”Det känns så uppenbart och naturligt att jobba på det här sättet, med föräldraskap i fokus från en tidig ålder för att förebygga barnobesitas. Kunskapen som förmedlas i kursen är så användbar i min kliniska vardag, även när jag jobbar med familjer med barn som är äldre/i tonårsåldern. Verktygen som diskuteras och tillämpas är värdefulla även när man jobbar individuellt med familjer och personligen tycker jag att det borde vara en obligatorisk del i utbildning/kurser för barndietister.”

Kontakt

Vill du veta mer om Mer och Mindre eller är nyfiken på gruppledarutbildningen kan du maila oss merochmindre@clintec.ki.se eller ring 070-090 23 49

PN
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-28