Skip to main content

Grundutbildning vid CLINTEC

Undervisning vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) ges i form av grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt som vidareutbildning.

CLINTEC har programansvar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram: Audionomprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet och Logopedprogrammet. Vi har på uppdrag av Läkarprogrammets programnämnd kurs- eller momentansvar för flera kurser samt studentvalda kurser (SVK). CLINTEC har även kursuppdrag på Tandläkarprogrammet.

Utöver detta ger institutionen fristående kurser, uppdragsutbildningar samt handledarutbildning för lärare med kliniskt undervisningsuppdrag på utbildning vid de tre programmen.

Vid planering av uppdragsutbildning, var god ta del av informationen i PM för uppdragsutbildning på CLINTEC.

PM för uppdragsutbildning på CLINTEC

Audionomprogrammet

Audiologi involverar både människa och teknik. I arbetet som audionom ingår att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Audionomer har också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp.

Till audionomprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö i snabb utveckling med nya avancerade undersökningsmetoder. Röntgensjuksköterskans uppgift är att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten.

Till röntgensjuksköterskeprogrammet

Logopedprogrammet

Logopeder bedömer och behandlar problem med kommunikationsförmågan. Det kan vara problem med rösten, talet eller den språkliga förmågan hos både barn och vuxna. Ät- och sväljsvårigheter är ett annat viktigt område. Logopeder arbetar självständigt eller som del av ett team vanligtvis i hälso- och sjukvården och habiliteringsverksamheter men även inom förskolor och skolor.

Till logopedprogrammet

Inslag på Läkarprogrammet

Kursen i Klinisk medicin inriktning kirurgi

Kursen 2LK138 ges under 18 veckor på läkarprogrammets 7:e termin. Kursen innehåller grundläggande kompetenser inom kirurgi, ortopedi, urologi, onkologi, anestesi och intensivvård, bild och funktionsmedicin, primärvård samt rättsmedicin. Kursen består till den allra största delen av verksamhetsförlagd utbildning, dvs kliniska auskultationer och arbete i klinisk miljö.

Till kursen

Moment

Reproduktion inom Klinisk medicin, 2LK111

Utveckling inom Klinisk medicin, 2LK111

ÖNH inom Neuro, sinnen, psyke, 2LK063

Professionell utveckling

Professionell utveckling (PU) är en strimma omfattande 15 hp inom läkarprogrammet och har till syfte att på ett strukturerat och progressivt sätt, från termin 1 till 11, utveckla verktyg för, kunskap om och färdigheter i professionalism.

Till PU-strimman

Studentvalda kurser

Inslag på Tandläkarprogrammet

ÖNH och Onkologi

Kurserna ges på Tandläkarprogrammets 10:e termin och syftar till ge tandläkare förståelse för och kännedom om problem gemensamma med öronspecialiteten respektive en god kännedom om anatomi, riskfaktorer och om olika tumörformer med tonvikt lagd på tidig diagnostik.

Till kurserna

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledare - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram.

Handledarutbildning
Ansvarig institution CLINTEC, institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik, Karolinska institutet
Datum
Plats Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Kursplan

Anmälan med namn, arbetsplats och aktuell e-post, senast 20/6-19 till
Anna Peterson, anna.peterson@ki.se
Om frågor, kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff, annika.saaf-rothoff@ki.se

Kontakt

Kontakt
Ansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA): ellika.schalling@ki.se
Programdirektorer
Audionomprogrammet: Asa.Skjonsberg@ki.se
Röntgensjuksköterskeprogrammet: Kent.Fridell@ki.se
Logopedprogrammet: Per.Ostberg@ki.se
Utbildningshandläggare Emma.Liljegren@ki.se

Utbildningsnämnd (UN) CLINTEC

UN CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning. Till Utbildningsnämnden CLINTEC

Utbildningsnämnden nås via un@clintec.ki.se.