Grund- och avancerad utbildning vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Undervisning vid CLINTEC ges i form av grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt som vidareutbildning.

Vi har programansvar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram: audionomprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och logopedprogrammet.

På uppdrag av läkarprogrammets programnämnd har vi kurs- eller momentansvar för flera kurser samt studentvalda kurser (SVK). CLINTEC har även kursuppdrag på tandläkarprogrammet.

Utöver detta ger institutionen fristående kurser, uppdragsutbildningar samt handledarutbildning för lärare med kliniskt undervisningsuppdrag på utbildning vid de tre programmen.

Audionomprogrammet

Audiologi involverar både människa och teknik. I arbetet som audionom ingår att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Audionomer har också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp.

Till audionomprogrammet

Logopedprogrammet

Logopeder bedömer och behandlar problem med kommunikationsförmågan. Det kan vara problem med rösten, talet eller den språkliga förmågan hos både barn och vuxna. Ät- och sväljsvårigheter är ett annat viktigt område. Logopeder arbetar självständigt eller som del av ett team vanligtvis i hälso- och sjukvården och habiliteringsverksamheter men även inom förskolor och skolor.

Till logopedprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö i snabb utveckling med nya avancerade undersökningsmetoder. Röntgensjuksköterskans uppgift är att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten.

Till röntgensjuksköterskeprogrammet

Kurser och moment på Läkarprogrammet

Kursen i Klinisk medicin inriktning kirurgi

Kursen 2LK138 ges under 18 veckor på läkarprogrammets 7:e termin. Kursen innehåller grundläggande kompetenser inom kirurgi, ortopedi, urologi, onkologi, anestesi och intensivvård, bild och funktionsmedicin, primärvård samt rättsmedicin. Kursen består till den allra största delen av verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga kliniska auskultationer och arbete i klinisk miljö.

Till kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi, 2LK138

Moment

Reproduktion inom Klinisk medicin, 2LK111

Utveckling inom Klinisk medicin, 2LK111

ÖNH inom Neuro, sinnen, psyke, 2LK063

Professionell utveckling (PU)

CLINTEC ansvarar för kompetensområdet professionell kompetens inom läkarprogrammet och har till syfte att på ett strukturerat och progressivt sätt, från termin 1 till 12, utveckla verktyg för, kunskap om och färdigheter inom professionell utveckling. Inom kompetensområdet erbjuds mentorsprogrammet för samtliga läkarstudenter där de träffar deras personliga mentor en gång per termin och mentorn följer studenterna under samtliga tolv terminer. 

Information om Professionell utveckling

Studentvalda kurser (SVK)

Moment på Tandläkarprogrammet

Öron- näsa- hals och onkologi

Kurserna ges på Tandläkarprogrammets 10:e termin och syftar till ge tandläkare förståelse för och kännedom om problem gemensamma med öronspecialiteten respektive en god kännedom om anatomi, riskfaktorer och om olika tumörformer med tonvikt lagd på tidig diagnostik.

Till kurserna

Uppdragsutbildning

Vid planering av uppdragsutbildning, var god ta del av informationen i PM för uppdragsutbildning på CLINTEC.

Åsa Catapano
2024-04-10