Docentprogram för Region Stockholm VT 2024

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för sin egen docenturansökan, men även ge en orientering om Karolinska Institutets och Regions Stockholms olika infrastrukturer för forskning samt ge inspiration till nya studier och möjlighet att nätverka med andra forskare inom regionen.

Ansök innan den 3 oktober 2023

  • Fyll i blanketten här 
  • Bifoga ett intyg från din närmaste chef i sjukvården som visar att din ansökan har stöd och att du kommer att beredas möjlighet att delta i docentprogrammet de angivna tiderna.

Lärandemål

  • Kunna reflektera kring sin egen utveckling som klinisk forskare och lärare och kunna planera för vidare utveckling i enlighet med Karolinska Institutets krav för docentur.
  • Kunna, utifrån givna ramar, utarbeta och granska relevanta delar av docenturansökan.
  • Känna till processen för etikprövning och kunna identifiera de etiska utmaningarna i det egna forskningsområdet.

Lärandeaktiviteter

Innehållet kommer fördelas mellan orienterande föreläsningar, eget arbete och diskussion inom mindre grupper. Korta förberedelseuppgifter inför specifika seminarier planeras. Utöver dessa heldagar kommer tid att krävas för arbete med relevanta delar av meritportföljen inför planerad ansökan om docentur.

När och var?

Kursen ges i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.
Kursen består av fem heldagar under vårterminen 2024:

  • 2 februari
  • 23 februari
  • 22 mars
  • 19 april
  • 17 maj

Mellan träffarna förväntas deltagarna arbeta vidare med att stärka och formulera sin egen meritportfölj samt läsa motsvarande texter av övriga deltagare inom tilldelad grupp. Minst ytterligare en till två heldagar kommer behövas för eget arbete.

Krav för godkänd kurs

Krav för godkänd kurs är 80 % aktivt deltagande, slutförda hemuppgifter inklusive kamratgranskning av andra deltagares hemuppgifter. Planerade hemuppgifter består av eget arbete med relevanta delar av meritportföljen (självständighetsbiografi, forskningsplan och pedagogiska reflektioner), eget arbete med projektsynopsis samt etisk reflektion av forskningspersoninformation för etikansökan samt granskning av annan deltagares texter. För godkänd kurs krävs att dessa uppgifter lämnas in på utsatt tid.

Vem kan söka?

Docentprogrammet riktar sig till disputerade kliniskt aktiva forskare med tillsvidareanställning vid en USV-enhet inom Region Stockholm.

Max antal deltagare: 35

Urval

Om antalet behöriga sökande är stort kommer spridning mellan olika delar av region Stockholm och olika USV-enheter att prioriteras. Docentprogrammet riktar sig i första hand till de som disputerat mellan 2018-2022 och har siktet mot docentur. Sökande från USV enheter med större behov (låg FoU-aktivitet) kommer att prioriteras. Prioritering mellan fler sökande inom samma USV-enhet kommer att göras med hjälp av USV-enhetens FoU-grupp.

Kursledare

Magnus Nordenskjöld, Stab FoU Karolinska

Marie Meeths, Tema Barn - ALB

Cecilia Arthur, ME Klinisk Genetik