VR enkät till kliniska forskare och doktorander

Enkäten, som handlar om forskningens förutsättningar, är en viktig del av ALF-utvärderingen och skickades ut av Vetenskapsrådet (VR) i 2 steg under våren 2022. Resultat av enkäten har sammanställts av VR och fanns tillgängligt i samband med expertpanelens hearing den 10 oktober 2022. Se information nedan om utskick och svarsfrekvens på enkäten.

Utskick av enkäten 

Vetenskapsrådet skickade ut enkäten i två steg:

1. Ett mejl skickades till alla de kliniska forskare och doktorander (ca 3 000 personer) som KI och Region Stockholm gemensamt hade försett VR med e-postadresser till (se nedan hur dessa hade tagits fram). Mottagaren ombads verifiera att man är en person som uppfyller kriterier att få svara på enkäten i steg 2 om forskningens förutsättningar.

2. VR skickade enkät 2 till ett urval av de som svarade på enkät 1 (något olika enkäter till forskare respektive doktorander)

Sammanställning svarsfrekvens av enkät 1 & 2

Nedan en sammanställning från VR av antal som fått och svarat på enkäterna.

Steg 1 och 2
Respondenter (antal) Svarsfrekvens enkät 1 (%) Svarsfrekvens enkät 2 (%) Svarsfrekvens enkät 2 (antal)
Region Forskare PhD Forskare PhD Forskare PhD Forskare PhD
Skåne 784 651 61 48 79 66 256 109
Stockholm 1620 1430 68 56 78 71 393 166
Uppsala 727 545 79 65 84 76 295 129
Västerbotten 406 194 76 72 83 71 181 60
Västra Götaland 1447 532 62 56 75 64 319 96
Örebro 339 168 60 70 77 79 111 61
Östergötland 383 263 68 57 81 66 157 65
Total 5706 3783 67,7 60,6 80 70,4 1712 686


Vilka kliniska forskare och doktorander?

Listan över forskare är hämtad från KI:s bibliometridatabas.

  • Listan inkluderar de personer som i systemet verifierat artiklar som de publicerat 2016-2020.
  • Personerna fanns den 21/5 2021 i personalkatalogerna för KI och Region Stockholm (IDAC och EK), eller bara Region Stockholm.
  • De personer som har 5 publikationer eller färre under perioden har exkluderats från listan.
  • Personer som är registrerade som forskarstuderande har inkluderats i listan över forskarstuderande oavsett antal publikationer.


Listan över doktorander är hämtad från Ladok genom att samtliga doktorander inom forskningsämnesgrupperna klinisk medicin eller hälsovetenskap med minst 1 % aktivitet VT 2021 tagits fram, oavsett om de rapporterat anställning som sjukvårdspersonal eller har annan försörjning. 

Listan kompletteras med de doktorander inom andra ämnesgrupper som rapporterat försörjningstyp "anställning som läkare eller annan sjukvårdspersonal (sjuksköterska, barnmorska, logoped, fysioterapeut etc.) med klinisk verksamhet och utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen)". Detta är för att fånga upp de doktorander som inte har klinisk medicin eller vetenskap som ämne men som befinner sig i en klinisk miljö.

Doktorandernas e-postadresser har hämtas från KI:s personalkatalog IDAC.

VR enkät (pdf)