Sara Windahl

Sara Windahl

Assisterande Lektor
E-postadress: sara.windahl@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Windahl, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag disputerade vid karolinska Institutet 2001. Avhandlingen beskrev
  betydelsen av den nyupptäckta östrogenreceptor beta för skelettets
  utveckling och åldrande i möss. Därefter arbetade jag som post doc vid
  Yale University School of Medicine, USA, där jag påvisade riskerna med att
  använda estren som läkemedel för osteoporos. Från 2004 til 2017 forskade
  jag vidare om östrogen och dess receptorers positiva inverkan på
  skelettet. Mellan 2014-2016 forskade jag vid University of Bristol, UK, om hur
  skelettet påverkas av belastning samt olika läkemedel. Sedan 2018 arbetar jag
  vid Karolinska Institutet som forskare och lärare.

Forskningsbeskrivning

 • *Studier av hur belastning kan stärka det åldrande skelettet*
  Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män över 50år i Sverige får minst
  ett benbrott på grund av benskörhet (osteoporos) under sin livstid. Risken
  för osteoporos ökar ju äldre man är. Med en åldrande befolkning kommer
  därför antalet drabbade att öka och därmed lidandet och
  samhällskostnaderna. I dag är det möjligt att förebygga uppkomsten av
  osteoporos. Däremot finns det få möjligheter att stärka ett redan svagt
  skelett. Som förebyggande behandling kan man belasta skelettet med t ex hopp
  eller löpning med tvära vändningar. Det ökar benmassan och förbättrar
  benstrukturen mer än någon annan behandling, och på just de platser i
  skelettet som behöver stärkas för att klara av den belastning kroppen
  utsätts för. Tyvärr kan inte redan bensköra personer utsätta sitt
  skelett för så stor belastning eftersom benen då kan gå av. Vi vill
  studera potentiella mekanismer varmed skelettet kan stärkas.
  *Syftet med denna forskning är* att identifiera de belastningsmönster och
  signalvägar som styr den benstärkande effekten av belastning samt hur denna
  effekt kan förbättras genom att studera möss.
  *Praktisk betydelse:* Ökade kunskaper inom dessa områden ger förbättrade
  möjligheter att utveckla nya behandlingar som ökar den benförstärkande
  effekten av belastning även hos gamla och bensköra personer. Vår forskning
  kan få stor betydelse för att stärka redan svaga skelett och/eller minska
  benförluster på grund av åldrande eller minskad belastning på grund av
  till exempel förlamning. Målet är sänkt frekvens av osteoporos och
  benbrott
  ORCID: 0000-0002-6611-6001

Undervisning

 • Jag har undervisat i respirations-, cirkulations- och
  muskelfysiologi, molekylärbiologi, biokemi och patologi på Kandidatnivå. Därtill
  har jag deltagit i utvecklandet av flera kurser på kandidat och
  doktorandnivå (molekylärbiologi, benbiologi, vävnadsbiologi samt
  patologi). Jag har också handlett studenter på gymnasie-, doktorand- och
  postdoktornivå. Tidigare var jag kursansvarig för en kurs i benbiologi som
  gavs för doktorander. För närvarande är jag kursansvarig för kurser inom
  vävnadsbiologi och patologi som ges på Kandidatprogrammet i biomedic vid KI, samt
  avancerad patofysiologi som ger på magisterprogrammet för biomedicinska analytiker.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • FILOSOFIE DOKTOR, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2001

Handledare

 • Suchita Desai, The role of mechanical loading, sex and TRAP/ACP5 on bone properties, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48681

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI