Per Gustavsson

Per Gustavsson

Professor | Docent
E-postadress: per.gustavsson@ki.se
Telefon: +46852480008
Besöksadress: Solnavägen 4, Plan 10, 11365 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Gustavsson, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Yrkesmedicinsk epidemiologi

    Forskningen är inriktad på att identifiera kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön, som underlag för riskvärdering och prevention. Forskargruppen arbetar med epidemiologisk metodik med fokus på orsaker till kroniska sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Vi arbetar både med fall-kontrollstudier, yrkeskohorter, och registerstudier baserade på hela befolkningen.

    Hälsoeffekter av motoravgaser och partiklar är ett centralt tema. Vi har bland annat påvisat att exponering för motoravgaser ger en ökning av lungcancer redan vid nivåer under aktuellt svensk gränsvärde, och en ökad risk för hjärtinfarkt av förbränningsprodukter. Pågående studier är inriktade på att undersöka effekterna av partiklar från olika källor, som organiska respektive oorganiska partiklar, små respektive stora partiklar, förbränningsgenererade kontra övriga partiklar mm. En grupp studier har handlat om orsaker till ökad frekvens cancer och hjärtinfarkt i olika yrkesgrupper som t ex yrkesförare och skorstensfejare. En annan serie registerbaserade studier handlar om orsaker till specifika sjukdomar som Multipel Skleros, Alzheimers sjukdom, blodmaligniteter, hudcancer, tumörer i endokrina organ, bröstcancer mm.

    En metodologiskt viktig punkt vid studier av exponeringar i arbetslivet är kvaliteten i exponeringsinformationen. Därför försöker vi förbättra metoderna för att för att beskriva den individuella exponeringen för olika kemiska/fysikaliska agens, bland annat genom utveckling och användning av job-exponeringsmatriser och så kallad expertbaserad skattning av exponeringen, och kombinationer av dessa. Användning av effektivaste metoder för att koppla exponering till sjukdomsutfall (exponering-respons) är högt prioriterat. Vi genomför också fältstudier av exponeringsförhållandena inom olika yrkesgrupper, särkstilt beträffande exponeringen för partiklar, motoravgaser och förbränningsprodukter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

  • Docent, Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI