Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: mats.ulfendahl@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9 - kvarter B8, 17165 Solna
Postadress: C4 Neurovetenskap, C4 Forskning Experimentell Traumatologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag började läsa medicin vid KI 1981, disputerade vid Institutionen för
  fysiologi 1989 och blev 1991 docent i fysiologi. Rekryterades 1997 till
  ÖNH-kliniken (Karolinska Sjukhuset) för att bygga upp klinikens
  forskningslaboratorium. Var under åren 2002-2010 också föreståndare för
  Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet.
  Blev 2004 professor i experimentell audiologi och otologi. Initierade och var
  fram t.o.m. 2009 föreståndare för ett s.k. FAS-Centrum och ett 10-årigt
  forskningsprogram fokuserat på hörsel och hörselproblem i arbetslivet.
  Satt 2007-2009 i Ämnesrådet för Medicin vid Vetenskapsrådet. Under
  perioden 2010-2015 huvudsekreterare för medicin och hälsa vid
  Vetenskapsrådet. Ledde bl.a. en trans-europeiskt samarbetsstruktur kring
  forskning om antibiotikaresistens, Joint Programming Initiative on
  Antimicrobial Resistance (ordförande 2010-2016). Varit ledamot i
  Rikssjukvårdsnämnden, SBUs nämnd, Beslutsgruppen för nationella
  kvalitetsregister, Nationella styrgruppen för ALF-avtalet m.m. I samband med
  att jag blev huvudsekreterare flyttade min grupp tillbaka till Campus och
  anknöts till Institutionen för Neurovetenskap. Var 2016-2017 ordförande i
  en internationell expertpanel som på Europeiska Kommissionens uppdrag
  genomförde en utvärderingen av The European &
 • Developing Countries
  Clinical Trials Partnership (EDCTP). Medlem av internationella expertpaneler
  för utvärdering av The Canadian Institutes for Health Research (CIHR

 • 2016-2017) och The Human Frontier Science Program (HFSP
 • 2017-2018). Sedan
  2016 ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och
  ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet.
  Blev 2017 ordförande i Forskningsinstitutet Hörselbron AB, en
  icke-vinstdrivande organisation som bl.a. ansvarar för ett unikt
  kvalitetsregister för hörapparater. Medförfattare till en svensk lärobok
  i fysiologi som utkom i sjätte upplagan våren 2017.
  Erhöll Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersutmärkelse 2016 och blev i
  november 2016 odontologie hedersdoktor vid Malmö Högskola. Tilldelades 2001
  Petrus och Augusta Hedlunds jubileumspris på fyra miljoner kronor.
  Gästprofessor vid Anhui Medical School (Hefei, Kina) 2000.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning rör hörselsystemet, främst hörselorganets funktion och hur
  det påverkas av skador. Mitt avhandlingsarbete handlade om sinnescellerna i
  innerörat och grunden för deras motila eller kontraktila egenskaper. Jag
  inledde ett intensivt samarbete med en forskargrupp vid Columbia University i
  New York (Associate Research Scientist där 1989-90) för att studera det
  intakta hörselorganets rörelsemönster. Vi utvecklade en in vitro-modell av
  marsvinets inneröra och använde laserinterferometri för att mäta mycket
  små rörelse utlösta av ljudstimulering (metoden satte vi senare upp på
  ÖNH-klinikens forskningslaboratorium). Vi kunde visa att hörselcellerna har
  en avgörande betydelse för hörselorganets rörelser och därmed för
  hörselsystemets känslighet. Min forskargrupp studerade också de mekaniska
  egenskaperna hos enstaka hörselceller, bl.a. med atomkraftsmikroskopi. Vi
  har exempelvis visat att cellernas mekaniska egenskaper förändras efter
  bullerexponering, något som kan förklara temporär hörselnedsättning. Vi
  använde också konfokalmikroskopi och avancerad bildanalys för att direkt
  visualisera hörselorganet och hur det påverkas av ljud. Vi gjorde de
  första konfokalmikroskopiska observationerna av innerörat i ett levande
  marsvin. Efter att jag flyttade till Karolinska Sjukhuset kom min forskning
  att alltmer handla om uppkomsten av hörselskador och hur dessa kan
  motverkas. Vi har framför allt arbetat med en djurmodell, där vi direkt med
  evoked potentials (hjärnstamsaudiometri) kan följa hur hörselförmågan
  påverkas av olika interventioner. Ett flertal studier (bl.a. i två nyligen
  avslutade EU-projekt) har handlat om effekten av neurotrofiner men också
  antioxidanter och helt nya substanser.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Fysiologi, Karolinska Institutet, 1991

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI