Marie Vahter

Marie Vahter

Professor
E-postadress: marie.vahter@ki.se
Telefon: +46852487140
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa Kippler, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Hälsoeffekter av metaller

  Ohälsa till följd av exponering för toxiska metaller, fr a arsenik, kadmium, kvicksilver och bly, utgör reella folkhälsoproblem, globalt såväl som i Sverige. Exponering sker oftast via dricksvatten och mat. Forskningen vid enheten för metaller och hälsa är inriktad på betydelsen av metallexponering för foster och barns utveckling, uppkomst av sjukdom i njurar och ben samt cancer i den allmänna befolkningen. Vi har under många år varit världsledande vad gäller hälsoeffekter av kadmium och arsenik, men även andra metaller och essentiella spårelement studeras. Vi undersöker särskilt effekter i känsliga grupper, fr a foster, barn och kvinnor
 • interaktioner med nutrition, genetik, livsstilsfaktorer mm
 • metabolism och verkningsmekanismer
 • exponeringskällor och -mönster. Samarbete sker med många forskargrupper, både nationellt och internationellt. Under senare år har vi initierat undersökningar av metallexponering och relaterade hälsoeffekter i en födelsekohort i Norrbotten.

  Avgörande för framgångsrik forskning inom området är tillgång till specifika biomarkörer för exponering och tidiga effekter, samt modern instrumentering för kvantifiering av små mängder spårelement i biologiskt material. Vi använder fr a ICP-MS, ofta kopplad till HPLC för separation av spårämnesmetaboliter och arbetar i laboratorier som tillåter analys av mycket låga koncentrationer.

  Vi deltar i stor utsträckning det praktiska folkhälsoarbetet genom vetenskapliga underlag och hälsoriskbedömning fr a EFSA, socialstyrelsen, livsmedelsverket, kemikalieinspektionen och naturvårdsverket.

  Finansiering

  Vetenskapsrådet
  Formas

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI