Kerstin Johansson

Kerstin Johansson

Assisterande Lektor
Telefon: +46852483622
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Assisterande lektor vid Enheten för logopedi, KI. Tidigare kliniskt verksam
  logoped inom dysfagi och dysartri vid Karolinska universitetssjukhuset
  1997-2020.
  *Utbildning: *doktorandutbildning 2009-2013, logopedexamen 1989, dipl utb
  psykosocial handledning och konsultation 2006
  *Akademisk titel: *medicine doktor
  *Publikationer:* 14 granskade artiklar i internationella tidskrifter. Total
  citations 218 (Web of Science, May 2023).
  Åke Ljundahlsstipendiet, Parkinsonförbundet, 2005
  *HANDLEDNING, PÅGÅENDE MASTERPROJEKT*
  Leg logoped Diana Kandic:
  Kartläggning av logopedisk omhändertagande av äldre inom SÄBO i Stockholm
  Leg logoped Elin Littorin: Ät- och sväljsvårigheter hos personer med
  demens
  *Handledda masterprojekt:*
  Leg logoped Ann-Sofie Eriksson: Tidiga tecken på dysfagi vid ALS
  Leg logoped Emma Lindroos: Free from dysphagia? A test battery to
  differentiate between mild and no dysphagia
  Specialistlogoped IsadoraTelford: Effects of contagious yawning on saliva
  production and swallowing in adults with traumatic brain injury – a
  possible treatment method
  Leg logoped Elisabet Östlund: ”Jag gillar musik MYCKET!/” – /Barns
  med CI förmåga att höra skillnad på tonhöjd, skilja på melodier och
  uppskatta musik

Forskningsbeskrivning

 • *FORSKNINGSOMRÅDE*
  Sväljsvårigheter hos äldre: identifiering, intervention och prevention
  Neuromotoriska talsvårigheter
  Röst och tal efter hög ryggmärgsskada
  *PROJEKT*
  * Kartläggning av förekomst av dysfagi hos äldre som besöker
  vårdcentral
  * Utvärdering av olika träningsmetoder (t ex EMST och munskärm) för
  förbättrad sväljfunktion
  * MoWo: Phenotype Profiling of People with Chewing and Swallowing Problems
  with Implications for Clinical Management of Malnutrition.* *
  * Undersökning av äldres upplevelser av dysfagi och subjektiva behov av
  insatser
  * Validering och normering av logopediskt test – KIS2018 – för att
  kvantifiera grad av dysfagi och aspirationsrisk
  * Design av ett instrument att användas av personal inom demensvård för
  att identifiera dysfagi och lämpliga insatser
  *KAPITEL*
  Hartelius, L, Johansson, K, Levlin, M, Schalling, E, Södersten, M. (planerad utgivning 2024) Grundbok i logopedi. Studentlitteratur
  Johansson, K (planerad utgivning 2024). Dysfagi. I Faxén Irving &
 • Rothenberg (redaktörer) /Geriatrisk nutrition./ Studentlitteratur.
  Gustafsson, K och Johansson, K. (2021). Sköra äldre och dysfagi. I Ekberg
  (Red.), /Dysfagi – farligt, vanligt och ofta förbisett./ Svenska
  Läkarsällskapet.
  Johansson, K. (2008.) Tal och sväljning. I Lökk (Red.) /Den äldre
  Parkinson-patienten/. Karolinska universitetssjukhusets förlag.
  *Publikationer i fack- eller patientförbundstidningar:*
  Näsström, A., Hillgren, A. och Johansson, K. (2021). Logopediska insatser
  inom äldreomsorgen: nuläge kontra börläge. /Logopeden, 2./
  Gustafsson, K. och Johansson, K. (2019). Efterlyses: Systematiska insatser
  för äldre med dysfagi. /Läkartidningen./
  Johansson, K. (2020). Dysfagi hos äldre efter stroke och andra sjukdomar:
  konsekvenser och insatser i äldreomsorgen. /Tidningen Ä, 1/:14-16.
  Gonzalez Lindh, M, Johansson, K. (2020). Sväljsvårigheter hos äldre -
  identifiering och intervention. /Svensk geriatrik, 1/:16-18.
  Bülow, M, Svensson, P, Gonzalez Lindh, M, Johansson, K, Bergström, L,
  Hägglund, P. (2018). Dysfagirehabiliteringen »bortglömd« i nya
  strokeriktlinjerna. /Läkartidningen/.
  Svårt att svälja - träning av andningsmusklerna kan ge ny styrka. Intervju
  om EMST i Parkinsonjournalen okt 2017
  *INTERAKTIVA HEMSIDOR*
  Ansvarig för Dysfagi-delen i PUMA (Praktisk Utbildning med
  MultimediaAnvändning) innehåller flera områden inom Logopedi. För
  utbildning på grundnivå finns PUMA-Dysfagi https://pumalogopedi.se/ [1].
  [1] https://pumalogopedi.se/

Undervisning

 • Lärare vid logopedprogrammet på KI sedan 2000, kurs- och terminsansvar
  sedan 2019. Gästlektor vid logopedprogrammet på Linköpings universitet
  2015-2016. Doktorandrepresentant i docenturnämnden 2011-2013.
  Medverkar i klinisk utbildning (VIL) av logopedstudenter. Handledning
  examensarbeten och masterprojekt.
  2002, 2006 och 2010 haft delat kursansvar och undervisat på fristående
  kursen Fiberskopi i logopedisk praktik (7, 5 hp), KI.
  2021 Kursansvar fristående kursen Intervention hos äldre med dysfagi (7, 5
  hp), KI.
  Logopedprogrammets IPL-promotor. Medlem i KIs arbetsgrupp för IPL.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI