Katarina Bälter

Katarina Bälter

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: katarina.balter@ki.se
Telefon: +46852486821
Besöksadress: ,
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III Bellocco, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
  (MEB) [1], Karolinska Institutet och professor i folkhälsovetenskap vid
  Mälardalens högskola. Under 2015-16 forskade jag på Stanford School of
  Medicine. Min forskning handlar om hållbar livsstil och hälsa
  och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa men även
  bidrar till hållbar utveckling.
  *Aktuella händelser*
  * Skriver på LifeGenes hemsida om min nuvarande forskning:
  https://www.lifegene.se/nyheter/Katarina-Balter/ [2]
  * Cancerfondens kostexpert och bidragit till [3]deras
  hemsida: https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor
  * Vi publicerade nyligen en artikel om matrelaterade växthusgasutsläpp
  baserat på studien LifeGene:
  Bälter K, Sjörs C, Sjölander A, Gardner C, Hedenus F, Tillander A. Is a
  diet
  low in greenhouse gas emissions a nutritious diet? - Analyses of
  self-selected diets in the LifeGene study. Arch Public Health. 2017
  Apr. https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-017-0185-9
  * Vi har publicerat en artikel om matrelaterade växthusgasutsläpp och
  näringsintag baserat på den svenska matvaneundersökningen
  Riksmaten: Sjörs C, Hedenus F, Sjölander A, Tillander A, Bälter K.
  Adherence to dietary recommendations for Swedish adults across categories
  of greenhouse gas emissions from food. Public Health Nutr. 2017
  Dec
 • 20(18):3381-3393. https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/adherence-to-dietary-recommendations-for-swedish-adults-across-categories-of-greenhouse-gas-emissions-from-food/D7FDD847F74D5CF386C69F4BAD6A2B05
  * Vi publicerade den första valideringsstudien på matrelaterade
  växthusgaser:
  Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency
  questionnaire and validated using 7-day weighed food records. C Sjörs, SE
  Raposo, A Sjölander, O Bälter, F Hedenus, K Bälter. Environmental
  Health, 2016:15
  (1). http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0110-7
  * Filosofie kandidatexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms
  Universitet, 1993.
  * Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för onkologi-patologi,
  Karolinska Institutet, 1998.
  * Post doc vid Harvard School of Public Health och Boston University,
  1998-9.
  * Docent i medicinsk epidemiologi 2004.
  [1] http://ki.se/meb/startpage
  [2] https://www.lifegene.se/nyheter/Katarina-Balter/
  [3] https://www.lifegene.se/nyheter/Katarina-Balter/

Forskningsbeskrivning

 • Det gemensamma temat för min forskning är hållbar livsstil och hälsa
  och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa och
  samtidigt bidrar till hållbar utveckling. Min forsknings är grundad i FNs
  hållbarhetmål, agenda 2030.
  Min bakgrund är inom nutritionsepidemiologi med inriktning på kostfaktorer,
  fysisk aktivitet och viktkontroll och risken för cancer. Genom att kombinera
  traditionell nutritionsepidemiologi med forskning om klimatförändringar kan
  vi studera matrelaterade växthusgasutsläpp, näringsintag och hälsa ur ett
  folkhälsoperspektiv. Ett annat av mina intressen är e-epi och jag
  introducerade webbaserade enkäter på MEB 2001 och har sedan dess utvecklat
  och validerat ett stort antal interaktiva webbenkäter.
  *Utvalda forskningsprojekt:*
  Studier av matrelaterade växthusgasutsläpp och näringsintag i
  befolkningsstudier
  Hållbara matvanor och hälsa
  Studie om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar
  E-epi: Utveckling och validering av interaktiva webbaserade enkäter för att
  skatta matvanor och fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.
  Betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av
  prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.
  Betydelsen av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och
  bröstcancerrisk
  *Finansiering*
  Min forskning stöds bl.a. av anslag från den Vetenskapsrådet,
  Cancerfonden, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
  Formas och Riksbankens Jubileumsfond.
  *Handledarskap för studenter och doktorander*
  Jag har varit huvudhandledare för mer än 30 studenter som gjort sitt
  examensarbete, mastersuppsats, sommarforskarprojekt, eller
  forskningsförberedande kurs, inklusive studenter från Erasmus och
  Fulbright, samt doktorander. Jag är för närvarande handledare för
  följande doktorander:
  * Camilla Wiklund [1](bihandledare)
  Doktorander som avlagt sin doktorsexamen (med mig som huvudhandledare):
  * Maria Hedelin
  * Elinor Fondell
  * Elisabeth Möller
  * Sara Christensen [2]
  * Stephanie Bonn [3]
  * Thang Trinh (bihandledare)
  * Camilla Sjörs
  *Övriga aktiviteter*
  * Medlem i expertpanelen för en rapport om kost och fetma vid SBU - det
  svenska rådet för medicinsk utvärdering - som publicerades 2013.
  * Ledamot i styrgruppen för Nätverket för epidemiologi och nutrition
  (NEON) i Sverige (2000-18).
  * Styrelseledamot i föreningen för ledamöter i den svenska riksdagen och
  forskare, RIFO (2001-04).
  * Ordförande i Nutritionistföreningen (2001-2).
  [1] node/6903
  [2] http://ki.se/people/sachri
  [3] http://ki.se/people/stebon

Undervisning

 • Jag har ansvarat för forskarutbildningskursen Epidemiologi I på KI och
  jag har varit gästlärare på Williams College, USA. Jag har varit
  studierektor för forskarutbildning vid MEB, och samordnare för
  forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi vid KI. Dessutom har jag
  tjänstgjort som lärare på VetU-kurser och koordinator för examensarbeten
  på läkarutbildningen vid KI.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, epidemiologi, Karolinska institutet, 2004

Handledare

 • Stephanie Bonn, Physical activity, body mass index and prostate cancer : studies of risk, progression and mortality, https://www.avhandlingar.se/avhandling/5852c04304/

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI