Karl Lundin Remnélius

Karl Lundin Remnélius

Postdoktor
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg. psykolog och arbetar för närvarande som post doc vid Center of
  Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Mitt
  huvudsakliga forskningsintresse är könsskillnader inom NPF, och autism
  hos flickor/kvinnor. Forskning visar att flickor med autism får sin diagnos
  senare i livet jämfört med pojkar, vilket innebär att även stöd,
  anpassningar och tolerans från omgivningen försenas. Nyligen publicerade
  studier tyder även på att försenad diagnos kan öka risken för psykisk
  ohälsa. Dessutom vet vi att risken för suicidala beteenden är hög i
  gruppen med autism, och att denna risk är särskilt förhöjd hos autistiska
  kvinnor. Dessa forskningsfynd talar tydligt för att vi behöver förstå mer
  om hur autism kan se olika ut för flickor/kvinnor respektive pojkar/män,
  och undersöka vidare om huruvida riskfaktorer för psykisk ohälsa och andra
  negativa utfall ser olika ut för autistiska kvinnor och män.
  I mitt doktorandprojekt ingår flera studier: i en kvalitativ undersökning
  har vi tittat på professionellas perspektiv på och erfarenheter av
  könsskillnader. Studien är publicerad i tidskriften Autism och kan läsas i
  sin helhet här.

  I en annan studie undersöker vi sambandet mellan autism och ätproblem
  (såsom selektivt ätande, sensorisk känslighet och inflexibla rutiner vid
  måltider), och huruvida detta samband ser olika ut för flickor/kvinnor
  respektive pojkar/män. Denna undersökning är del av tvillingprojektet the
  Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS). Denna studie är
  publicerad i Journal of Autism and Developmental Disorders och kan laddas
  hem här.

  Kamouflering och CAT-Q
  Vi publicerade nyligen en studie som undersökte kamouflering, det vill säga
  strategier för att maskera eller kompensera för autistiska drag i sociala
  situationer. I denna studie har vi översatt självskattningsformuläret
  Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) till svenska och provar ut
  det i Sverige med hjälp av ett urval av autistiska och icke-autistiska
  deltagare. Studien är publicerad i Journal of Autism and Developmental
  Disorders, och kan läsas här.

  Den svenska versionen av CAT-Q (CAT-Q/SE) kan laddas ned på KINDs sida för skattningar och bedömningsinstrument (https://ki.se/kind/skattningar-och-bedomningsinstrument). För poängsättning gäller att alla items scoras från 1 till 7 där items
  3, 12, 19, 22 och 24 är reverserade. Itempoäng kan räknas ihop till en
  totalpoäng (i den svenska valideringen fann vi inget stöd för användande
  av de tre subskalor som presenterats för den engelska originalversionen av
  CAT-Q.)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI