Anders Enocson

Anders Enocson

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: anders.enocson@ki.se
Besöksadress: Hotellet, plan 2, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Ortopedi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Anders Enocson blev specialist i ortopedisk kirurgi 2007, och är sedan länge inriktad på klinikt arbete, undervisning samt forskning inom ämnesområdet trauma, vilket innebär skador orsakade av olycksfall.

  I september 2020 utnämndes han till Sveriges första professor i ämnet ortopedisk traumatologi vid Karolinska Institutet, och kombinerar forskning och undervisning med kliniskt arbete som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har tidigare arbetat i Gällivare, Umeå, på Södersjukhuset och i Nottingham, UK.

  Anders Enocson är en av Sveriges mest tongivande traumaortopeder och välkänd som lärare och kursarrangör med ett stort antal kurser och utbildningar såväl nationellt som internationellt. Han arbetar med undervisning inom grundutbildningen vid Karolinska Institutet för bland annat fysioterapi- och läkarstudenter samt arrangerar varje år ett flertal externa vidareutbildningskurser för ortopedkirurger.

  Han är ansvarig för Traumaregister Karolinska som samlar in och registrerar detaljerad information om patienter som vårdats vid Traumacentrum Karolinska i samband med olycksfall. Registret är ett kvalitetsregister som används för uppföljning och som levererar data till ett stort antal forskningsprojekt varje år.

  Anders Enocsons egen forskningen är inriktad på olika aspekter av trauma/skador och han är forskargruppledare för Forskargrupp Ortopedi vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK) vid Karolinska Institutet. Nedan presenteras exempel på pågående forskningsprojekt som Anders Enocson är engagerad i:

Forskningsbeskrivning

 • Trauma
  Trauma är en av de ledande orsakerna till lidande och förtida död. Vården av traumapatienter är ofta mycket krävande. Varje traumapatient är dock helt unik, och vårdbehovet varierar enormt - från enstaka vårddygn, till månadslånga vårdtider och långvarig intensivvård. Det är omöjligt att med säkerhet förutse inflödet av traumafall, varför allokering av resurser är svårt att optimera.

  En enkel modell för att prediktera enskilda patienters vårdbehov som är tillämpbar i klinisk praxis saknas idag. Med ett sådant verktyg skulle vårdresurser kunna styras efter det faktiska aktuella behovet.

  Projektet syftar till att med hjälp av data från Svenska Traumaregistret (SweTrau) skapa nya modeller som är användbara i klinisk praxis för att bedöma förväntat vårdbehov och risk för mortalitet (dödlighet) hos traumapatienter. Data analyseras med Artificiell Intelligens (AI)/Machine Learning (ML). Med denna metod kan stora mängder data användas för att skapa prediktionsmodeller för olika utfall, såsom vårdbehov, mortalitet etc.

  I projektet genomförs även en kartläggning på nationell nivå gällande förekomsten av samt typer av ortopediska skador som drabbar traumapatienter.

  Bäckenfrakturer
  Bäckenfrakturer är vanliga och tillhör de allvarligaste skadorna vid olycksfall. Årligen drabbas mer än 6000 personer i Sverige av en bäckenfraktur. Närheten till kärl och nerver gör att bäckenfrakturer kan leda till stora blödningar och nervskador, och dödligheten vid bäckenfrakturer i samband med allvarliga olycksfall är betydande.

  Bäckenfrakturer är ofta komplexa skador som kräver kirurgisk behandling. Tidigare studier har påvisat en komplikationsfrekvens efter kirurgi på upp till 30%, vilket får anses vara oacceptabelt högt. Aktuella relevanta studier som analyserar utfallet efter bäckenkirurgi med syfte att kartlägga riskfaktorer för komplikationer saknas dock. I detta projekt analyseras betydelsen av patientfaktorer, frakturtyper och kirurgiska metoder och korreleras mot utfall i form av komplikationer, inklusive mortalitet. Syftet är att minska komplikationsfrekvensen för patienter i framtiden.

  Uppföljning efter bäckenfrakturer sker idag med röntgenmetoder som har en mycket bristfällig noggrannhet, och det är därför svårt att avgöra om, och hur, en bäckenfraktur läker. Forskargruppen har tagit fram en ny metod baserad på lågdos datortomografi (DT) för att med bättre precision kunna kartlägga frakturer samt följa upp patienter under läkningen. Med denna metod kan man förenkla den kirurgiska planeringen och underlätta beslutsfattandet under läkningen, vilket i slutändan förväntas leda till bättre utfall för patienter.

  Thoraxskador
  Thoraxskador inkluderar skador av organ inom bröstkorgen (hjärta, lungor etc) samt dess skelett (revben, bröstben etc). Skadorna är mycket vanliga hos traumapatienter och omvårdnaden av dessa patienter kräver specialistkunskaper och är av stor betydelse för utfallet.

  Vid sjukhusets specialiserade traumavårdavdelning pågår ett projekt där omvårdnad, och eventuell brist på omvårdnad, analyseras med syfte att förbättra utfallet för dessa patienter. Inom ramen för detta projekt görs även en aktuell uppdaterad kartläggning av olika typer av thoraxskador samt dess betydelse för utfall i form av mortalitet.

Artiklar

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Ortopedi, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2009
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI