Vad är medicinsk etik?

Medicinsk etik är ett tvärvetenskapligt undervisnings- och forskningsämne som empiriskt och analytiskt studerar etiska aspekter av hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning. Det är alltså ett område inom tillämpad etik.

stenar med ord som etik

I medicinsk etik använder man grundläggande etiska teorier och principer för att analysera och besvara etiska frågeställningar som uppstår i sjukvårdens respektive den medicinska forskningens praktik. Till sin hjälp tar man även empirisk forskning för att få fram fakta av etisk relevans.

Medicinsk etik ingår i en mängd grund- och fortsättningsutbildningar på Karolinska Institutet. Medicinsk forskningsetik är ett obligatoriskt ämne för alla som genomgår forskarutbildning på KI.

Exempel på frågor inom hälso- och sjukvårdens etik

  • Hur och på vilka grunder bör prioriteringar göras inom hälso- och sjukvården?
  • Hur viktigt är det att patienten får medinflytande över sin egen vård – och varför?
  • Ska läkare alltid i första hand rädda liv – eller kan till exempel läkarassisterat suicid vara ett acceptabelt alternativ i vissa fall?
  • Ska sjukvårdspersonal få vägra att ge vård och behandling om den går emot deras personliga värderingar?
  • Är det försvarligt att allmänfinansierad sjukvård inkluderar nya extremt dyra behandlingar?

Exempel på frågor inom medicinsk forskningsetik

  • Vad är god forskningssed och vad utgör oacceptabla avvikelser?
  • Hur kan god forskningssed främjas?
  • Hur bör ansvaret hanteras mellan samarbetande forskare om fusk upptäcks?
  • Varför är informerat samtycke viktigt – och varför kan man ändå ibland godkänna forskning som inte föregås av informerat samtycke från forskningspersonerna?
  • Vad är en etisk hantering av medförfattarskap till vetenskapliga artiklar?

Litteraturtips