Universitetsledning

Rektor

Ole Petter Ottersen

Rektor

Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska Institutet sedan den 1 augusti 2017.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

Karin Ekström

Rektors sekreterare

Prorektor

Anders Gustafsson

Prorektor

Anders Gustafsson är prorektor vid Karolinska Institutet.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Därutöver har prorektor bl.a. ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet, såsom arbetsledning av prefekter samt arbetsmiljöfrågor, lika villkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet. Prorektor samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Region Stockholm.

Anders Gustafsson är professor i parodontologi.

Bettina Wemanis

Prorektors sekreterare

Universitetsdirektör

Gunnar Gustafsson Wiss

Tf universitetsdirektör

Gunnar Gustafsson Wiss är tf universitetsdirektör på Karolinska Institutet.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

Catrin Främberg

Universitetsdirektörens sekreterare