Martin Bergö, prorektor

Jag är prorektor vid Karolinska Institutet (KI) sedan den 1 mars 2023.
Som prorektor kommer jag att stödja vår nya rektor Annika Östman Wernerson för att genomföra Strategi 2030 och utveckla en stark och hållbar akademisk miljö förankrad i gemensam etik och värderingar. För att åstadkomma detta vill jag lyssna på hela vår organisation och identifiera och kanalisera dess samlade idéer och innovationsanda.

-
Martin Bergö. Foto: Martin Stenmark

Jag kommer direkt från en roll som vicerektor för forskning och ordförande i kommittén för forskning vid KI – ett jobb som gjorde att jag kunde bredda mina kommunikationskanaler inom universitetet och regionen och utöka mina nationella och internationella nätverk. Jag lärde mig också mer om den enorma styrkan och flexibiliteten hos vår världsledande institution och både dess brådskande och långsiktiga utmaningar.

Tidigt i karriären studerade jag kemi, biologi och medicin och doktorerade i medicinsk biokemi vid Umeå universitet för att sen genomföra postdoktorstudier vid University of California, San Francisco. Jag startade min egen forskargrupp vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2004 och rekryterades till Karolinska Institutet 2015.

Som forskare är jag professor i molekylär medicin med ett långvarigt intresse för grundforskning och basala sjukdomsmekanismer. Min grupp har i första hand studerat cancer inklusive lungcancer, malignt melanom, leukemi och lymfom, men även inflammatoriska sjukdomar som åderförkalkning och reumatoid artrit, och den accelererade åldrandesjukdomen Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS). Vi har haft unika möjligheter att kunna utföra nyfikenhetsdriven forskning och att kunna byta fokus vid oväntade resultat.

Alla våra nuvarande forskningsområden härrör från ett grundläggande intresse för en intracellulär biokemisk signaleringsväg som finns i de flesta eukaryota organismer. Se Forskningsbeskrivning för mer information.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupps långsiktiga mål är att definiera den biokemiska och medicinska betydelsen av fem specifika enzymer som modifierar så kallade CAAX-proteiner inne i celler. CAAX-proteiner, inklusive K-RAS, RAC1 och prelamin A, kan orsaka både vanliga och sällsynta sjukdomar som cancer, inflammatoriska sjukdomar och accelererade åldrande-syndrom (progeria). Under de senaste 20 åren har vi definierat rollen för de fem enzymerna, studerat hur deras aktiviteter påverkar sjukdomsutveckling och utvärderat om de är lämpliga måltavlor för nya behandlingar.

För att åstadkomma detta har vi använt ett brett spektrum av forskningsplattformar av molekylär, translationell och epidemiologisk karaktär. Med stöd från amerikanska, europeiska och svenska bidragsgivare – och av oss mycket uppskattade utmärkelser och erkännanden – har vi fått unika möjligheter att utföra nyfikenhetsdriven grundforskning och resurser för att dra nytta av oväntade resultat – både inom och utanför CAAX-proteinetfältet. Här är två exempel:

Vår forskargrupp och kollegor på Göteborgs Universitet var först med upptäckten att antioxidanter som E-vitamin och betakaroten kan påskynda utvecklingen och spridningen (metastasering) av lungcancer och malignt melanom. Fortsatta molekylära analyser på KI ledde till att vi identifierade en ny mekanism som kan driva metastasering: transkriptionsfaktorn BACH1 aktiveras i tumörceller när dessa utsätts för extra antioxidanter men BACH1 kan även aktiveras av kroppsegna cellulära antioxidanter. BACH1 stimulerar sen produktionen av enzymer som är inblandade i nedbrytningen av socker, vilket i sin tur ger bränsle till metastaseringen.

Sammantaget ger dessa resultat en potentiell förklaring till de varierande resultaten av kliniska studier med antioxidanter som man observerade på -90-talet och en terapeutisk möjlighet att förhindra lungcancermetastaser. De har också lett till intressanta diskussioner om cancerprevention och kostrekommendationer för cancerpatienter.

Det andra exemplet är att vi har identifierat en ny potentiell behandlingsstrategi för barn med Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS). En mutation i CAAX-proteinet prelamin A (LMNA) orsakar HGPS som orsakar snabbt åldrande (håravfall, muskelsvaghet, artrit och osteoporos) och barnen drabbas ofta i tidiga tonåren av hjärt-kärlsjukdom och stroke. Vi fann att om vi hämmar enzymet ICMT – ett av de fem enzymen som modifierar prelamin A – så kan vi markant förbättra sjukdom och överlevnad hos möss med progeria och få odlade celler från barn med HGPS att börja växa.

Vår främsta utmaning för framtiden är att syntetisera potenta och specifika läkemedel som hämmar ICMT som då skulle kunna ligga till grund för vidareutveckling och kliniska studier.

Tio utvalda publikationer

'ROS-lowering doses of vitamins C and A accelerate malignant melanoma metastasis.
Kashif M, Yao H, Schmidt S, Chen X, Truong M, Tüksammel E, Liu Y, Bergo MO
Redox Biol 2023 Apr;60():102619

A small-molecule ICMT inhibitor delays senescence of Hutchinson-Gilford progeria syndrome cells.
Chen X, Yao H, Kashif M, Revêchon G, Eriksson M, Hu J, Wang T, Liu Y, Tüksammel E, Strömblad S, Ahearn IM, Philips MR, Wiel C, Ibrahim MX, Bergo MO
Elife 2021 Feb;10():

Knockout of the RAS endoprotease RCE1 accelerates myeloid leukemia by downregulating GADD45b.
Karlsson C, Akula MK, Staffas A, Cisowski J, Sayin VI, Ibrahim MX, Lindahl P, Bergo MO
Leukemia 2021 Feb;35(2):606-609

Targeting RAS-converting enzyme 1 overcomes senescence and improves progeria-like phenotypes of ZMPSTE24 deficiency.
Yao H, Chen X, Kashif M, Wang T, Ibrahim MX, Tüksammel E, Revêchon G, Eriksson M, Wiel C, Bergo MO
Aging Cell 2020 Aug;19(8):e13200

BACH1 Stabilization by Antioxidants Stimulates Lung Cancer Metastasis.
Wiel C, Le Gal K, Ibrahim MX, Jahangir CA, Kashif M, Yao H, Ziegler DV, Xu X, Ghosh T, Mondal T, Kanduri C, Lindahl P, Sayin VI, Bergo MO
Cell 2019 Jul;178(2):330-345.e22

Protein prenylation restrains innate immunity by inhibiting Rac1 effector interactions.
Akula MK, Ibrahim MX, Ivarsson EG, Khan OM, Kumar IT, Erlandsson M, Karlsson C, Xu X, Brisslert M, Brakebusch C, Wang D, Bokarewa M, Sayin VI, Bergo MO
Nat Commun 2019 Sep;10(1):3975

Antioxidants can increase melanoma metastasis in mice.
Le Gal K, Ibrahim MX, Wiel C, Sayin VI, Akula MK, Karlsson C, Dalin MG, Akyürek LM, Lindahl P, Nilsson J, Bergo MO
Sci Transl Med 2015 Oct;7(308):308re8

Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice.
Sayin VI, Ibrahim MX, Larsson E, Nilsson JA, Lindahl P, Bergo MO
Sci Transl Med 2014 Jan;6(221):221ra15

Targeting isoprenylcysteine methylation ameliorates disease in a mouse model of progeria.
Ibrahim MX, Sayin VI, Akula MK, Liu M, Fong LG, Young SG, Bergo MO
Science 2013 Jun;340(6138):1330-3

Targeting GGTase-I activates RHOA, increases macrophage reverse cholesterol transport, and reduces atherosclerosis in mice.
Khan OM, Akula MK, Skålen K, Karlsson C, Ståhlman M, Young SG, Borén J, Bergo MO
Circulation 2013 Feb;127(7):782-90

Pedagogiska meriter

Jag undervisade på tandläkar- och läkarprogrammen som ”amanuens” och doktorand vid Umeå universitet. Vid Göteborgs universitet undervisade jag i cellbiologi på BMA-programmet och tjänstgjorde i Kommittén för forskarutbildning under en period av omfattande omorganisation av behörighet, omfattning, ämnen, kurser och finansiering av forskarutbildning vid Sahlgrenska Akademin. Som docent och professor har jag främst fokuserat på undervisning på magister- och doktorandnivå och har varit huvudhandledare för 9 doktorander.

En annan givande utbildningsrelaterad erfarenhet är som föreläsare i populärvetenskapliga sammanhang, exempelvis för patientorganisationer, onkologer, nutritionister och dietister. Slutligen har jag 10 års erfarenhet som styrelseordförande för Folkuniversitetet väst där vi fokuserar på det livslånga lärandet och pedagogisk verksamhet för alla åldrar som folkbildning, skolor för konst, dans och skådespeleri, yrkeshögskolor, folkhögskolor och gymnasium, samt SFI, Komvux och Korta vägen. Jag har därmed fått en bred erfarenhet av det svenska utbildningslandskapet och ett brett kontaktnät inom utbildning.

Utbildning

Utbildning
2023–2024 SUHF:s Högre ledarprogram för akademiska ledare (HeLP15)
2015 Professor, Karolinska Institutet
2010 Professor, Göteborgs universitet
2005 Docent, Göteborgs universitet
1998-2004 Postdok, the University of California, San Francisco (UCSF)
1993-1998 PhD i medicinsk kemi och biofysik
1995-1998 Läkarlinjen, Umeå universitet
1992-1993 Tandläkarlinjen, Umeå universitet
1991-1992 Kemi- och biologi-studier, Umeå universitet
1990-1991 Kustjägarskolan (-kompaniet), plutonsbefäl

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska priser och utmärkelser
2022 Adjungerad ledamot, Nobelkommittén
2018 Sjöbergstiftelsen, projektanslag, Huvudsökande
2018 Invald i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet
2014 Projektanslag, Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse, Huvudsökande
2012 Göran Gustafsson-priset i medicin, Kungl. Vetenskapsakademien
2010 Albert Wallins Vetenskapspris, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg
2009 Senior 6-årig Forskartjänst, Vetenskapsrådet
2008 Erik K. Fernströms pris för unga forskare, medicin
2008 Senior Investigator Award, Cancerfonden
2007 ERC Starting Investigator Grant
2006 José Carreras Young Investigator Award, European Hematology Association
2005 KVA Akademiforskare, Kungl. Vetenskapsakademien
2004 National Institutes of Health (NIH) R21 grant, Huvudsökande

Kontaktuppgifter

Martin Bergö

Prorektor
08-524 861 07