Klientcentrerad ADL-intervention efter stroke

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om klientcentrerad rehabilitering. Interventionen syftar till att möjliggöra för personer att uppleva delaktighet i de dagliga aktiviteter de vill och behöver göra själva eller tillsammans med andra.

Den klientcentrerade ADL- interventionen jämförs med sedvanlig ADL-intervention som ges efter stroke avseende upplevelse av delaktighet, livstillfredsställelse samt behov av hjälp i utförandet av ADL.

Närståendes livstillfredsställelse och upplevelse av börda följs också det första året efter stroke. Syftet är också att beskriva erfarenheter av att få den klientcentrerade ADL- interventionen, både personers med stroke och närståendes, samt att öka kunskapen om arbetsterapeuters erfarenheter av att lära sig och ge den klientcentrerade ADL- interventionen till patienter och närstående.

Projektansvariga

Profile image

Lena Von Koch

Professor
Profile image

Susanne Guidetti

Professor/Arbetsterapeut

Medarbetare

Forskare: Gunilla Eriksson, Mia Flink, Susanne Guidetti, Ulla Johansson, Malin Tistad och Charlotte Ytterberg

Finansiering

Vetenskapsrådet, Nationella forskarskolan i Vårdvetenskap, Strategiska forskningsområdet vård, KID-medel, ALF Stockholms Läns Landsting, Uppsala Läns Ländsting, Gävleborgs Länslandsting, Regionala Forskningsrådet Uppsala Örebro, Strokeförbundet.

Publikationer

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter finns här.

Doktorsavhandlingar

Avhandlingar som helt eller delvis besvarar forskningsfrågor relaterade till forskningsprojektet

Ann-Sofie Bertilsson 2015
Evaluation of a client-centred ADL intervention after stroke : perspectives of occupational therapists, clients with stroke and significant others

Maria Ranner 2016
Evaluation and experiences of a client-centred ADL intervention after stroke

Christina Eriksson 2016

The process of occupational therapists implementing client-centred ADL intervention in clinical practice

Masteruppsatser

Maria Ranner (Mattsson). Therapeutic strategies in a client-centered intervention. KI 2010.

2024-05-06