F@ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av en ny modell för en personcentrerad, IKT-baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke.

Projektet syftar till att utveckla kunskap om, implementera och utvärdera en modell för rehabilitering, F@ce 2.0.

Mobiltelefoner eller surfplattor används i F@ ce 2.0 för att stödja aktivitet och delaktighet i vardagslivet för personer som har fått stroke samt deras familjer. 

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och integreringen av IKT i människors vardagsliv skapar möjligheter för personer att få stöd/ hälso- och sjukvårdsinsatser på nya sätt.

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla en modell för personcentrerad, interdisciplinär rehabilitering för personer efter stroke med stöd av IKT. Forskningsprogrammet bedrivs i olika kulturer (Sverige och Uganda) med olika traditioner av att använda tekniken och i olika grupper av personer som har haft stroke.  

Syftet med F@ ce 2.0 är att möjliggöra dagliga aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet hos personer som har fått stroke och deras familjemedlemmar.

Design

För att studera effekten av F@ ce 2.0 genomförs en randomiserad kontrollerad studie där interventionsgruppen får F@ ce 2.0 och kontrollgruppen får sedvanlig rehabilitering. Deltagare kommer att rekryteras från enheter som bedriver rehabilitering i Stockholm och Dalarna. Kvalitativa intervjuer om upplevelser av rehabiliteringen och om hur implementeringen av F@ ce fungerat kommer att genomföras med personer som har haft stroke, familjemedlemmar och rehabiliteringspersonal.

Finansiering

Forte, Strokeförbundet

Projektledare

Susanne Guidetti

Övriga forskare

Gunilla Eriksson, Uno Fors, Lena von Koch, Marie Elf, Malin Tistad, Charlotte Ytterberg.

Referenser

SG
Innehållsgranskare:
2024-05-06