Delaktighet i vardagen efter stroke - Utveckling och utvärdering av en personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering

Projektet avser utveckla kunskap om hur mobiltelefoner eller surfplattor kan integreras i en global interdisciplinär rehabiliteringsmodell för personer med stroke och deras närstående.

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (ICT) och integreringen av ICT i människors vardagsliv skapar möjligheter till nya insatser i hälso- och sjukvården. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla en modell för personcentrerad, interdisciplinär rehabilitering för personer efter stroke med stöd av ICT. Forskningsprogrammet bedrivs i olika kulturer (Sverige, Danmark och Uganda) med olika traditioner av att använda tekniken och i undergrupper av personer med stroke.

Syfte

Att möjliggöra dagliga aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet hos personer med stroke och deras närstående.

Design

Erfarenhetsbaserad design kommer att användas, vilket innebär att personer med stroke, deras närstående och interdisciplinära teammedlemmar arbetar tillsammans under hela utvecklingsprocessen som co-designers av interventionen. Mätinstrument kommer att översättas och kulturanpassas. Både kvantitativa och kvalitativa studier kommer att genomföras.

Finansiering

Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap, Strokeförbundet

Projektledare

Susanne Guidetti

Övriga forskare

Magnus Andersson, Gunilla Eriksson, Uno Fors, Lena von Koch, Hanne Kaae Kristensen, Kerstin Tham, Charlotte Ytterberg.

Doktorander

Julius Kamwesiga, Martha Gustavsson

2024-05-06