Ihop - för delaktighet och tillhörighet i samhället vid förvärvad hjärnskada

Livet för personer med förvärvad hjärnskada har beskrivits som ett "svart hål" när rehabiliteringen är avslutad. Många har erfarenheter av isolering, begränsad delaktighet i sociala aktiviteter och i samhället.

Spelpjäser
Foto: Pixabay.

Om projektet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur situationen för personer med förvärvad hjärnskada ser ut vad gäller upplevelser av att vara delaktig och känna tillhörighet i samhället. Vi kommer undersöka när och hur upplevelser av delaktighet och tillhörighet skapas.

Syftet är också att studera hur personer med förvärvad hjärnskada delar erfarenhetsbaserad kunskap om att leva med hjärnskadan. Det kan till exempel handla om vilken kunskap som delas och vad det har för betydelse att dela kunskap.

Medforskargruppen

I projektet arbetar personer som lever med förvärvad hjärnskada tillsammans med forskare. Vi har bildat en grupp – medforskargruppen - med tre personer som har förvärvad hjärnskada och två av de medverkande forskare. Personerna med förvärvad hjärnskada är anställda som forskningsassistenter på KI för det arbete de gör i gruppen. På det sättet blir den erfarenhetsbaserade kunskapen om att leva med förvärvad hjärnskada integrerad i hela forskningsprocessen.

Medforskargruppen träffas varje vecka och diskuterar frågor relaterade till projektets delstudier. Vi har till exempel identifierat sociala medier som en viktig miljö för att undersöka delandet av erfarenhetsbaserad kunskap, och vi har arbetat med att skriva informationstexter om studierna så de blir mer begripliga.

Medarbetare i studien

Medforskargruppen

Porträtt av Malin Tistad
Malin Tistad. Foto: Anders Gårdestig

Malin Tistad

"Jag heter Malin Tistad och är anknuten forskare på Karolinska Institutet. Jag arbetar också som forskare och lärare på Högskolan Dalarna. Jag är ansvarig för forskningsprojektet.

Jag tycker att det är jätteviktigt att arbeta tillsammans med de personer som forskningen handlar om. Att vi nu har skapat medforskargruppen och börjat arbeta tillsammans är jätteroligt och viktigt."

Lill Hultman, postdoktor, sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Foto: Marie Franzén.

Lill Hultman

"Jag heter Lill Hultman och är anknuten forskare på Karolinska Institutet och arbetar i det här projektet. Jag arbetar även som forskare och lärare på socionomprogrammet på Södertörns Högskola.

Det är engagerande och lärorikt att arbeta i forskargruppen. Förhoppningsvis kan vi bidra till bättre levnadsvillkor för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga."

Porträtt av Jeanette Nelson
Foto: Privat.

Jeanette Nelson

"Jag heter Jeanette Nelson. 2014 drabbas jag av ett aneurysm i hjärnan. Det blev en akut öppen operation. Efteråt fick jag en funktionsnedsättning av typen afasi. Innan dess jobbade jag som flygvärdinna och hälsocoach på SAS. Jag har också jobbat som sjukgymnast.

Jag vill dela med mig av de kunskaper jag fått genom mina egna erfarenheter."

Porträtt av Fredrik Sandman
Foto: Privat.

Fredrik Sandman

"Jag heter Fredrik Sandman. Jag fick en stroke och afasi 2013. Jag är styrelseledamot i Afasiföreningen Stockholms Län.

Jag brinner för det här, jag vill att jag och andra får det lättare i sin vardag med sin stroke och afasi."

Porträtt av Mikael Åkerlund.
Foto: Privat.

Mikael Åkerlund

"Jag heter Mikael Åkerlund och är en före detta postanställd som fick en stroke 2005. Jag tycker att frågor som rör delaktighet i samhället är viktiga och berör oss alla, men kanske framför allt oss med funktionshinder. 

Jag hoppas kunna dela med mig lite av de erfarenheter som jag samlat ihop under dessa år med förvärvad hjärnskada."

Övriga medarbetare

Susanne Guidetti, Karolinska Institutet

Annie Palstam, Göteborgs universitet

Ulla-Karin Schön, Stockholms universitet

Lena von Koch, Karolinska Institutet

Elisabet Åkesson, Karolinska Institutet

 

Aktuellt

Presentation för nätverket ”Hjärna Tillsammans”
Från vänster: Fredrik Sandman, Jeanette Nelson, Lill Hultman och Malin Tistad. Foto: Tove Björkheden

Presentation för nätverket ”Hjärna Tillsammans”

Den 9 oktober var medforskargruppen inbjuden till Stockholms sjukhem för att hålla en presentation för nätverket, ”Hjärna Tillsammans”. Det Stockholmsbaserade nätverket består av patientorganisationer och rehabiliteringsaktörer som tillsammans vill bidra till bättre villkor för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. På plats berättade projektledare Malin Tistad om vårt gemensamma forskningsprojekt och medforskargruppen. Därefter fortsatte Lill Hultman att redogöra för resultaten av en studie som handlar om delandet av erfarenhetsbaserad kunskap. Studiens syfte var om att ta reda på hur erfarenhetsbaserad kunskap om att leva med förvärvad hjärnskada, delades, användes och värderades i två arbetsgrupper, s.k. praxisgemenskaper. Presentationen avslutades med ett panelsamtal där medforskargruppen deltog. Tillsammans delade vi med av oss av våra erfarenheter av samverkan och samproduktion. Vi berättade om de möjligheter, utmaningar och lärdomar som uppstått under forskningsresans gång.  

Artikel publicerad i Forskning om funktionshinder pågår

I  Forskning om funktionshinder pågår, 2023 nummer 2, sid.3-5,  finns en artikel publicerad om medforskargruppen med titeln, Akademiska forskare och personer med förvärvad hjärnskada forskar tillsammans. 

Forskning om funktionshinder pågår – nr 2 2023 (diva-portal.org)

Artikel publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift

Artikeln Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet finns nu att läsa i Socialvetenskaplig tidskrift

"Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet": - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess | Socialvetenskaplig tidskrift (socvet.se)

Artikel publicerad i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts tidning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts tidning nummer 1/2023 sid. 18 finns en artikel om medforskargruppen med titeln Forskare och personer med egen erfarenhet av förvärvad hjärnskada samarbetar i forskningsprojekt.

Hjarnkraft-nr-1-23-w.pdf

Medforskargruppen medverkade med film till Marie Cederschiöld-dagarna

Medforskargruppen medverkade med film till Marie Cederschiöld-dagarna som hade temat Ett etiskt förhållningssätt och samskapande inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Här kan du se filmen (ca 6 min) där vi tillsammans delar reflektioner kopplat till att samverka i forskning.

 

Mikael Åkerlund och Lena von Koch.
Mikael Åkerlund och Lena von Koch. Foto: N/A

Deltagande i Nordic Network of Disability:s konferens på Island, 2023

Den 11–12 maj, var representanter för medforskargruppen en del av de 700 deltagarna som rest till Reykjavik för att delta i en internationell konferens om funktionshinderforskning. För att synliggöra behov, utmaningar, möjligheter och värdet av deltagarbaserad forskning och samskapande processer hade Lill Hultman tagit initiativ till en gemensam session - Towards increased user involvement in Participatory Action Research - and co-design processes. Sessionen inleddes med att Lars Lindberg berättade om värdet av brukarmedverkan i utformning av stödinsatser. Därefter följde exempel på hur personer med egen erfarenhet involveras i både forskningsprocesser och produktutveckling. I det sammanhanget höll Mikael Åkerlund och Lena von Koch vår presentation, Exploration of collaboration and knowledge production som fokuserade på arbetsprocessen inom medforskargruppen och värdet av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Annika Sköld och Catharina Gustavsson fortsatte sedan med att redogöra för hur de inom ramen för sina respektive projekt arbetat med brukarmedverkan. Sessionen avslutades med att Eric Asaba och Hanna Gabrielsson berättade om hur photovoice är en forskningsmetod som kan möjliggöra deltagarbaserad forskning. 

6 personer runt ett bord vid seminariet om Brukarinvolvering och co-produktion. Fr.v: Malin Tistad, KI, Högskolan Dalarna, Marie Elf, Högskolan Dalarna, Lena von Koch, KI, Lill Hultman, KI, Charlotte Thurston, KI, Erika Klockar, Högskolan Dalarna.
Från seminariet om Brukarinvolvering och co-produktion. Fr.v: Malin Tistad, Karolinska Institutet, Högskolan Dalarna, Marie Elf, Högskolan Dalarna, Lena von Koch, Karolinska Institutet, Lill Hultman, Karolinska Institutet, Charlotte Thurston, Karolinska Institutet, Erika Klockar, Högskolan Dalarna. Foto: N/A

Deltagande i UK Stroke Forum 29 november–1 december 2022

UK Stroke Forum är Storbritanniens största multidisciplinära konferens för hälso-och sjukvårdspersonal inriktade mot stroke. I samband med årets konferens deltog representanter från flera forskargrupper som är verksamma på KI. Inom ramen för vårt IHOP-projekt redovisades resultat från två studier i form av posterpresentationer. Den ena presentationen som hölls av Malin Tistad redogjorde för medforskargruppens erfarenheter av att forska tillsammans med personer med egen erfarenhet av stroke, ”Challenges and enablers for an active partnership in research between academic researchers and people with stroke”. Den andra presentation som hölls av Lill Hultman,” Experience-based knowledge of aquired brain injury- The value of shared knowledge and mutual learning processes”. I den presentationen redogjordes resultat från en fallstudie som undersöker olika praxisgemenskaper som uppstått i två arbetsgrupper; en professionsdriven grupp och en brukarstyrd grupp.

Posters

Foto på deltagare konferens ICIS22
Lena von Koch, Malin Tistad, Fredrik Sandman Foto: N/A

Deltagande i ICIC22-konferensen 23-25 maj

Lena von Koch, Fredrik Sandman och Malin Tistad deltog i konferensen ICIC22 (International Conference on Integrated Care) i Odense Danmark 23-25 maj. På konferensen presenterades forskning med titeln: "United for Participation in Society-exploration of an ongoing research process in a participatory health research project"

Facebook-studien 

Under sen höst 2021 startade datainsamlingen i Facebookstudien. Vi följder två Facebook-gruppen för att öka kunskapen om vilka frågor som är viktiga att diskutera och vilken betydelse det har att vara med i en Facebookgrupp. I filmen berättar vi om studien och om datainsamlingen.

Facebook-studien är i gång

Dokument

Finansiärer

Projektet finansieras av Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt

Profile image

Malin Tistad

Projektansvarig
MT
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-11-01