Doktorandprojekt

Forskarskolan syftar till att bidra till utvecklingen av hälsovetenskap av hög kvalitet med konsekvenser för klinisk praxis. Projekten är starkt integrerade med vårdtjänster och är nära kopplade till vårdgivare.

HK18

Doktorandprojekt

Tanvir Ahamed  Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen

Susanne Assander  Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter (ASSIST)

Nathalie Frisendahl Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning

Martin Färdig Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL

Cecilia Haddad Ringborg Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer

Lisa Herulf Scholander Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre

Therese Johansson Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning

Patrik Karlsson Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning

Siri Lilliesköld  Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk

Marianna Moberg  Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar

Emelie Mälstam  ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke

Linn Rönne-Petersén  Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats

Pernilla Sönnerfors  Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva

Andreas Wallin  Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multipel skleros

Päivi Ventovaara Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården

 

HK16

DoktorandProjekttitel

Malin AhrneGruppmödravård för Somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering.

Carina BrandbergAktiv patientmedverkan i vårdens övergångar - en interventionsstudie.

Marie-Therese CrafoordVärdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattande symptom och besvär i samband med behandling för cancer - en randomiserad kontrollerad studie.

Malin HenrikssonSwe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede.

Hanna ErikssonBalansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering.

Sebastian LindblomDen felande länken - utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön - ett co-design projekt.

Caroline MägiPrevent-ADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn

Marianne PalmgrenGemensamma rum i vård- och omsorgsboende utformade för personcentrerad vård.

Oscar PicoFunktionsnedsättande långvarig nacksmärta - förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.

Sofie PossmarkHar en randomiserad dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet, fysisk aktivitet och stillasittande efter Rous-en-Y gastric operation? Kvalitativa och kvantitativa metoder.

Anna Svensson-RaskhTidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått elektiv bukkirurgi.

Mirkka SödermanSjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete: en interventionsstudie.

Arjan van der StarStrukturella, interpersonella och individuella faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning

Johanna WangmarScreening för kolorektal cancer - deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv.

Maria ÖdlingÖverföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma.

HK14

DoktorandProjekttitel

Anna AnåkerVårdmiljöer för strokevård: utvärdering av den fysiska utformningen och dess inverkan på vård och rehabilitering, säkerhet, patientens hälsa samt uppfattningen av vårdmiljön.

Lisa Holmlund (fd Bergmark)Återgång till arbete: Integrering av deltagarmedverkan och randomiserad kontrollerad studie för att undersöka och testa en klientcentrerad arbetsrehabilitering modell (P-CRtWM) för unga vuxna med ryggmärgsskada.

Amanda CleeveEn randomiserad kontrollerad studie för att jämföra barnmorskor och läkares behandling av inkomplett abort samt analys av kvinnors preventivmedelsanvändning på distriktnivå i Uganda.

Maria FjellEffekter av interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symptom och besvär i samband med behandling av bröstcancer - en randomiserad kontrollerad studie.

Mia ForslinFortsatt, reducerat eller avslutat arbetsliv: en studie av arbetsrelaterade prediktorer och processer hos personer med multipel skleros och utveckling av ett självhanteringsprogram för kognitivt stöd.

Martha GustavssonDelaktighet i vardagen efter stroke - utveckling och utvärdering av en global modell för personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering.

Magnus JohanssonInternetbaserad behandling för alkoholproblem och alkoholberoende.

Helena Cleeve (fd Kjellgren)Plats och rum för vård i livets slutskede: Gemensam design för upplevelsefokuserade interventioner

Elin LindsäterVem är den stressade patienten och hur kan hennes hälsa och funktionsförmåga förbättras?

Claire Micaux ObolEtt avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna.

Elin PetterssonVardags- och e-hälsateknologier använda av äldre personer med kognitiva nedsättningar: fokus på prediktion och utveckling av e-hälsa interventioner.

Henrik PetterssonFysisk funktion, fysisk aktivitet och träning samt hälsorelaterad livskvalitet vid systemisk skleros.

Elena TseliRikstäckande utvärdering av multimodal rehabilitering bland patienter med kronisk muskuloskletal smärta: behandlingseffektivitet, prediktion och "best practice" exempel.

Susanne ÅhlundMIMA - Att förebygga underlivsskador vid förlossning hos förstföderskor - Långtidseffekter av barnmorskans handläggning vid förlossningens utdrivningsskede.

Annika Öst-NIlssonPersoncentrerad rehabilitering för återgång i arbete efter stroke.

HK12

DoktorandProjekttitel

Malin BackmanOptimering av träning av kvinnor med bröstcancer, en randomiserad kontrollerad studie.

Emelie Butler ForslundFall hos individer med traumatisk ryggmärgsskada, en prospektiv kohortstudie i Sverige och Norge.

Josefine Eriksson NailiFunktionell utvärdering vid höft och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?

Mari HultÖverviktskirurgins utmaning - betydelsen av livsstilsförändring och adekvat information för att förbätta patientens livskvalitet och hälsa.

Marie KanstrupKognitiv beteendeterapi för att öka funktionsförmåga och livskvalitet hos barn med långvarig, svårbehandlad och funktionsnedsättande smärta.

Pia KvillemoEffekter av stresshanteringsträning och mindfulness-meditation på upplevd stress, psykologiskt välbefinnande och sömnkvalitet bland patienter som diagnostierats med cancer.

Maria Reinius LindbergSjukdomsrelaterad stigma och livskvalitet hos personer som lever med MRSA eller HIV-infektion.

Elin LööfFunktionellt behandlingsresultat och livskvalitet hos barn med congenital idiopatisk klumpfot som behandlats med modifierad Ponsetimetod.

Håkan NeroÖkad fysiskt aktivitet och livskvalitet hos personer med Parkinsons sjukdom efter en progressiv och specifik balansträning - en randomiserad kontrollerad studie.

Jenny NilssonLivssituationen hos unga som haft barncancer - en longitudinell studie.

Åsa NormanEffektutvärdering av ett universellt teoribaserat föräldrastödprogram inom skolhälsovården för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma.

Ulrika Rehnström LoiVård och behandling samt preventivmedelsrådgivning i samband med inkomplett abort, en randomiserad studie i västra Kenya för att jämföra resultaten om vårdgivare är barnmorska eller läkare.

Annelie RosénIllamående vid kemoterapi mot cancer: Kan förstärkning av patientens förväntningar maximera effekten?

Charlotta RydVardagsteknik, aktivitetsförmåga och behov av stödinsatser vid MCI eller Alzheimers sjukdom.

Lie ÅslundAtt hjälpa ungdomar till bättre sömn.

HK10

DoktorandProjekttitel

Ewa AnderssonGruppmödravård versus individuellt given vård - effekter på hälsa och tillfredsställelse med vården.

Kerstin BelqaidMultidimensionell undersökning av smak- och luktupplevelsen hos patienter med cancer med risk för viktnedgång.

Daniel BerglindEffekter av stor viktnedgång hos kvinnor som genomgår gastric bypass-behandling för svårt fetma på deras partners och barns matvanor, fysiska aktivitet, viktutveckling och kroppsuppfattning.

Sara CederbomSmärtupplevelser och smärthantering hos äldre ensamboende kvinnor som har stöd från hemtjänsten

Ingrid ClaessonFallprevention och ökad aktivitetsförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom; från rådande forskningsrön till sjukgymnastisk praxis.

Chruzander, CharlotteEn 10-årsuppföljning av funktionstillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos ett befolkningsbaserat urval av personer med multipel skleros samt genomförbarhet av kognitiv beteendeterapi.

Linda EkBedömning av tidig utveckling och träningsmöjligheter för bran med inilaterala hjärnskador.

Charlotte ElvanderFörlossning med sugklocka. Incidens, indikation och utfall hos mor och barn.

Alexandra HalvarssonFörbättrad balans och gång hos äldre med osteoporos och falltendens med hjälp av en ny progressiv och specifik träningsmetod - en randomiserad kontrollerad studie.

Marie HalvorsenInterventioner för patienter med cervikal radikulopati - utvärdering av beteendeinriktad behandling, nackspecifik fysisk träning eller självträning efter fysisk aktvitet på recept

Annicka HedmanTeknikanvändning hos äldre med MCI: En studie av förändring över tid och självinitierade strategier för problemlösning och lärande.

Anna JervaeusLongitudinell studie av socialt liv hos barn som har genomgått behandling för cancer.

Erica JohanssonAktiv livsstil hela livet - ett interventionsprogram för att förebygga fallskador.

Oona LasseniusFrån passivitet till aktivitet - interaktiva TV-spel, sk "fitness-games", som omvårdnadsaktivitet för att främja hälsa och fysisk aktivitet hos personer med allvarlig psykisk störning.

Ninoa MalkiRisk, prognos och prevention av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige med fokus på social klass och invandring.

Birgitta NordgrenLångvarig fysisk aktivitet vid reumatoid artrit - självskattad hälsa, funktionshinder, sjukdomsaktivitet och bakomliggande mekanismer till muskelsvaghet och inflammation.

Susanna NordinEvaluating design quality and its impact on quality of life and care in nursing homes

Lina PalmlöfOnt i nacken - vad har betydelse för prognosen.

Maria RannerEn randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad intervention för att förbättra funktionsförmågan i det dagliga livet efter stroke.

Lise-Lott RydströmAtt växa upp med medfödd eller tidigt förvärvad hiv-infektion; hälsorelaterad livskvalitet och stigma hos barn och unga vuxna med hiv-infektion.

Linda SandbergSäkerhet hemma för personer med demenssjukdom.

Lisa SmedsHur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal (RN4CAST)?

Anna WesterlundSömn, sömnapnésyndrom och metabola konsekvenser - frång epidemiologi till klinik.

Katharina ZetterströmLivet efter kranskärlsintervention - sjukfrånvaro, återgång i arbete och hälsorelaterad livskvalitet.