Delaktighet i vardagen efter stroke - Utveckling och utvärdering av en personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering

This page in English

Projektet avser utveckla kunskap om hur mobiltelefoner eller surfplattor kan integreras i en global interdisciplinär rehabiliteringsmodell för personer med stroke och deras närstående. Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (ICT) och integreringen av ICT i människors vardagsliv skapar möjligheter till nya insatser i hälso- och sjukvården.

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla en modell för personcentrerad, interdisciplinär rehabilitering för personer efter stroke med stöd av ICT. Forskningsprogrammet bedrivs i olika kulturer (Sverige, Danmark och Uganda) med olika traditioner av att använda tekniken och i undergrupper av personer med stroke.                 

Syfte         

Att möjliggöra dagliga aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet hos personer med stroke och deras närstående.

Design

Erfarenhetsbaserad design kommer att användas, vilket innebär att  personer med stroke, deras närstående och interdisciplinära teammedlemmar arbetar tillsammans under hela utvecklingsprocessen som co-designers av interventionen. Mätinstrument kommer att översättas och kulturanpassas. Både kvantitativa och kvalitativa studier kommer att genomföras.

Finansiering                             

Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap, Strokeförbundet

Projektledare                                                                                                                               

Susanne Guidetti

Övriga forskare                                                                                                                                           

Magnus Andersson, Gunilla Eriksson, Uno Fors, Lena von Koch, Hanne Kaae Kristensen, Kerstin Tham, Charlotte Ytterberg

Doktorander

Julius Kamwesiga, Martha Gustavsson

 

 

 

RehabiliteringStroke