Nationellt program för suicidprevention i Sverige

This page in English

Förslag till nationellt program för suicidprevention är ett åtgärdsprogram i nio punkter för hur antalet suicid ska minskas. Programmet överlämnades till regeringen i december 2006 av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för att sedan gå ut på remiss. I juni 2008 godkändes programmet av Sveriges riksdag.

De nio rekommenderade strategierna

  • Att förbättra livschanser för mindre gynnade grupper
  • Att minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper
  • Att minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid
  • Att börja hantera suicid som psykologiska olycksfall
  • Att tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  • Att sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
  • Att öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra nyckelpersoner i vården.
  • Att införa händelseanalys av Lex Maria-anmälda suicid.
  • Att stödja frivilligorganisationer

Folkhälsoinstitutet tog fram riktlinjer för suicidprevention på befolkningsnivå. Socialstyrelsens riktlinjer skulle istället förebygga suicid hos individen. NASP:s roll var att fungera som sakkunnig åt Folkhälsoinstitutet och att skriva underlag åt Socialstyrelsen.

Nationellt program för suicidprevention: publikationer och underlagsrapporter

Förslag till nationellt program för suicidprevention 
Sammanställning av remisser 
Underlagsrapport från NASP 
Underlagsrapport från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen 
Underlagsrapporter från Statens folkhälsoinstitut 

Sammanställning över ärendehantering och beslut om nationellt suicidpreventivt program

Bakgrund

Riksdagen framförde i ett tillkännagivande från den 27 april 2005 om det självmordspreventiva arbetet (bet. 2004/05:SoU11, rskr.2004/05:218) att ett nationellt program för självmordsprevention bör tas fram. Den 21 juli 2005 gav den dåvarande regeringen Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för självmordsprevention och i samråd med NASP ta fram förslag på befolkningsinriktade strategier och åtgärder för statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Förslag till ett nationellt handlingsprogram för självmordsprevention

Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag till nationellt program för självmordsprevention omfattar en övergripande vision och nio strategier. Strategierna och remissinstansernas synpunkter redovisas i:

Utdrag ur Regeringens propositionen 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik (Mars 2008) 
Kap 8 Självmordsprevention - En förnyad folkhälsopolitik (Mars 2008)

Stödmaterial

En förnyad folkhälsopolitik behandlades av Socialutskottet, se Utdrag ur Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU11 6 maj 2008

Socialutskottets förslag till riksdagsbeslut, se Utdrag ur Socialutskottets protokoll 22 maj 2008.

Riksdagsdebatten - En förnyad folkhälsopolitik se Utdrag ur Riksdagens protokoll 2007/2008:122 den 4 juni 2008 13 § En förnyad folkhälsopolitik.

Riksdagens beslut om En förnyad folkhälsopolitik inkl. Nationellt suicidpreventivt program se Utdrag ur Riksdagens protokoll 2007/08:123 Torsdagen den 5 juni 2008 Kl. 12:00 - 18:41

 

Självmordsprevention - Beslut fattat med acklamation.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9 Strategierna Suicidprevention 

Prevention