NASP som internationell samarbetspartner

Sedan 1997 är NASP, av regeringen, godkänt som Världshälsoorganisationens "WHO Collaborating Centre for Research, Methods Development and Training in Suicide Prevention". Det innebär att NASP bistår det centrala WHO-kansliet i Geneve och i Köpenhamn med råd när det gäller initiering av förebyggande åtgärder.

NASP svarar för forskarutbildning och implementering av befintliga kunskaper till olika grupper inom Europa; från politiker, administratörer till den vanliga befolkningen. Denna uppgift sköts i samarbete med ledningsgruppen vars medlemmar härstammar från Irland, Grekland, Estland, Danmark och Tyskland.

Den 7 april 2001 uppmärksammades den psykiska hälsan i olika sammanhang på WHO initiativ i varje land världen över. WHO har också i sitt policyprogram "Hälsa för Alla", som alla Europas regeringar har undertecknat, satt som mål att minska dödligheten i självmord och sjuklighet till följd av depression. Behovet av nationella planer för att förebygga psykisk ohälsa och ta fram nationella strategier uppmärksammas. Liksom åtgärder för att minska stigmatisering av personer som lider av psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller uppvisar ett starkt avvikande beteende och levnadssätt.

WHO/EURO Network on Suicide Prevention

I samarbete med WHO/EURO leder NASP fem större projekt;

  • MONSUE - Monitoring Suicidal Behaviour in Europe
  • SEYLE - Saving and Empowering Young Lives in Europe
  • SUPRE-MISS - Multisite Intervention Study on Suicidal Behaviours
  • WE-STAY - Working in Europe to Stop Truancy Among Youth
  • SUPREME - Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion
DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-02-13