Skip to main content

OSCAR - studien

Oesophageal Surgery on Cancer patients – Adaptation and Recovery: OSCAR - studien

Matstrupscancer

Matstrupscancer (esofaguscancer) diagnostiseras hos ungefär 450 personer i Sverige årligen. Endast tjugofem procent av patienterna kan erbjudas operation, ofta med onkologisk tilläggsbehandling, detta på grund av att man har andra sjukdomar som gör kirurgisk behandling olämplig eller att sjukdomen är för avancerad vid diagnostillfället. Operationen är omfattande och tar lång tid. Det finns stor risk för komplikationer i efterförloppet som fördröjer återhämtningen. Forskning har visat att många patienter lider av flertalet olika symtom och nedsatt livskvalitet lång tid efter operationen och det är därför viktigt att man som patient har en god uppföljning med stöd från olika professioner utifrån behov. Det finns dock en avsaknad av vetskap om hur patienter med matstrupscancer mår avseende andra aspekter och även hur situationen är för deras närmast anhöriga.

Syftet med OSCAR-studien

OSCAR-studien syftar till att finna vägar till en förbättrad återhämtning hos patienter som genomgår operation för matstrupscancer och identifiera behov hos deras närmast anhöriga.

Deltagare

Alla patienter i Sverige som opererats för matstrupscancer inbjuds att delta i studien och kontaktas 1 år efter operationen med en skriftlig inbjudan följt av ett telefonsamtal. Patienterna identifieras genom kontakt med de sjukhus som opererar matstrupscancerpatienter och bygger på att de sjukhusen (aktuella kliniker) också valt att hjälpa till med studien.

Genomförande

De patienter som väljer att delta i studien blir tillfrågade om att inkludera sin närmsta anhörig. Ett personligt möte med patienten bokas in på egen vald plats (ofta i hemmet) och en intervjuare besöker patienten.

Innan besöket skickas en enkät ut som fylls i inför besöket och kan lämnas till intervjuaren i samband med mötet. Intervjun består av både enkätfrågor som besvaras på en pekskärm och öppna intervjufrågor som bandas. Intervjun tar cirka två timmar. Om patienten inbjuder en anhörig får denna besvara en enkät och kommer inte att genomgå någon intervju.

Uppföljning

Alla patienter som deltar i studien kommer att följas upp med ett telefonsamtal efterföljt av enkätutskick vid 1½, 2, 2½, tre och fem år efter operationen. Patientens närmaste anhörig följs upp vid samma tidpunkter.

Frivillighet

Deltagandet i studien är helt frivilligt och vården och behandlingen av patienten påverkas inte om man väljer att delta eller inte samt om man väljer att avbryta deltagandet.

Framtiden

Studien ska ligga till grund för olika åtgärdsinsatser som ska syfta till att förbättra återhämtning för patienter med matstrupscancer. Förhoppningen är att i framtiden kunna skapa olika verktyg för sjukvården att använda för att kunna individanpassa uppföljning och åtgärder efter matstrupscancerpatienternas behov och även deras anhöriga.

Kontakt

Om du har frågor om studien eller om du som patient inte blivit kontaktad och önskar delta i studien är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator Karin Vikström:

Karin Vikström

Projektsamordnare
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Ansvarig forskare: Professor Pernilla Lagergren

Pernilla Lagergren

Professor
08-517 759 84
Kirurgisk vårdvetenskap
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1