Skip to main content

Utbildning på Forskarnivå

Antagning av doktorander

Processen för antagning av doktorander finns beskriven på KI:s centrala webbplats

Länk: https://ki.se/medarbetare/antagning-till-forskarutbildning

Steg 1

Forskare som vill bli huvudhandledare ansöker om att få inrätta en doktorandplats

Blankett ”Inrättande av doktorandplats” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

På Institutionen för medicin, Solna har vi fyra till fem tillfällen per termin med sista inlämningsdag för ansökan.
Ansökan bedöms av studierektor och administratör för forskarutbildning, av institutionens forskarutbildningsnämnd, samt av administrativ- och ekonomichef. Handledning och forskarutbildningsmiljö bedöms enligt KI:s regler för utbildning på forskarnivå.
Med ansökan bifogas:

 1. Grönt-ljusansökan (alternativt: kopia på ett för detta doktorandprojekt beviljat grönt ljus)
  Bifoga även för huvudhandledaren intyg om genomförd handledarutbildning och/eller aktuell webbkurs.
  Blankett ”Ansökan om grönt ljus” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning
 2. Forskningsplan (ca 5 sidor inkl. referenser)
  a. Inklusive beskrivning av alternativa vägar att nå målen om planen inte leder till framgång?
 3. Samtliga handledares CV (max 2 sidor per handledare)
 4. Beskrivning av handledarkonstellationens kompetenser i relation till forskningsplanen
  a. Har huvudhandledaren möjlighet att bistå med god och professionell handledning?
  b. Kan föreslagna bihandledare bidra med relevant kompletterande expertis?
  c. Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen?
  d. Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?
 5. Beskrivning av forskarutbildningsmiljön
  a. Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)?
  b. Hur många doktorander handleds för närvarande?
  c. Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
  d. Finns stöd för doktorandens studier, t ex i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
  e. Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?

Vi kommer att behöva 3-4 veckor från ansöknings-deadline för att bedöma ansökningar.

Steg 2

Rekrytering

Rekrytering till beviljade doktorandplatser med anställning vid KI sker genom utlysning och annonsering. Vid rekrytering kontaktas forskarutbildningsadministratör Lillemor Melander.

Undantag från utlysning ges när:
1. Doktoranden skall genomgå forskarutbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan (t.ex. Region Stockholm, annan högskola eller ett företag).
2. Doktoranden tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte.
3. Det finns liknande särskilda skäl, t.ex. utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess.

Institutionen har ett ansvar att säkra lämplighet och förmåga hos doktorandkandidaten - även då undantag från utlysningskravet föreligger.

Ytterligare information om rekrytering, urval och bedömningsgrunder finns på KI:s centrala webbplats. Länk: https://medarbetare.ki.se/node/11151

Bedömning av behörighet

Information om behörighet till utbildning på forskarnivå finns på KI:s centrala webbplats. Länk: https://utbildning.ki.se/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Behörighetsbedömning gör på olika sätt beroende på om annonsering ska ske eller inte. För utförlig information om bedömningen se KI:s centrala webbplats. Länk: https://ki.se/medarbetare/antagning-till-forskarutbildning
 

Steg 3

Beslut om antagning

Inför beslut om antagning används blankett ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå”. Länk: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning
Behörighetsutlåtande från universitetsförvaltningen och doktorandens CV ska bifogas.
Finansieringsplan bifogas! Använd blankett ”Finansieringsplan för doktorand” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

En beskrivning av selektionsprocessen och hur bedömning av förmåga och lämplighet genomförts kan begäras av institutionen.

Följande beslutas i detta steg:

 1. Beslut att anta den sökande till utbildning på forskarnivå, utifrån förutsättningarna som i steg 1 och 2 ovan.
 2. Beslut att utse handledare.
 3. Godkännande av finansieringsplanen inklusive bekräftelse av att institutionen har det yttersta ansvaret för att doktoranden är försörjd under den planerade studietiden.

Det är prefekten som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av institutionens studierektor. Beslut fattas löpande då en kandidat är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod. Notera att datum för prefektens beslut inte måste vara samma som datum för studiestart (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).

Efter antagning fattas eventuellt även ett beslut om anställning. För mer information om anställningar och försörjning av doktorander se länk: https://ki.se/medarbetare/forsorjning-av-doktorander

Steg 4

Upprättande av individuell studieplan (ISP)

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). I en ISP beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning.

Rutin:

 1. Omedelbart efter antagning och studiestart påbörjas arbetet med en individuell studieplan (notera att forskningsplan, finansieringsplan och ev. handledarbeskrivning redan är färdigställda, se steg 1 och 3)
 2. Senast en månad efter studiestart lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP.
 3. Studierektor ser till att ISP är korrekt ifylld och genomarbetad.
 4. ISP-seminarium (se nedan)
 5. Studierektor fastställer den individuella studieplanen. Alla doktorander ska ha en fastställd ISP senast tre månader efter studiestart.

ISP-system

Vid institutionen har vi sedan december 2019 påbörjat implementeringen av ett digitalt system för individuella studieplaner, ISP-systemet. I första steget är det endast nyantagna doktorander som kommer att använda systemet, därefter följer ett stegvis införande.
Information och användarmanualer till systemet finns här: https://medarbetare.ki.se/om-det-digitala-verktyget-for-individuella-studieplaner-for-doktorander

ISP-seminarium

Seminariets syfte:

 • Att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand
 • Presentation av forskningsprojektet utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling
 • Ett lärandemoment för doktoranden. Observera att seminariet ska hållas på engelska
 • Att underlätta för institutionen att tillse att alla har en ISP

 

ISP-seminariet ska hållas som ett öppet seminarium gärna inom forskningsavdelningens ordinarie seminarieverksamhet eller som ett öppet extra seminarium. Inbjudan ska ske på lämpligaste sätt för att nå deltagare även utanför forskargruppen. En lämplig omfattning är 25 – 45 minuter. Efter genomfört ISP-seminarium meddelas Lillemor Melander per e-post inför fastställande av ISP.

Allmän studieplan

Samtliga doktorander vid KI antas till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap som var aktuell vid antagningen ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas. Länk till allmänna studieplaner: https://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva

Ladok-system på KI

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor i Sverige stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. I Ladok registrerar du dig på kurser, skriver ut studieintyg och ansöker om examen. Om Ladok: Länk: https://ladok.se/nya-ladok/detta-ar-ladok

Information för doktorander om Ladok finns här: Länk: https://ki.se/meds/information-till-doktorander

Som doktorand loggar du in i Ladok här: Länk: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Information om halvtidskontrollen med instruktioner och ansökningsblankett finns här: Länk: https://ki.se/medarbetare/halvtidskontroll

Deadline för ansökan våren 2020

Deadline för ansökan om inrättande av doktorandplats

På Institutionen för medicin, Solna har vi fem tillfällen per termin med sista inlämningsdag för ansökan.

OBS! För ansökningar om doktorandmedel som kräver Grönt ljus (KID m.fl.) gäller samma fem dead-lines per termin.

Deadline för ansökan hösten 2019
Deadline för ansökan våren 2020
Måndag 13 januari
Måndag 10 februari
Måndag 16 mars
Tisdag 14 april
Måndag 11 maj

Studierektor för forskarutbildning, Ordförande i antagningsnämnden

Michael Fored, michael.fored@ki.se

Besöksadress
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad T2 (Eugeniahemmet)
171 76 Stockholm

Handläggare för forskarutbildningen

Lillemor Melander, lillemor.melander@ki.se

Besöksadress
Institutionen för Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad D1:04
171 64 Stockholm

Antagningsnämnd

Michael Fored (ordf), Avdelningen för klinisk epidemiologi

Josefin Lysell, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Klas Nordlind, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Peder Olofsson, Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Anna Smed Sörensen, Avdelningen för immunologi och allergi

Annelie Tjernlund, Avdelningen för infektionssjukdomar

Doktorandrepresentanter

Handläggare

Lillemor Melander, Administrationen, forskarutbildningen MedS

Lillemor Melander

Handläggare

Innehållsansvarig: Lillemor Melander / Michael Fored