Skip to main content

Utbildning på Forskarnivå

Forskarutbildning på KI

På KI:s centrala webbplats finns utförlig information om forskarutbildningen. Länk: https://ki.se/doktorand/forskarutbildning-vid-karolinska-institutet

Vill du bli doktorand?

Information om att bli doktorand på KI finns här: Länk: https://ki.se/doktorand/vill-du-bli-doktorand

Regler för forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Dessa kompletteras av lokala regler beslutade av Karolinska Institutet. Länk till aktuella Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet: https://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva

Antagning av doktorander

Processen för antagning av doktorander finns beskriven på KI:s centrala webbplats

Länk: https://ki.se/medarbetare/antagning-till-forskarutbildning

Steg 1

Forskare som vill bli huvudhandledare ansöker om att få inrätta en doktorandplats

Blankett ”Inrättande av doktorandplats” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

På Institutionen för medicin, Solna har vi fyra tillfällen per termin med sista inlämningsdag för ansökan.
Ansökan bedöms av studierektor och administratör för forskarutbildning, av institutionens forskarutbildningsnämnd, samt av administrativ chef och ekonomichef. Handledning och forskarutbildningsmiljö bedöms enligt KI:s regler för utbildning på forskarnivå.
Med ansökan bifogas:

1. Forskningsplan (ca 5 sidor)
a. Inklusive beskrivning av alternativa vägar att nå målen om planen inte leder till framgång?

2. Grönt-ljusansökan (om inte tidigare godkänd till aktuell doktorandplats)
Bifoga intyg om genomförd handledarutbildning och/eller aktuell webbkurs.
Blankett ”Ansökan om grönt ljus” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

3. Samtliga handledares CV (max 2 sidor per handledare)

4. Beskrivning av handledarkonstellationens kompetenser i relation till forskningsplanen
a. Har huvudhandledaren möjlighet att bistå med god och professionell handledning?
b. Kan föreslagna bihandledare bidra med relevant kompletterande expertis?
c. Vilken tidigare erfarenhet av handledning har handledargruppen?
d. Hur avser man att organisera handledningen i det föreslagna doktorandprojektet (på vilket sätt kommer handledarnas olika kompetenser projektet till godo)?

5. Beskrivning av forskarutbildningsmiljön
a. Vilken är handledarnas närvaro i gruppen (hel- eller deltid, fysisk arbetsplats etc.)?
b. Hur många doktorander handleds för närvarande?
c. Finns det möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare, t ex genom nätverksaktiviteter, seminarier etc.?
d. Finns stöd för doktorandens studier, t ex i form av postdocs, statistiker, biomedicinska analytiker och andra forskare?
e. Finns möjligheter till internationellt utbyte/kontakter?

6. Finansieringsplan
Använd blankett ”Finansieringsplan” på: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

Vi kommer att behöva 3-4 veckor från ansöknings-deadline för att bedöma ansökningar.

 

Steg 2

Rekrytering

Alla doktorandplatser vid KI ska utlysas genom annonsering, förutom i de fall då undantag från kravet på utlysning medges. Undantag ges när:
1. Doktoranden skall genomgå forskarutbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan (ex. SLL eller biotech-industri).
2. Doktoranden tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte.
3. Det finns liknande särskilda skäl, t.ex. utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess.

Institutionen har ett ansvar att säkra lämplighet och förmåga hos doktorandkandidaten - även då undantag från utlysningskravet föreligger.

Ytterligare information om doktorandrekrytering finns på KI:s centrala webbplats. Länk: https://ki.se/medarbetare/rekrytera-doktorander

Vid rekrytering kontaktas forskarutbildningsadministratör Lillemor Melander.

Bedömning av behörighet

Information om behörighetskrav finns på KI:s centrala webbplats. Länk: https://ki.se/doktorand/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Behörighetsbedömning gör på olika sätt beroende på om annonsering ska ske eller inte. För utförlig information om bedömningen se KI:s centrala webbplats. Länk: https://ki.se/medarbetare/antagning-till-forskarutbildning

Steg 3

Beslut om antagning

Inför beslut om antagning används blankett ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå”. Länk: https://ki.se/medarbetare/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning
Behörighetsutlåtande från universitetsförvaltningen och doktorandens CV ska bifogas. Blankett ”Finansieringsplan” och intyg om handledarutbildning behöver inte bifogas igen om de redan har ingått i steg 1.

En beskrivning av selektionsprocessen och hur bedömning av förmåga och lämplighet genomförts kan begäras av institutionen.

Följande beslutas i detta steg:

1. Beslut att anta den sökande till utbildning på forskarnivå, utifrån förutsättningarna som i steg 1 och 2 ovan.
2. Beslut att utse handledare.
3. Godkännande av finansieringsplanen inklusive bekräftelse av att institutionen har det yttersta ansvaret för att doktoranden är försörjd under den planerade studietiden.

Det är prefekten som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av institutionens studierektor. Beslut fattas löpande då en kandidat är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod. Notera att datum för prefektens beslut inte måste vara samma som datum för studiestart (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).

Efter antagning fattas eventuellt även ett beslut om anställning. För mer information om anställningar och försörjning av doktorander se länk: https://ki.se/medarbetare/forsorjning-av-doktorander

Steg 4

Upprättande av individuell studieplan (ISP)

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). I en ISP beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning.

Rutin:

1. Omedelbart efter studiestart påbörjas arbetet med en individuell studieplan (notera att forskningsplan, finansieringsplan och ev. handledarbeskrivning redan är färdigställda, se steg 1 och 3)
2. Senast en månad efter studiestart lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP.
3. Studierektor ser till att ISP är korrekt ifylld och genomarbetad.
4. ISP-seminarium (se nedan)
5. Studierektor fastställer den individuella studieplanen. Alla doktorander ska ha en fastställd ISP senast tre månader efter studiestart.

ISP-seminarium

Seminariets syfte:

- Att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand
- Presentation av forskningsprojektet utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling
- Ett lärandemoment för doktoranden. Observera att seminariet ska hållas på engelska
- Att underlätta för institutionen att tillse att alla har en ISP

ISP-seminariet ska hållas som ett öppet seminarium inom forskningsavdelningens ordinarie seminarieverksamhet eller som ett öppet extra seminarium. Inbjudan ska ske på lämpligaste sätt för att nå deltagare även utanför forskargruppen. En lämplig omfattning är 25 – 45 minuter. Efter genomfört ISP-seminarium meddelas Lillemor Melander per e-post inför fastställande av ISP.

Individuell studieplan (ISP)

Din egen utbildning sker enligt en ”individuell studieplan” som förutom de allmänna kraven även innehåller din unika utbildningsplan.

Innehållet i den individuella studieplanen styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand får i sin utbildning på forskarnivå. I ISP:n beskrivs det vetenskapliga projektet och hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för en bra handledning. Därmed är den individuella studieplanen ett viktigt dokument. Den individuella studieplanen ska följa en särskild mall.

Länk till blanketter och dokument inom utbildning på forskarnivå:
https://internwebben.ki.se/sv/blanketter-och-dokument-inom-forskarutbildning

Observera! Institutionen för medicin, Solna är vald att vara pilot för införandet av ett elektroniskt ISP-system. Från januari 2019 (preliminärt) kommer ISP för nyantagna att upprättas i det nya systemet.

Allmän studieplan

Samtliga doktorander vid KI antas till forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap som var aktuell vid antagningen ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas. Länk till allmänna studieplaner: https://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-p…

Ladok-system på KI

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor i Sverige stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. I Ladok registrerar du dig på kurser, skriver ut studieintyg och ansöker om examen. Om Ladok: Länk: https://ladok.se/nya-ladok/detta-ar-ladok

Information för doktorander om Ladok finns här: Länk: https://ki.se/meds/information-till-doktorander

Som doktorand loggar du in i Ladok här: Länk: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Information om halvtidskontrollen finns här: Länk: https://ki.se/medarbetare/halvtidskontroll

Ansökan om halvtidskontroll vid vår institution
Vid vår institution ansöker du om godkännande av halvtidskontroll på blanketten ”Ansökan om halvtidskontroll” som lämnas till Lillemor Melander, Handläggare för forskarutbildning. Länk till blankett: /sites/default/files/migrate/application_halftime_k2_0.docx

Deadline för ansökan om inrättande av doktorandplats

På Institutionen för medicin, Solna har vi fyra tillfällen per termin med sista inlämningsdag för ansökan.

OBS! För ansökningar om doktorandmedel som kräver Grönt ljus (KID m.fl.) gäller samma fyra dead-lines per termin.

Deadline för ansökan hösten 2019
Deadline för ansökan hösten 2019
21 agusti
16 september
14 oktober
11 november

Studierektor för forskarutbildning, Ordförande i antagningsnämnden

Michael Fored, michael.fored@ki.se

Besöksadress
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för klinisk epidemiologi
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad T2 (Eugeniahemmet)
171 76 Stockholm

Handläggare för forskarutbildningen

Lillemor Melander, lillemor.melander@ki.se

Besöksadress
Institutionen för Medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad Z5
171 76 Stockholm

Antagningsnämnd

Lärarrepresentanter

Michael Fored (ordf), Avdelningen för klinisk epidemiologi

Josefin Lysell, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Klas Nordlind, Avdelningen för dermatologi och venereologi

Peder Olofsson, Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Anna Smed Sörensen, Avdelningen för immunologi och allergi

Annelie Tjernlund, Avdelningen för infektionssjukdomar

Doktorandrepresentanter

Tobias Svensson, Avdelningen för klinisk epidemiologi

Handläggare

Lillemor Melander, Administrationen, forskarutbildningen MedS

Telefon:

08-517 706 61

Avdelning: Administrationen

E-post: Lillemor.Melander@ki.se

 

Innehållsansvarig: Lillemor Melander / Michael Fored