Halvtidskontroll

This page in English

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Syfte

Syftet med halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg att realiseras. Doktorandens kunskap i forskarutbildningsämnet samt projektspecifik kunskap ska presenteras muntligen vid ett öppet seminarium inför en särskild utsedd nämnd.

Tidpunkt

Kontrollen ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid. Tidpunkten är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar.

Vad krävs för att få göra halvtidskontrollen?

 • Minst 7,5 hp allmänvetenskapliga kurser (se den allmänna studieplanen för information om vilka kurser som måste ingå)
 • KI:s introduktion för utbildning på forskarnivå (gäller alla som är antagna fr.o.m. 2009-07-01)
 • I normalfallet ska minst en årlig uppföljning vara genomförd före halvtidskontrollen

För doktorander som antagits före juli 2006 och som inte bytt till medicinsk vetenskap kan kurskravet se annorlunda ut. Allmän studieplan för dessa doktorander finns på institutionen.

Ansökan

Ansökan/godkännande av halvtidskontroll handläggs enligt institutionens egna rutiner. Se institutionens webbsida för mer information angående ansökan eller kontakta institutionens administratör för forskarutbildning. Nedan följer det som gäller samtliga doktorander oavsett institution.

Halvtidsnämnden

Efter förslag från doktorandens handledare utser prefekten en nämnd bestående av tre, från projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap. Nämnden ska tillsammans med handledare och doktorand bedöma möjlighet för projektet att leda fram till en doktorsexamen och föreslå eventuell revidering av den individuella studieplanen.

Halvtidssammanfattning

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidssammanfattning bestående av följande delar:

 • en litteraturöversikt av forskningsområdet (i normalfallet ca 8 sidor exkl. referenser)
 • en lägesbeskrivning (2-4 sidor) av forskningsprojektet och av progressen i doktorandes lärande i relation till de individuella lärandemålen
 • en plan för resten av forskarutbildningen (1-2 sidor)
 • en reflektion över etiska överväganden inom projektet.

Handlingar till halvtidsnämnden

Handledare och doktorand ser till att nämnden får handlingar i god tid före halvtidsseminariet. Dessa handlingar ska bestå av:

 1. Halvtidssammanfattningen, se ovan
 2. Doktorandens individuella studieplan, inklusive forskningsplan, tillsammans med kopior av dokumentation från årlig uppföljning(ar)
 3. Utdrag ur Ladok
 4. Kopia av samtliga etiktillstånd (både ansökan och besluten)
 5. Ev. publikationer och manuskript

Instruktion för nämnd vid halvtidskontroll samt blankett för halvtidskontroll (protokoll) ska också tillsändas nämndens ledamöter.

Seminariet

Halvtidskontrollen består dels av ett seminarium, dels av ett uppföljningsmöte.

Seminariet består av en presentation som doktoranden håller på engelska. Presentationen ska sammanfatta resultat och vidare planering av utbildningen på forskarnivå i relation till doktorandens individuella studieplan, vanligtvis som ett öppet forskningsseminarium med efterföljande diskussion.

Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom KI (annonsering kan med fördel göras genom institutionens kalendarium).

Anmäl kalenderhändelse

Uppföljningsmöte

Efter halvtidsseminariet ska nämnden sammanträda med handledare och doktorand, samt om möjligt mentor, för att gå igenom utbildningens fortskridande. Tillsammans med doktorand, handledare och mentor ska följande diskuteras:

 • planer för återstående utbildningsaktivitet
 • struktur för handledning
 • etiska spörsmål.

Nämnden ansvarar för att protokoll för halvtid (blankett 5) fylls i och signeras av samtliga ledamöter i nämnden. Protokollet sänds till institutionens prefekt/studierektor för uppföljning (med hänsyn till innehåll i protokollet). Vid anmärkningar och förslag till förändring av ursprunglig plan ska den skriftliga sammanställningen från halvtidskontrollen gälla som revidering av den individuella studieplanen. Revidering av den individuella studieplanen fastställs av studierektor vid institutionen.

Halvtidskontrollen registreras i Ladok.

Instruktion för nämnd vid halvtidskontrollen

Styrelsen för forskarutbildning anser att halvtidskontrollen är en viktig kontrollpunkt för att bedöma möjlighet för projektet att leda fram till doktorsexamen. En instruktion för nämnd vid halvtidskontroll har därför tagits fram för att tydliggöra vad uppdraget som ledamot innefattar, vilken dokumentation som ska granskas innan seminariet samt vilka aspekter som ska bedömas.

DoktorandForskarutbildning