Påverkar vårdens kvalitet patienters val av mottagning?

This page in English

En av de största förändringar som har skett på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Sverige under senare tid är införandet av vårdval. I detta projekt kommer vi att undersöka om patienter tar vårdens kvalitet i beaktande i sitt val av vårdgivare. 

Bild på böcker, äpple och en dator.

Foto: Istockphoto

Projektets syfte

Projektet syftar till att testa ett av de grundantaganden som införandet av vårdval vilar på  - att ökad valfrihet leder till ökad kvalitet. Vi kommer att dra nytta av de omfattande svenska hälsodataregistren över vårdutnyttjande, i kombination med kvalitetsdata från kvalitetsregister och patientundersökningar, för att följa det faktiska, inte det angivna, beteendet hos patienter som söker vård.

Resultat i korthet

Det finns ännu inga resultat från projektet.

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2020.

Kontaktperson

Forskarstuderande

Cecilia Dahlgren

Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: cecilia.dahlgren@ki.se

Hälso- och sjukvårdsorganisationHälsoekonomi