Skip to main content

Påverkar vårdens kvalitet patienters val av mottagning?

En av de största förändringar som har skett på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Sverige under senare tid är införandet av vårdval. I detta projekt kommer vi att undersöka om patienter tar vårdens kvalitet i beaktande i sitt val av vårdgivare.

Projektets syfte

Projektet syftar till att testa ett av de grundantaganden som införandet av vårdval vilar på - att ökad valfrihet leder till ökad kvalitet. Vi kommer att dra nytta av de omfattande svenska hälsodataregistren över vårdutnyttjande, i kombination med kvalitetsdata från kvalitetsregister och patientundersökningar, för att följa det faktiska, inte det angivna, beteendet hos patienter som söker vård.

Resultat i korthet

Det finns ännu inga resultat från projektet.

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå fram till hösten 2020.

Rapporter och publikationer

Recording a diagnosis of stroke, transient ischaemic attack or myocardial infarction in primary healthcare and the association with dispensation of secondary preventive medication: a registry-based prospective cohort study.
Dahlgren C, Geary L, Hasselström J, Rehnberg C, Schenck-Gustafsson K, Wändell P, et al
BMJ Open 2017 Sep;7(9):e015723

Kontaktperson

Cecilia Dahlgren

Forskarstuderande
072-579 49 36
MMC/Health Economics and Policy
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7